• Home
  • Staff of the Politology Department

Staff of the Politology Department2020-04-01

Oleh Tkach

Doctor of philosophical sciences, Professor

2016-05-15

Mykola Obushnyi

2016-05-15

Mykola Khylko

2016-05-15

Oleh Batrymenko

2016-05-14

Svitlana Vnuchko

2016-05-14

Mykola Karashchuk

2016-05-14

Viktoriya Petrenko

2016-05-14

Olena Polovko

2016-05-14

Inna Tukalenko

2016-05-13

Iryna Lyashchenko