Програма розвитку кафедри історії філослфії26.05.16 на засіданні кафедри було затверджено програму розвитку кафедриПРОГРАМА
розвитку кафедри історії філософії

філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

1. Обґрунтування необхідності створення програми розвитку кафедри історії філософії

Кафедра історії філософії є структурним підрозділом філософського факультету. Тривала історія діяльності кафедри обумовлена значенням, яке має історія філософії для виховання і професійної підготовки філософів – викладачів і дослідників у царині філософії. Програма розвитку має визначити: 1) сучасний обсяг діяльності кафедри – згідно зі значенням для філософської підготовки, у суміжних царинах та галузях знання, всього комплексу складових університетської освіти; 2) підстави провідного становища кафедри історії філософії  як науково-освітнього осередку загальнофілософської освіти, наукового і науково-методичного координатора у системі ВНЗ України та академічної спільноти; 3) стратегічні завдання, які випливають із упровадження норм Закону України «Про вищу освіту» (2015 р.) і нормативних документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.


2. Прогноз тенденцій/змін/ кафедри

Тенденції діяльності кафедри узгоджуються з укладанням програми розвитку і підпорядковуються завданням діяльності кафедри як основного структурного підрозділу класичного університету дослідницького типу відповідно до програми розвитку факультету й університету.


3. Концепція розвитку кафедри

Концепція розвитку кафедри заснована на наріжних детермінантах: досліджений наявний стан розвиненості і встановлені проблеми розвитку; визначені мета, засоби діяльності, перспективи зростання потенціалу; встановлений пріоритет з опорою на особистісні якості і професійну кваліфікацію професорсько-викладацького складу, всіх без винятку інших категорій працівників кафедри; визначена колективно схвалена форма провадження освітньої, освітньо-наукової, наукової, просвітницько-публіцистичної і виховної діяльності кафедри у царині історико-філософських і гуманітарних досліджень; повномірне залучення студентів до дослідницьких проектів кафедри; широка взаємодія з освітянським і науково-академічним середовищем Україні і зарубіжжя.


4.Призначення, мета і завдання розвитку кафедри

Визначаються теоретичним статусом надбань з історії філософії для філософської освіти, суміжних галузей знань, наукомісткої сфери життєдіяльності людини, суспільства, держави. Спрямовані на запровадження компетентнісного підходу в освітньо-науковій діяльності, забезпеченні високого рівня якості освіти, підготовки фахівців з професійними навичками, конкурентоспроможними на ринку праці.

 

5. Пріоритетні напрямки роботи кафедри

Визначаються метою і завданнями. Зосереджуються на комплексному навчально-методичному забезпеченні всіх освітніх та освітньо-наукових рівнів і провадженні наукових програм на науковому рівні підготовки фахівців, на які поширюється діяльність кафедри: перший (бакалаврський, освітній), другий (магістерський, освітній), третій (освітньо-науковий), науковий.

Критерії визначення якості освіти закладають вимогу поєднання у навчальному процесі з історії філософії освітньої і дослідницької складової, виховання відповідального ставлення до набуття знань, професійних умінь та навичок.

До пріоритетних напрямків роботи кафедри належать: 

-                   Приведення освітніх, освітньо-наукових та наукових програм до вимог сучасного законодавства України у галузі освіти і науки, нормативних документів МОН України, нормативних і розпорядчих документів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, програми розвитку факультету;

-         укладання дисциплінарної матриці з історії філософії з урахуванням завдань розвитку історії філософії як науки і навчальної дисципліни, сучасного стратегічного напрямку розвитку філософського факультету як визначеної сукупності спеціальностей і всього закладу як класичного університету дослідницького типу;

-         визначення у структурі навчального плану з історії філософії видів освітньої підготовки, які містять дослідницьку складову програми;

-                   розгортання системної роботи з підготовки навчально-методичних, наукових, дидактичних матеріалів з метою забезпечення викладання сучасних програм дисциплін, курсів, спецкурсів та інших видів освітнього процесу з історії філософії;

-         провадження систематичної поточної консультаційної роботи з підготовки студентами, аспірантами і докторантами кваліфікаційних досліджень;

-         популяризація знань і досліджень у царині історії філософії.

 

6. Основні механізми реалізації програми розвитку кафедри 

6.1. Структура організації навчально-виховної роботи

У галузі навчально-виховної роботи кафедра планує здійснити наступні заходи:

-         Встановлення колегіальних видів роботи зі студентами з метою узгодження заходів, спрямованих на забезпечення високої якості освіти;

-         виявлення й застосування особистісних навичок викладачів і студентів з метою впровадження в освітньо-науковий процес інноваційних складових професійної підготовки;

-         вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи професорсько-викладацького складу кафедри, сприяння молодим викладачам у набутті професійних навичок;

-         застосування засобів сучасних інформаційних технологій у навчальному і дослідницькому процесі;

-         забезпечення студентам спеціалізації історії філософії умов для творчого виявлення власних можливостей.

 

6.2. Структура організації науково-дослідного процесу; наукова робота кафедри зі студентами; міжнародні наукові зв’язки

Освітньо-науковий і науково-дослідний процес містять:

- Проведення науково-дослідної роботи відповідно до тематичних планів, організація та керівництво науково-дослідною роботою студентів;

- здійснення освітньо-наукового проекту згідно з Розпорядженням № 25 від 22.02.2016 р. по Київському національному університетові імені Тараса Шевченка: «Відповідно до п.4 частини 3 статті 29 та п.п. 1, 2, 10, частини 2 статті 32 Закону України «Про вищу освіту», на підставі абзацу першого п. 2.2, абзаців четвертого, сьомого, дванадцятого п.2.4, п. 6.9 Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з метою виконання п. 6 розділу 1 «Освітньо-наукове спрямування діяльності університетської спільноти» Рішення (рекомендаційного) Першого громадянського форуму Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

Зобов’язую:

1.  Визначити кафедру історії філософії філософського факультету відповідальною за пілотну апробацію наукового проекту як форми організації освітнього процесу та самостійної роботи студентів, встановивши термін реалізації проекту – 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 навчальні роки…»;

- розробка концепції освітньо-наукового проекту в межах викладання курсів «Студії з історії філософії» для ОС «Бакалавр» спеціалізації «Історія філософії», ОС «Магістр» спеціалізації «Історія філософії» та доктор філософії; затвердити план реалізації освітньо-наукового проекту;

- розгортання систематичної роботи Науково-методичного семінару кафедри історії філософії як середовища і засобу реалізації освітньо-наукового проекту;

- створення засобу поширення результатів Науково-методичного семінару кафедри історії філософії у соціальних мережах;

- створення засобу поширення наукових результатів Науково-методичного семінару кафедри історії філософії у формі електронного наукового видання «Сайт кафедри історії філософії»;

- здійснення науково-дослідної роботи у межах наукової теми факультету, залучення студентів до підготовки матеріалів і виступів на щорічній міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Дні науки» філософського факультету.

Міжнародні наукові зв’язки кафедри:

-         встановлення партнерських освітніх і дослідницьких взаємин з міжнародними центрами у галузі історії філософії;

-         участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, підготовка проектів до міжнародних конкурсів на отримання грантів, наукове стажування, запрошення провідних науковців;

-         участь у міжнародних конференціях, проведення міжгалузевих, міжкафедральних наукових семінарів;

-         особиста співпраця професорсько-викладацького складу кафедри з дослідниками українських та закордонних університетів, наукових установ.

6.3. Підготовка професорсько-викладацького складу

На кафедрі історії філософії працює 14 викладачів, з них 5 докторів філософських наук, 9 кандидатів філософських наук, 7 викладачів мають звання професора, 5 викладачів мають вчене звання доцента. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно зі своїми спеціальностями та кваліфікаціями. У докторантурі кафедри навчається 1 докторант, в аспірантурі – 8 аспірантів. Підготовка викладацького складу відбувається відповідно до чинного законодавства України у галузі освіти і науки, нормативних документів МОН України, відповідає розпорядчим документам Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

6.4.Перспективний план навчальних і наукових публікацій 

-    колектив кафедри планує здійснення лексикографічних досліджень основних філософських термінів у межах викладання дисциплін та навчальних курсів з наступною підготовкою матеріалів до публікації;

-    започаткування спеціалізованого розділу з історії філософії у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Філософія. Політологія»;

-    підготовка викладачами кафедри матеріалів до друку у виданнях, які містяться у міжнародних наукометричних базах;

-    укладання макетів посібників з історії філософії для всіх рівнів підготовки фахівців зі спеціальності «філософія» та спеціалізації «історія філософії».

 

7. Основні умови успішного здійснення програми

Запропонована програма може бути успішно реалізована завдяки спеціальній праці студентів, аспірантів, докторантів із професорсько-викладацьким складом кафедри в межах стратегічних напрямків розвитку і програм діяльності філософського факультету та університету.


Програму розвитку підготував доктор філософських наук, доцент, в.о. завідувача кафедри історії філософії Т.П. Кононенко.Обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 17 від 26 травня 2016 р.)