Квалификационный экзамен по культурологии ОУ Магистр

 

 

Історія культурологічних вчень

 1. Культурологія як інтегративне знання. Міждисциплінарні зв’язки культурології
 2. Й. Гердер про розвиток людства як історію культури
 3. Еволюційна концепція культури Г. Спенсера, Л. Моргана та Е. Тейлора.
 4. Культурологічна концепція еволюціонізму (класичний еволюціонізм та неоеволюціонізм)
 5. Ціннісна культурологічна концепція (В. Віндельбанд, Г. Ріккерт).
  В. Дільтей про розподіл природничих наук та наук про дух
 6. Функціоналістська концепція культури (Е. Дюркгейм, Б. Маліновський, А. Редкліфф-Браун).
 7. Психоаналітична культурологічна концепція: З. Фрейд, К. Юнг, Р. Бенедикт, Е. Еріксон.
 8. Структуралістські концепції культури  (К. Леві-Стросс, Р. Барт).
 9. Критерії і підґрунтя для типології культури. Ідеальні культурні типи за М. Вебером.
 10. Соціологія культури Г. Зіммеля.
 11. Семіотичний аналіз культури. Семіотика як загальна теорія знаків (Ч. Морріс, Ч. Пірс, Ф. де Соссюр).
 12. Теорія соціокультурної динаміки П. Сорокіна.
 13. Значення культурологічної спадщини Х.Оргета-і-Гассета в дослідженні цивілізації.
 14. Типологія культур у філософській школі «діалогу культур» ( В. Біблер, А. Ахутін), культурологічна концепція М. Бахтіна
 15. Створення “тотальної“ історії Західної Європи представниками школи “Анналів”
 16. Рефлексія як імпульс до виникнення культури (за П.Тейяр де Шарденом).
 17. Проблема взаємовідношення моралі і культури. А.Швейцер та його доктрина “благоговіння перед життям”.
 18. Ігрова концепція культури ( Й. Хейзінга, Х. Ортега-і-Гассет, Г. В. Плєханов).
 19. Концепція «ноосфери» В. І. Вернадського.
 20. Концепція культури А.Крьобера.
 21. Концепція первісного мислення Л.Леві-Брюля.
 22. Екологія культури та «коеволюція» М. Моїсєєва 
 23. Культура повсякденності: історія дослідження

 

Основні поняття культурології

24.Сутність і фундаментальні характеристики культури
25.Співвідношення понять «культура» і «цивілізація».
26.Культурологічний аспект взаємодії суспільства і природи
27.Поняття культурної інтеграції, асиміляції, диференціації  
28.Традиція і новація в культурі.
29.Міф как явище культури.
31.«Етнос» та «етногенез». Поняття національної культури.
32.Поняття субкультури: характеристики і основні ознаки. Види субкультур. Проблема контркультури
33.Народна, масова та елітарна культури: особливості й історичні форми співідношення
34.Структура індивідуальної культури, її основні елементи
35.Сфера культуріндустрії та проблема масової свідомості (Т.Адорно, М.Хоркхаймера, Ж.Бодріяр).
36. Культура як текст.  Поняття тексту, контексту, гіпертексту, інтертексту
37. Поняття «поля» культури та «ринку символічної продукції» П. Бурд’є.
38. Поняття «тверда» та «ліквідна» модерність З. Баумана
39. Культура як світ знаків і значень, «символічний Всесвіт» ( Е. Касірер).

40. Соціальні функції мови. Поняття культурного коду.
41. Поняття та сутність культурного інституту. Сучасні організаційно-правові форми культурних інститутів
42. Поняття та сутність культурної політики.  Основні законодавчі положення у сфері культурної політики України 
43.Співвідношення понять «культура» і «цивілізація».
44.Культурологічний аспект взаємодії суспільства і природи.
45.Історичні процеси інституціоналізації діяльності у сфері культури
46. Види та функції соціально-культурної діяльності  Поняття "корпоративна культура". 47.Основні атрибути корпоративної культури.
48.Свято як соціокультурний феномен
49.Культурна ідентифікація та мультикультурні конфлікти
50.Ліберальний та консервативний проекти мультикультуралізму. Основні представники.
51.Ціннісні пріоритети в сучасному полікультурному світі
52.Етичні засади діалогу культур
53.Розрізнення традиційних та західних цінностей (на аналізі культурної специфіки Індії)
54.Розрізнення традиційний на західних цінностей (на аналізі культурної специфіки Китаю, Кореї та Японії)
55.Еволюція міжнародно-правової доктрини та практики міжнародного антидискремінаційного права
56.Соціальні форми расової дискримінації (геноцид, апартеід)
57.Поняття міжнародного злочину, характеристика міжнародних дискримінаційних злочинів
58.Поняття злочину ненависті («hate crime»), злочину проти людяності
59.Толерантність в полікультурному світі
60.Культурологія і проблеми глобального розвитку
 
Історія та теорія культури
 
61.Лінійні концепції історії культури (Біблія, Іохим Флорський, Кондерсе, Фергюсон, Томпсон)
62.Циклічні концепції історії культури (Гесіод, Дж. Віко, О. Шпеглер, А. Тойнбі)
63.Загальна характеристика ранніх форм культури. Поняття традиційної культури.
64.Основні етапи антропосоціогенезу. Людина як культурна істота.
65.Культурні параметри «неолітичної революції».
66.Загальна характеристика культури та регіональної своєрідності Давнього Сходу, її вплив на розвиток європейської цивілізації
67.Основні етапи культури та історичні варіанти Античності
68.«Соціальні причини занепаду античної культури» (за роботою М. Вебера)
69.Християнство та християнська церква як базовий соціокультурний інститут цивілізації середньовічного Заходу
70.Відродження як зсув культурної парадигми: світоглядні настанови та регіональні варіації
71.Соціокультурні засади доби Реформації: «протестантська етика та дух капіталізму»
72.Просвітництво як соціально-ідейний рух та історичний тип культури. Базові концепти Просвітництва: І. Кант, Т. Адорно, М. Фуко
73.Роль науки та освіти для культури ХІХ ст.
74.Габермас Ю. «Дискурс про Модерн». Проблема завершеності проекту Модерну
75.Філософський дискурс Постмодерну (Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Дерріда, Ж. Дельоз, М. Фуко). 
76.Культура Постмодерну, її базові ознаки
77.Культурний феномен українського козацтва
78.Культура Київської Русі
79.Українські православні братства ХУІ-ХУІІ ст.: внесок до розвитку вітчизняної культури.
80.Епоха Бароко в історії української культури як епоха націєтворення
81.Києво-Могилянська академія та вітчизняна наука епохи Бароко: освітня реформа митрополита П.Могили.
82.Г.Сковорода і розвиток філософських освіти та культури у Києво- Могилянській академії: становлення української професійної філософії.
83.Здобутки українського письменства епохи Романтизму, поетична спадщина Т.Шевченка.
84.Становлення українського професійного театру в XIX ст.: від аматорських театральних труп до «театру корифеїв».
85.І.Франко в історії вітчизняного, культурно-мистецького і суспільно-політичного життя: етапи духовної еволюції.
86.Українське національно-культурне відродження 10-х - 20-х рр. XX ст.: основні тенденції розвитку в УНР, Українській державі та УРСР.
 
Форми культури

87.Види і функції ритуалів. Дослідження процесу спілкування (етологічний підхід до вивчення культур).
88.Релігійне і світське начала в культурі. Вплив релігійної свідомості на форми культурного життя суспільства.
89.Культурна типологія релігій: племінні, національні, світові. Типологія релігійних груп: «церква»,  «секта», «містична спільнота» (Е.Трельч).
90.Мораль як соціокультурний феномен. Поняття моральнісної культури 
91.Наука як система, як соціальний інститут, як діяльність. 
92.Техніка як феномен культури
93.Художня культура як складова частина соціокультурного простору, її складові та функції
94.Митець, публіка і критик як суб’єкти художньої культури.
95.Музична культура XX cт. крізь призму поглядів Т.Адорно
96.Народне мистецтво та його роль у розвитку культури.
97.Правове забезпечення охорони культурної та природної спадщини /ИКОМОС, ЮНЕСКО/
98.Система механізмів менеджменту соціально-культурної діяльності
99.Реклама та РR технології в соціокультурному проектуванні
100.Інформаційні та медіа-технології і їх значення для розвитку культурної діяльності.