• Домашня
  • Новини
  • Програма роботи Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету - 2012"

Програма роботи Міжнародної наукової конференції "Дні науки філософського факультету - 2012"


ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


17 квітня 2012 р.

1000 – 1800реєстрація учасників конференції

(ауд. 201)


18 квітня 2012 р.

0900 – 1030реєстрація учасників конференції

 (ауд. 201)

1100 - 1300  – пленарне засідання

Актова зала Головного навчального корпусу (вул. Володимирська, 60)

1430 - 1800робота секцій

                   

19 квітня 2012 р.

 

1000 - 1200 робота круглих столів

1230заключне пленарне засідання

ауд. 329 Головного навчального корпусу (вул. Володимирська, 60)


СЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ

СЕКЦІЯ 2. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

СЕКЦІЯ 3. ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

СЕКЦІЯ 4. ЛОГІКА ТА ДИСЦИПЛІНИ ЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

СЕКЦІЯ 5. ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ

СЕКЦІЯ 6. ЕСТЕТИЧНА ТЕОРІЯ ТА КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

СЕКЦІЯ 7. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ

СЕКЦІЯ 8. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ

СЕКЦІЯ 9. ФІЛОСОФІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК

СЕКЦІЯ 10. ФІЛОСФІЯ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ

СЕКЦІЯ 11. ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА ЕТИКА

СЕКЦІЯ 12. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО В СТРУКТУРІ ФІЛОСОФСЬКОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ

СЕКЦІЯ 13. ПОЛІТИЧНА ДУМКА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

СЕКЦІЯ 14. ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ

СЕКЦІЯ 15. ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

СЕКЦІЯ 16. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

СЕКЦІЯ 17. УКРАЇНОЗНАВСТВО

СЕКЦІЯ 18. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

КРУГЛІ СТОЛИСЕКЦІЯ 1. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ


Підсекція 1.1. Проблеми історії класичної філософії 

(Античність, Середньовіччя, Відродження)


 

Александрова А.В. Христианское понятие греха, и одна из его интерпретаций в мистике Средневековья

Бабаш А.А. Діалектика кохання (Елоїза та Абеляр)

Башкина О. М. Формальное и объективное понятие сущего в философии Франциско Суареса

Бережнюк М.М. Філософські варіації на тему смерті, і філософія як смерть за життя

Бухарова А. А. Философские истоки «оригенистических» прочтений Апостольского учения  о телесном воскресении

Вітенко Ю. В. Людина у порядку Всесвіту за Кузанцем

Дем’яненко О. О. Проблема громадянського виховання особистості в античній філософії

Дойчик М.В. Актуалізація проблеми гідності людини у середньовічній філософії

Жангожа А. Р. Соотношение категорий добра и зла в концепции возможных миров (прлегомены исследования)

Зборовська К.Б. Від катарсису до екстазу. Елемент έρως у Божественному екстазі Діонісія Ареопагіта

Карпий М.Ш. Восхождение и созерцание Божественного света в неоплатонизме и исихазме

Кітов М.Г. Чи можна мілетців вважати філософами?

Коханенко Д. В. Проблема зображення Трійці на тлі історичного розвитку іконоборства

Куценко В.В. Концептуалізація часу в античності: Платон і Арістотель

Лігус М.В. Символізм музики і числа у філософії Античності та Середньовіччя

Мельник В.В. Рецепция Аристотеля в философии Схоластики

Мозговий Л.І., Скворцова Н.В. Онтологічний аспект гностицизму в синтезі з герметичною філософією

Полянічка Т.І. Проблема теодицеї як одна з центральних тем християнської філософії Середньовіччя

Продан О.Ю. Проблема пізнання Бога через примножування сутностей

Сидоренко А.В. Штучність: вигадка чи реальність у контексті середньовічного філософування

Сильян М.С. Роль понятий dunamis teles и dunamis ateles в философии Прокла Диадоха

Сідоріна Є.В. Ім’яславський рух як запорука справжньої філософії серед сучасних постмодерних концепцій  православ’я

Стародубець Х.В. Душа “за лаштунками” власного розвитку

Степанов В.В. Алегореза світла в дискурсі середньовічного жіночого містицизму

Терехова Л.В. Осмислення зв’язку Творця і творіння в західному містицизмі

Труш Т.В. Антично - християнський діалог: Арістотель – Іоанн Дамаскін

Туренко В.Э. «Два крыла» любви между мужчиной и женщиной: восточнопатристический контекст

Щербина Н.С. Натурфілософські витоки медичної спадщини Гіппократа. Вчення про людські темпераменти


Підсекція 1.2. Проблеми історії класичної філософії
(Новий час та Просвітництво)


Бартусяк П.М. Терміни envelopper (обгортати) і développer (розгортати) у філософії Ляйбніца

Бобошко Н. М. Методологічний аспект Шелінгової філософії мистецства

Варениця О.П. Особливості чеської філософської думки доби національного Відрожєення

Гейко С.М. Романтична трансформація іронії

Грицишина М.В. Два джерела концепції чуттєвого сприйняття в класичному емпіризмі Дж. Локка

Демська О.І. Коменський та Сковорода: ідея істинного щастя

Довгань О.С. Маніфестація феномена тривалості у філософії Рене Декарта

Ємець Н.А. Людина бароко у філософських вченнях Києво-Могилянської академії.

Загороднюк В.В. Філософська спорідненість між концепціями Дж.Берклі та Н.Мальбранша

Кірюхін Д.І. Справедливість в контрактуалістській теорії Т.Гоббса

Коломієць В.В. Проблема свободи у Шеллінга

Ларкіна О.О. Декартова фізика та фізіологія

Лаута О.Д. Проблема становлення поняття «досвід» у класичному філософському дискурсі

Мельниченко А.О. Умови розвитку суспільних відносин в процесі функціонування держави в політичній філософії Дж. Локка

Мельничук Р.П. І.Кант як дослідник філософії історії Гердера

Мирончук Я.В. Біо-бібліографічна основа філософії Шеллінга

Нікітіна З.І. Європейські контексти ідентичності ХVІІ – ХVІІІ ст.

Павко Я.А. Філософське підгрунття міжнародного права в працях І. Канта

Петров Є.П.  Переосмислення концепції дуалізму душі і тіла у філософії Ж.Ламетрі

Пілецький С.А. Теорія інтерперсональності Й.Г.Фіхте та поняття інтерсуб’єктивності у трансцендентальній феноменології Е.Гусерля

Половніков В.Г. Образи сприйняття і когнітивні енграми в діалектичній теорії знання Дж. Берклі

Прокопов Д.Є. Напрями рецепції Кантової філософії у Франції у ХІХ столітті

Тимошенко У.В. Метафізика сновидінь Рене Декарта

Титаренко В.А. До питання дослідницьких інтерпретацій філософської спадщини «раннього» Гегеля

Ханчич В.М. Моральний аспект в раціональній філософії Рене Декарта

Цимбал Т.В. Проблема  просторової мобільності людини у філософії  Нового часу

Яремчук С.М. Релігійна мораль у Френсіса Гатчесона

 

Підсекція 1.3. Проблеми сучасної світової філософії


Алфимова Ж.П. Проблема психологизма в работах К. Твардовского

Білоус А.О. Ідея цінності в науці Я. Лукасевича

Боднарчук Л.С. Компаративні мотиви у історико-філософських дослідженнях Бертрана Рассела

Бондаренко І.В. Теорія індивідуалізації Джона Локка: Філософськи засновки та розвиток в правовій доктрині

Брагіна Ю.А.Антропологічно-гуманістичні виміри у творчій спадщині І.Франка: історико-філософський аналіз

Бугайченко А.І. Проблема референції: Мілль, Фреге, Рассел

Воронюк О.Л. Шизоісторія та три парадигми в історії думки: ситуація постісторії

Гончаренко К.С. С.Жижек: перформативний сенс інтерпеляції

Горохова К.М. Концепт «індивід-суспільство» у філософії освіти Джона Д’юї

Гоян І.М. Філософсько-психологічна матриця особистості В. Джеймса

Гречкосій Р.М. Достеменність «надлюдини» у філософії Ф.Ніцше

Джигіта А.Я. Потік свідомості та іманентний час у філософії Едмунда Гуссерля

Дронь С.П. Структура часу в інтуїтивізмі А.Бергсона

Євдокименко Р.І. Концепція поступу і суспільного прогресу в українській філософії на рубежі  ХІХ-ХХ ст.

Жерибор О.І. Спіритуалістичний монізм Льва Лопатіна

Забудько В.В. Проблема суб’єктивації мовлення в філософських дискурсах М.Гайдеґґера та Ж.Дерида

Капустін О.О. Рефлексії щодо побудови історико-філософської типології інтуїтивізму

Кириченко М.С.  Просвітництво та альтернативи сучасним філософсько-критичним пошукам

Клочков І.В. Аналітика DA-SEIN та межі людської суб’єктивності у творчості М.Гадеггера і Л.Бінсвангера

Kozik Iurii. Leo Tolstoy’s influence on Ludwig Wittgenstein

Колісник О.В. Поняття інтенціональності в аналітичній філософії Дж.Сьорля

Кривень Е.А. Философия как профессия и призвание у М. К. Мамардашвили

Кучмій О.В. Зміст і призначення історіографії історії філософії протягом століть

Лисюченко М.В. Поняття «свобода» в екзистенційній філософії

Матвієнко І.С. Криза віри в Бога  в сучасному світі (Жак Марітен  та Еріх Фромм)

Омельянчук О.С. Концепція трансцендентальної можливості у філософії Н.Абаньяно

Петік Я.О. Hard problem of consciousness

Петрушов В.М. Кіркегорівський концепт сприйняття парадоксальності віри

Ратникова Е.В. О прагматизме и плюрализме в философии У.Куайна

Река К.В. Екзистенційний вимір феномену долі в філософії А. Камю

Решетник М.Д. Філософія культури Г. Зіммеля

Соболевський Я.А. Цінність людської особистості в філософських поглядах Івана Павла ІІ

Suryna K. Formation of the Non-classical Model of Subject in Contemporary French Philosophy

Філь Л.В. Інституціональна реальність: мовний аспект (за концепцією Дж. Серля)

Цибульська А.С. Мистецтво як вища форма пізнання у філософії А. Шопенгауера

Черняк Ю.А. Ідея свободи Ж.-П. Сартра як підґрунтя для психоаналітичної концепції В. Франкла

Шкіль Л. Л. Структурна антропологія: методологія розуміння

Шляпкин В.В. К вопросу о трансформации проблемы Востока и Запада в условиях Постнеклассики

Шушкевич Є.М. “Метафізичний суб’єкт” в працях Людвіга Вітгенштайна

Якуша П.О. Ж. Бодріяр: симулякри і симуляція або відсутність онтології

Ярошовець В.І. Історико-філософський дискурс сучасності: вітчизняна філософія II половини XX ст.


Підсекція 1.4. Проблеми історії східної філософії


Бершадська І.А. Антидогматичний характер філософської культури суфізму

Бокал Г.В. Ключові відмінності передумов виникнення філософії в Стародавніх Греції, Індії та Китаї

Василенко Ю.В. Невідання (avidya, ma rig pa) як витокова ілюзія в традиції  тибетського буддизму

Данилова Т.В. Ци як онтологічна  складова давньокитайської картини світу

Димерець Р.Й. Промова як комунікативна сутність і її розумове осягнення в каламі

Завгородній Ю.Ю. Звернення до веданти Сильвестра Гогоцького

Капранов С.В. Нісіда Кітаро: японський філософ між Сходом і Заходом

Кіхно О.В. Цивілізаційна стадіальність як психологічна проблема у філософії Шрі Ауробіндо Гхоша

Коростельова Г.О. Корейська філософія пізнього Чосона (XVII - перша половина XIX ст.)

Кривітченко О.О. Еквівалент європейського поняття «особистості» в буддійському вченні

Кхелуфі А. Дослідження А. Кримського філософської спадщини арабських мислителів.

Мацієнко А.В. Сансара як ключова категорія філософської культури Індії

Мозгова Т. А. Особливості екзистенціалізму в японській художній літературі  хх ст.

Петленко І. В. Вирішення проблеми теодіцеї в Індуїзмі

Плакида А. О. Текст як одиниця філософії буддизму

Смицкий Е.И. Генезис философии Вишиштадвайты Шри Рамануджи

Стрелкова А.Ю. Коментар Тікō до «Праджняпараміта-грідая сутри» («Сутри серця праджня-параміти»)

Тимошенко У.В. Осягнення бардо в філософській культурі тибетського буддизму

Усольцева М.М. Проблема співвідношення шактизму і тантризму в індуїзмі

Хавроненко В.Д. Проблема універсалій в середньовічній арабській філософії

Якубович М.М. Герменевтика ібн Сіни в контексті раціоналістичних витлумачень Корану (на прикладі 41 айату сури «Фуссілат»)

 

 СЕКЦІЯ 2. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ТА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ


Аборчи А.В.  Актуальные проблемы современного украинского православия

Аветисян А.І. Особливості класифікації мистецтв у творчості В. Підмогильного

Альчук М.П. Історія української філософії права кінця xix – початку xx ст.

Артюх В. О. Історіософські ідеї пантелеймона куліша: від романтизму до позитивізму

Березінець І. В. Г. Челпанов: про значення неогеометрії в гносеології

Бусол Я.А. Філософія серця П.Юркевича

Вдовиченко Г. В. Філософія культури В.Юринця

Волковський В.П. Проблема суспільності людини в творчості М. Драгоманова

Галань Н.В. Українська філософія радянської доби (20-30-ті роки): до історіографії проблеми

Головченко О.В. Принцип психологізму в метафізичній концепції М.Я.Грота

Гушпит Г.К. Філософсько-антропологічний аналіз культури через призму людської діяльності  у філософії В.Шинкарука та О.Яценка

Дем’яненко О.О. Екзистенційно-антропологічний поворот у вітчизняній філософії другої половини ХХ ст.

Денисенко Ю.М. Міф-образ України в творчості жінок української діаспори

Долін О.В. Експресіонізм в  українській літературі ХХ ст. : строфіко-ритмічні та лексико-стилістичні особливості

Заїка Т.П. Філософія Ф.Ніцше в контексті української модерної літератури: ідея «надлюдини»

Заїка Т.П. Творчість Ольги Кобилянської на перетині двох культур

Казєва О.О. Філософські витоки космополітичних поглядів м. Драгоманова

Котовська О.П. Ціннісно-смислові орієнтири в українській церковно-релігійній  полеміці кінця XVI – початку XVII століть

Кутова Т.В. Аскетичне розуміння християнства на Русі

Лазарович Н.В. Сучасна українська культура в контексті трансформаційних процесів

Лазарович Н.В., Сало Т.В. Феномен скіфської культури: самобутність проявів

Ларкіна О.О. Гендерна рівність у творчості П. Загребельного

Липова А.С. Перспективи українського поступу з огляду на політичну культуру мас.

Литвин Я.М. Персоналістський вимір українського шістдесятництва

Микольченко В.С. Формування поглядів на героїку українськими письменниками

Невадовська А. В. Місце моральної проблематики у політичному дискурсі Дмитра Донцова

Омельченко В.Ю. Мова позитивного права й юридична звичаєвість: «однозначність» та практики «життєсвіту»

Паустовський Ю.О. Критика модернізму у творах Богдана-Ігоря Антонича та Хосе Ортеги-і-Гассета

Піонтковська Т.В. Роль «діалектики» й.дамаскіна у формуванні логіко-філософської думки україни xv століття

Прокаєва В.В. Збереження культурної спадщини в україні: проблеми філософського і культурологічного обґрунтування

Решмеділова О.М. Тема танцю в українській культурі кінця ХІХ — початку ХХ століть як виразник антропологічної суті у творчості модерного митця

Родигін К.М. Алхімічний вимір філософії Григорія Сковороди

Романенко А.Р. Феномен творчої особистості В.В. Пухальського  в українській культурі (кін. ХІХ – перша третина ХХ ст.)

Сапон-Аблязова Л.В. Втілення теорії романтичного вітаїзму в творчості  М.Хвильового

Семикрас В.В. Етика і право у філософсько-правовій концепції Богдана Кістяківського

Смольницька О О. Звернення до «світової скорботи» як філософське наближення до модернізму в літературознавчих дослідженнях Київського університету кінця хіх – початку хх ст.

Соколіна О.В. Мова як універсальна парадигма ментальності

Співак В.В. Погляд на «світську освіченість» у проповідях Антонія Радивиловського

Сторожук С.В. Націотворче значення культури в контексті західноєвропйської та української суспільно-політичної думки

Стоян Д.В. Теорія історичного процесу Ю.І.Вассияна

Суржик І.О. Українська етнічна культура в контексті євразійської концепції

Татарин Я.Г. Ціннісно-смисловий континуум національного та загальнолюдського у людській особистості

Трохименко О.В. „Карнавальне начало”  в творчості М.В. Гоголя

Угляр Я.Ю. Вчення  універсалій у філософії І.Гізеля.

Уліцька К.В. Софійність як один з архетипів української культури

Усачова І.О. Християнський контекст в Київській Русі

Чернова Ю.О. Автобіографізм західноукраїнської феміністичної гуманітаристики кінця ХІХ - початку ХХ століть

Шморгун О.О. Національно-патріотичний вимір українського екзистенціалізму

Яковлєва Я.О. Чорнобильска аварія як культурна метафора в національному наративі

Ярмоліцька Н.В. Філософсько-антропологічна концепція Б.М.Чичеріна

 

СЕКЦІЯ 3. ТЕОРЕТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

(онтологія, феноменологія, теорія пізнання)


Азархін К.А. Істина як корекція адресації                                       

Башук О.Г. Поняття "особистісний досвід" в онтологічному вимірі

Васик Г.В. Феномен самоусвідомлення як філософське переосмислення буддійського просвітлення представниками «японського екзистенціалізму»

Вахтель А.І. Феноменологія та емпіризм

Гриненко М.А. Г.Гегель про проект філософії як науки

Громова Е.И. Тема смерти в творчестве Витгенштейна (на материале Дневников 1914 – 1916, Логико-философского Трактата)

Даренський В.Ю. Чи  „застаріла”  проблема  „універсалій”?

Дацковский М.Ю. Проблема неоднородности топоса знания

Денисенко А.В. «Радикальная Ортодоксия» как богословская деконструкция понятия «секулярный»

Дорофеев Д.Ю., Батракова И.А. Семиотика и реальность: философско-антропологический взгляд

Касаткин А.В. Деонтология как модель динамической онтологии

Козак Б. В. Власний ґрунт метафізичного мислення

Kozik Iurii. Two ways of division ordinary and non ordinary language

Крисюк І.М. Інтенційність як властивість свідомості

Кудряшев А.Ф. Мифы современной онтологии

Лимар В.Б. Свобода як відповідальність у філософських поглядах Ільїна та Йонаса

Лимар О.В. Деякі зауваження щодо теми просторовості в структурі тілесного досвіду

Лобовиков В.О. Двоичный код для представления метафизических знаний в искусственном интеллекте: неадекватные философские системы как результаты «ошибок счета» в алгебре метафизики

Марущак А.М. Прагматична теорія істини Вільяма Джеймса

Маслакова Е.А. Концепция синхронии К. Г. Юнга

Мельниченко А.О. Структура правомірності єдності держави в філософсько-правовій концепції Гегеля

Оде Е. А. Нарративная позиция субъекта как онтологическая проблема

Омельченко В.Ю. Концентрована доза «повсякденності» у чорно-білих фотографіях Брасая (уг. gyula halász)

Прогнімак Т.О. Абсолют як можливість розширення досвіду

Ситницька А.Г. Перетлумачення поняття буття традиційної метафізики в трансцендентальній філософії Іммануїла Канта

Скиба І.П. До питання інструментального знання

Скиба О.П.  Роль суб’єктивних чинників у формуванні стилю наукового мислення

Федорченко Ю. Поняття метафізичної дедукції категорій

 

СЕКЦІЯ 4. «ЛОГІКА ТА ДИСЦИПЛІНИ ЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ»


Аврамов Н.В. Диалогический поход к анализу аргументативного дискурса

Алексеев М.В. Связь логики Боэция и логики стоиков: современное состояние проблемы

Алексюк І.А. Неодевідсонівське удосконалення символізації висловлювань про дії: тематичні ролі

Андрущакевич М.М. Прийоми впливу в суперечках у трактаті Марка Мінуція Фелікса «Октавій»

Баймуратов И. Р. Теория типов Ф. Рамсея

Болдарева М.П. Научный вопрос в неполных системах

Бондажевська Л.С. Помилки в аргументації: прагма-діалектичний підхід

Бугайченко А. І. Породжуюча метафора в американській філософії ХХ ст.

Васильев Е.А. Выразительные возможности некоторых фрагментов языка динамической эпистимеческой логики

Воронова Е. Ф. Легитимность отказов от выполнения конвенциональных процедур

Гаджиєв В.В. Головні підходи до побудови теорії аргументації

Галимова А.М. Решение задач посредством поиска

Загудаєва О.А. Мова як інструмент аналізу в логіці кондільяка

Ільченко Г.О. Семантична концепція істини Я. Хінтікки

Ковалевич О.С. Логико-теоретические аспекты фантастического образа.

Ковальчук І.А. Знання в логіці: презентація чи репрезентація

Колотілова Н.А. Взаємозв’язок риторики та логіки в „етимологіях” Ісідора Севільського

Кондратюк В.В. Прагма-діалектичний аналіз телеологічної аргументація в нормативних контекстах

Копылова А.О. Теория суппозиции в ментальном языке У. Оккама

Коробко М. І. Запитання та відповіді як метод в теорії аргументації

Крикун В.Ю.  Комунікативні аспекти поняття брехня.

Кузьменко В.Й. Поняття як логіко-гносеологічна категорія

Кулик Х.М. Логіка в театрі абсурду на прикладі п’єси ЄженаІонеско «Носороги»

Леоненко В.О. Риторичні фігури в концепції риторики О.Ребуля

Lobovikov V. From formal logic of thinking to formal ethics of acting (Proving a strange meta-theorem about formal-ethical inconsistency of the arithmetic)

Мамедова Т. Е. Феноменологічний характер аргументативної структури

Мерцалов А.В. О соотношении диалектики и логики.

Новолодская И.В. О случайной необходимости в модальных рассуждениях Аристотеля и А.Фреддосо.

Павлова А.М. Истинность в диалоговой логике и IF-логике

Плахтій М.П. Закони логіки у викладі професора Генріха Єгоровича Струве

Politiuk A. Discovering perelman's "new rhetoric" through tindale's "rhetorical argumentation"

Прокопенко М. М. Аргументи ad hominem у “логіці А.Арно і П.Ніколя”

Синиця А.С. Енігмологія як засіб пошуку концептуальної системи латентних смислів

Соболєвський П.А. Критичні зауваження до теорії Пола Грайса (Уейн Девіс)

Ступак Я. В. Аналогія у судових промовах Ф. Н. Плєвакo

Супрун Н.Т. Особливості логіко-лінгвістичної концепції І.Міхневича

Сухонос І.М. Розширення традиційного визначення аргументу

Тискин Д.Б. Типология систем естественного вывода и мотивация ограничений на кванторные правила вивода

Тищенко М.В. Роль контексту та бекграунду в аргументаційному дискурсі

Ущаповська Г.В. Критичне мислення як метод навчання

Хоменко І.В. Is a Real Argument the Subject Matter of Informal Logic?

Шапіро О.О. Multiple-valued logics: the historical excursus and variants of practical application (Багатозначні логіки: історичний екскурс та варіанти практичного застосування)

Шевченко К. В. Концептуально-методологический плюрализм проблемы обоснования математики

Щербина О.Ю. До питання про неоднозначність розуміння терміна «законодавство» в Україні

Ященко В.Л. Проблема рівноцінності візуальної та вербальної аргументації


СЕКЦІЯ 5. «ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ


Александрова Ю.К. Возникновение проблематики рацинализма в классической  философии

Бирюкова О.В., Аршавский И.А. Источники финансирования научных исследований и мероприятий

Богатая Л.Н. О терминологической проявленности парадигмы

Богачевський П.С. Проблема категоріального визначення поняття віртуальності

Бойко В.І. Співвідношення науки і технології

Брахман Г.А. Философская архитектоника естественной классификации.

Галиновский С.А. Состояние эффективности  системы и её кризис: системно – параметрический анализ

Гарин А.В. Отрицание качества как категории

Горбатюк Т.В. Стратегії розвитку сучасної науки та майбутнє цивілізації

Денежников С.С. Мировоззренческие трансформации человека в идеях трансгуманизма

Калинин Э.Ю. Проблема субъекта и реальность в современной космологии

Кармадонова Т.М. Особливості постнекласичної методології пізнання соціальної адаптації

Коперльос Р.Ю. Екологічна культура як вид діяльність

Кравчук А.А. Про зростання ролі методології в сучасній геологічній науці

Курило Л.Ф. Виховний потенціал діалектики як дидактики

Куцяк О.А. Концепція знання в постнекласичній науці

Лебедь А.Е. Философский анализ и необходимая истина

Лобовиков В.О. Метафизическое учение элеатов о движении (Парменид, Мелисс) и физический закон сохранения энергии с точки зрения двузначной алгебры метафизики как формальной аксиологии

Макух Ю.Ю. Проблема демаркації науки: Лакатос versus Феєрабенд

Марусінa О.С. Лінгвістична філософія Н.Хомського у вченні про граматичні структури

Мелков Ю. А. Общекультурные основания современного научного знания

Мороз  Г.В. Свобода як прояв раціональності

Нікітіна М.С.  Відношення «людина-знання»в концепції пізнання П.В. Копніна

Ніколаєнко Н.В. Проблема цінностей постлюдського майбутнього

Омельчук І.В. Проблема епістемного потенціалу методологічного плюралізму                                                                       

Оржеховський С. П. Вирішення проблеми об’єктивності в філософії Ж. П. Сартра

Паламарчук Є.В. Акмеологія як спосіб та форма трансдисциплінарного дослідження

Петруньок Н.І. ПоЛ К. Феєрабенд про анархізм як препарат від занепаду раціональності

Пєтухов А.П. Евристика трансцендування як запорука еволюції наукової картини світу

Пипич А.І. Пост-модернове, інформаційне суспільство у світлі концепції соціального опосереднення  (філософсько-методологічний аспект)

Поздняков М.В. Синергетичні аспекти проблеми етногенезу

Рідченко Л.О. Віртуальна реальність в постнекласичній парадигмі

Рубанець О.М. Когнітивна складова складносності

Руденко Б.Б. Комунікативні аспекти права в контексті постнекласичної науки

Сидоренко  С.А. Роль моральних чинників в сучасній екології

Станковский И.В. Проблемно-методические аспекты современного восприятия творчества М. Хайдеггера

Сторожук А. П.  Смисл як умова єдності методологічних підходів сучасного наукового пізнання

Трофимцева С.Ю. Информационная безопасность: наука или междисциплинарное направление (методологический анализ

Федорова Н.Г. Научная истина в контексте коммуникативной онтологии

Ханжи В. Б. Хайдеггеровское «dasein» и постнеклассический поворот в понимании времени

Чайка  Я.М. Штучність дсциплінарної науки

Чорноморденко Д.І. Конвергентні технології (NBIC) та екологічна раціональність

Чуйко В.Л. Наука як критика метафізичних засад картини світу

Шевченко А.Л. Великая теорема П. Ферма в контексте проблемы неполноты К. Гёделя

Шиповалова Л.В. Проблема совместимости историчности и объективности науки. Случай феноменологии

Шкаев Д.Г. Инноватика как философия и методология инновационной деятельности


СЕКЦІЯ 6. «ЕСТЕТИЧНА ТЕОРІЯ ТА КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ» 


Альохіна О. О. Протестантський хорал як форма трансляції релігійно – естетичного досвіду.

Бояршинова Е.Б. Сравнение эстетических предпочтений киноаудиторий

Бугайова А.В. Естетична теорія і культурний контекст: проблеми взаємодії

Бурмаченко К.Ю. Ідеї поетики постмодернізму в концепціях Ролана Барта та Умберто Еко

Власкіна Ю.В. Гра: історичний досвід філософсько-естетичного аналізу

Герасимчук В.А. Трансформація смислів культури в бутті людини

Горбатенко О.В.  Естетико-мистецтвознавчі витоки імажизму: досвід англомовної поезії першої половини ХХ століття

Гриценко В.С. Колективність переживання у маркерах естетичного

Гудзенко Є.О. Ціннісно-естетична проблематика в межах концепції символізму Андрєя Бєлого

Демиденко Я.С. Трансформація художніх процесів в європейському мистецтві: кінець ХІХ – початок ХХ ст.

Дубина О.О. Мішель Фуко. Естетичне життя як практика самоконструювання етичного суб’єкта

Зборовська К. Б. П.Пікассо та російський «романтизм» початку ХХ ст.: інтенція до смерті

Ісполатова Д.Р. Наслідки впливу ринку на сучасне мистецтво в рамках масової культури та суспільства попиту

Каневская Д.А. Эффект присутствия как  своеобразное средство формирования культуры зрительного восприятия

Касянчук О.С. Комічне у філософії А. Бергсона: на межі мистецтва та життя

Клементьева А.О. Методы пространственных построений в искусстве сюрреализма (на основе работы Х.Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства»)

Коваленко А.П. Відкритість як спосіб існування технообразу

Корчовий П. О. Вплив сучасної кіберкультури на розуміння мистецтва та культури в цілому

Кривошея Т.О. Онтологія нудьги в філософсько-естетичному дискурсі

Кутова Т.В. Мода як феномен тотальної симуляції крізь призму поглядів Ж.Бодріяра

Левченков Д.О. Естетична комунікація: еміотичний аспект

Легка Н.М. До питання правдивості літературного твору (досвід лауреатів Нобелівської премії).

Ляшко Л.П. Естетичні проблеми мультиплікації Гаяо Міядзакі

Матвійчук Б.С. Типи реклам: досвід порівняльного аналізу

Матицин О.І. Естетичні основи східнохристиянської художньої традиції

Москалюк В.М. Естетика мовної пам’яті: українська діаспора

Нікітіна М.С. Ідеї символізму у творчості Братства прерафаелітів

Русін Р.М. Обсяг і зміст понять «модернізм» та «модерн»

Саліженко Ю.С. Естетика американського концептуалізму: переосмислення сутності мистецтва

Самчук О.О. Естетичний вимір феномену наративної ідентичності особистості (постмодерністський контекст дослідження)

Сарнавська О.В.  Естетичний аспект синестезії

Свистуна В.В. Нова музика в контексті  музичного авангарду

Сичова К.В. Ідеї “естетичної антропології”: необхідність реконструкції

Сладкевич Н.В. Естетика комп’ютерного моделювання в контексті геймдизайну

Сороченко Д.О. Значення концепції «мистецького світу» А. Данто для розвитку філософії мистецтва

Тиха О.В.  Взаємозв’язок синестезії та контамінації

Усачова І.О. Мистецтво: проблема сприйняття  в контексті теорії Л.С.Виготського

Федів О.В. Поезія Емми Андієвської в контексті психоаналітичної естетики

Циленко Л.П.  Профессионально-личностная идентичность специалиста нового поколения в глобализированном пространстве

Черкашин Н.М. Эстетика в трагическую эпоху Греции: «Рождение трагедии из духа музыки» Ницше.

Шарковайте М.П. Концепты философии постмодернизма в эстетике Рене Магритта

Шелехов І.М. Візуальна поезія Дерека Джармена: досвід естетичного аналізу

Шоломова Т.В. «Отчужденная жизнь» как предмет изображения в искусстве

 

СЕКЦІЯ 7. ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ


Алєксєєва К. І. Поняття фронесису у «протоантропологічному» філософському дискурсі

Береза Л.В. Ідея свободи у творчості Дмитра Донцова

Войнов О.В. Честь як феномен людського буття

Гривінський Р.Р. Людська  ідентичність, мораль і благо: погляд Чарльза Тейлора

Дедюлина М.А. Hi-tech и Hi-hume : этическая составляющая

Деркач В. Л. Природа свідомості та проблема еволюції людини

Джерело І. В. Людина як об'єкт філософії та суб'єкт Православ'я

Донникова И.А. Человекомерность в постнекласссическом понимании

Дудоладова Л.В. Проблема людської тілесності в релігійній антропології Серена К’єркегора

Захаріна М.І. Ідея цілісної особистості в філософсько-педагогічній спадщині В.В.Зеньківського

Иванова Р.А. Некоторые проблемные аспекты коммуникации: коммуникация и общение, коммуникация некоммуникации

Ивашина Е.В. Дефиниции концептов толерантности в христианстве и исламе

Ивашина Р.А. Концепт насилия: от Платона к Августину

Ильянович Е.Б. Парадигма антропоцентризма в контексте постантропологической эпохи

Ипатова М. К. Феномен «молчания» в герменевтическом дискурсе

Калуга В.Ф. Ідентифікація і самоідентифікація як точка відліку світоглядної парадигми

Карівець І.В. Самовизначення і визначення людини

Карпунова Г.О. Християнство як новий погляд на жінку

Ковальчук В.В. Антропологічні виміри екзистенціалізму Ж. - П. Сартра

Колісник М.І. Буття людини в інформаційному світі: колізії та загрози

Комісар Л.П. Проблемність визначення сутності людини: філософсько-антропологічний дискурс

Корнеева Е.Л. Стратегии исследования смысла на примере исследования смысла волонтерской деятельности по оказанию помощи пожилым людям

Кузьменко О.П. Опыт понимания города в философской антропологии

Культенко В.П., Дідківська О. Філософська проблема етичного ідеалу: платонічне кохання

Левченко Т. Г. Вплив української ментальності на розвиток історії України

Лелека О.В. Екзистенційне становище людини: caritas, cupididas, vita socialis за Ганною Арендт

Маслова Н. С. Міф як спосіб самоствердження особистості

Москалик В.В. До питання контекстуальності: пошуки сучасної філософії

Ніколаєнко О.О. Концепція наративної ідентичності у філософії П.Рікера

Новак Т.В. Контркультура як феномен сучасного світу

Онищук О.В. Ідентифікаційна матриця як стратегія самоосмислення сучасної людини

Пономаренко Я.І. Особливості впливу соціокультури на формування особистості

Прудиус Р.Г. Образи людини в постмодернізмі

Пятківський Р.О. Соціальна цінність особи як суб’єкта діяльності

Ременець О.В. Феномен архетипу культури: антропологічно-аксіологічний аналіз

Северенчук Б.М. Мовне конструювання змісту свідомості

Созонтов И.А., Нишуков В.С. Философия спорта. Необходимость концептуального анализа.

Солдатська Т. І. «Відповідаючи тілом»: респонсивний характер феноменології М. Мерло-Понті

Сорокін М.Є.Поняття «Unglьck» в контексті філософської  концепції Одо Маркварда

Стаселько К. И. Капитализм и новая мораль

Ткаченко В.В. Философские проблемы Интернет-коммуникации

Федоренко Ю.В. Філософська антропологія та філософія людини

Холох О.І. Дарування/обміни як символічна форма  подолання онтологічної недостатності людини

Циценко Г.Б. Розуміння ідеї відлюдництва у східній та західній традиції

Черемисина А.С. Свобода как фактор самореализации человека

Шалаева А.В. Топос мифа. Пространственные контуры мифологии


СЕКЦІЯ 8. «СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ»

 

Абисова М.А. Медикалізація як вид дисциплінарної влади

Агаджанов В.В., Калинин Э. Ю. Конфликтность и толерантность (возможности рационализации)

Андреев Э.А. Философское осмысление проблем музыкальной субкультуры

Балінченко С.П. Інтеграційні та диференційні спектакулярні тенденції в українському інформаційному просторі

Бегаль О.М. Соціальна активність особистості у сучасному суспільстві

Беля В.В. Становлення дискурсу вестернізації в класичній китайській філософії

Бойко К.І.  Глобалізація як вияв постісторії

Бойко С. В. Концепція постіндустріального суспільства в методології сучасної гуманістики

Бойченко М.І. Основні тенденції розвитку системного підходу у соціальному пізнанні

Борей Ю.  Бездуховність сьогодення

Борцюх В.В. Утопічність ідеї абсолютної соціальної рівності

Бочуля О.В. Феноменологічна та онтологічна основи дослідження повсякденності

Брижнік В. М. Емансипація як соціально-філософська категорія у творах К.Маркса та Т.В.Адорно: порівняльна аналіза

Буйко Е. А. Фундаментальное образование в контексте коммерциализации науки

Бурсевич В.В. «Семиотический» подход к идеологии: историко-философская реконструкція

Бутченко Т.І. Соціальне проектування як інтегральний феномен буття людини

Винник У.Р. Критерії людиновимірності техніки

Горохова Л.В. Соціальні страхи сучасного суспільства

Гребінь С.М. Дитина на грані небуття

Грикун Ю.О. Трансформації японської ідентичності в контексті глобалізаційних процесів

Гриньків А.П. Соціальна зумовленість дискурсу релігій

Гусєва Н.Ю. Теорії франкфургської школи як основа формування ідеології студенського протестного руху у фрн в 1960 –х рр.

Давидюк Л.П. Конфліктний функціоналізм Г.Зіммеля

Даценко В.С. Норми і розвиток суспільства у концепції Б.О.Кістяківського

Денисенко Н.В. Соціально-філософські складові предметної сфери сучасної теоретичної соціології

Дранник В.А. Діалектична взаємодія теорії і практики управління

Дулин П.Г.Сакральность религии

Емец О.Н. Истоки и философско-методологическое определение проблемы экстремизма (на примере молодежных субкультур)

Ємельяненко Г. Д. Соціально-психологічні і теоретичні передумови формування концепції екзистенціальної психології

Загуменна Н.В. Зміна ролі людини в процесі соціальних трансформацій

Захарченко М.С. Деякі аспекти методологічних засад деліберативної моделі демократії

Зелінський М. Ю., Невідома Я. Г. Гендерна проблематика у сучасному соціогуманітарному знанні.

Ілляхова М.В. Конструювання майбутнього: синергетичний аспект

Казакова О.М. Проблема «власності» у філософії «срібного віку»

Калічак Л.Ю. Творчість як одна з умов успішної самореалізації людини у суспільстві

Калюжная В.В. Общество потребления как феномен современной философской теории

Карпенко А.А. Идеология и фундаментализм: опыт дискурсивного анализа.

Кірова О.Ю. Концепція свободи Е. Фромма

Клевец І.Ю. Конфлікт як соціальна практика

Ковтун Н.М. Пасіонарний імпульс як основа дослідження соціальної активності особистості

Ковтун Ю.В. До проблеми визначення поняття "традиція"

Кожемякіна О.М. Феномен визнання у вимірах філософії довіри

Козловець М. А. Концепт «руський мир» як чинник деконструкції національної ідентичності українців

Колотило М.О. До питання про відповідність вищого навчального закладу статусу «університет»

Кондратенко А.С. Трансгуманистические риски в процессе технологизации человека

Кононова О.В. Одиночество как следствие утраты религиозности современным человеком

Косенко В.Д. Дослідження феномену інтелігентності у сучасній вітчизняній філософській традиції

Кравченко А. А. Комунікативна природа відповідальності

Кравчук М. О. Ідеологія як депарадоксалізуючий чинник самоопису системи  в концепції Н.Лумана

Крижановська Т.О. Поворот в сучасній соціальній філософії: від холізму та індивідуалізму до інтерсуб’єктивності

Кудря І.Г. Господарство як світ-економіка

Кушерець Т.В. Соціально-історичні передумови реконцептуалізації класичної моделі суб’єкта історії

Лазарева М.Л. Територіальна вкоріненість еліти як запорука її успішної діяльності

Лелека О.В. Дія як «мета в собі»: моральна проблема за Ганною Арендт

Мала Т.В. Мультикультуралістський дискурс як засіб осмислення соціокультурної множинності сучасного суспільства

Маліновська О.С. Взаємозв’язок особистого та суспільного як закономірність формування громадянськості

Мамчак С.П. Метагерменевтика як метод вияву ідеологічних спотворень комунікації

Маслаков А.С. Социальная система, язык и анти-холизм: от Н.Лумана к Л.Витгенштейну

Мельник О.М. Проблема збереження історичної пам'яті в філософській концепції П'єра Нора

Мирошниченко М. Д. Концепт «дискурс/власть/знание» и его артикуляции

Михайлова М. О. Українська етнокультура і глобальні процеси сучасності

Моргунов Г.В. Взаимосвязь культуры и общества в информационную эпоху

Мусабеков М.Н.Духовные ценности молодежи Казахстана

Невмержицька М. В. Інформаційна революція як чинник конкурентної переваги

Павлов Ю.В. Філософський зміст проблеми самореалізації особи

Павлова Г.В. Якість освіти як чинник соціокультурних змін в суспільстві

Пітулей В.В. Мультикультурні засади відповідальності за доби глобалізму

Полисаєв О. П. Траністоричність соціального міфу: до постановки питання

Помельникова В.В. Человек в информационном обществе, влияние на него информатизации общества и его ценностные ориентиры

Пушкар Я.В. Мегасоциум как этап эволюции

Романюк О.В. Міжпредметність та інформаційно-комунікативні технології як аспекти якісної освіти

Рябінчук Б. В. «Суб’єктивна раціональність» в контексті соціології раціонального вибору Дж. Коулмана

Самарський А.Ю. Про поняття «кризи» та «вибуху» в суспільному поступі

Самчук В.А. Рольова теорія самості у соціальній філософії Джорджа Міда

Санакуєв М. Г. Потенціал соціальної комунікації в глобалізованому світі

Сарабун О.Б. Екзистенція як умова відповідальності людини через здійснення її свободи

Сегал А.П. Носитель обыденного сознания, его субъектность и объектность

Серкина М.С. Молодежный экстремизм как комплексное социально-политическое явление

Сєвальнєв Г.Е. Свобода розвитку локальних цивілізацій в проблемному полі  концепції А. Тойнбі та О. Шпенглера

Сивицкий А.В. Империя как политическое воплощение цивилизации

Сидорова К.Л. Визначення регіонального міфу в контексті політичних ідеологій

Сич М.М. Соціально-комунікативна природа творчості

Слуцька  Ю.Г.  Інтерактивні ритуали в теорії Рендала Колінза

Соколов Е.С. Война и терроризм: к вопросу демаркации

Степанюк Д.Л. Право як насильство та насильство як право

Супрун А.Г. Формування нових контекстів свободи в соціально-політичних умовах сьогодення

Сухонос І.М. Порівняльна характеристика конфліктології Л. Козера і Р. Дорендорфа

Ткаченко А.В. Идея прерывания времени в Средневековом сознании

Товмаш Є.А. Соціальна відповідальність та її види

Туренко В.В. Медійний (мас-медіа) контекст маніпулювання свідомістю в добу глобалізації

Утюж І.Г. Освіта як спосіб розвитку людини в межах цивілізаційної парадигми

Чайка І.В. Суспільство як динамічне поле

Чос В.Н. Философское осмысление феномена «публичного одиночества»

Шемякина Е.В. Социальная аналитика жеста

Шеремет О.І. Архетипи  жіночого і чоловічого та проблема встановлення гендерної рівності

Шоріна Т.Г. Неісторична легкість буття суспільства споживання та сучасний кідалтизм

Штайн О.А. Медиальная идентичность

Щеглова Д.В. Национальный образ как политический ресурс

Юсин Р.О. Спроба вирішення соціальних проблем у філософських пошуках

Якубіна В.Л. Координати сучасних спільностей: «ідентичність» чи «ідентифікації»?

Яценко К. А.  Мультикультуралізм як ідеологія e pluribus unum: основні засади та суперечності

 

СЕКЦІЯ 9. «ФІЛОСОФІЯ ГУМАНІТАРНИХ НАУК»


Балюк Р.В. Роль традиції в сучасному суспільстві

Басенко І.Ю. Взаємодоповнюваність наукового та художнього пізнання

Бурдейна І.В. Роль філософії освіти в гуманізації глобалізованого суспільства

Винтонив С.З. Модель истины в гуманитарном знании в рамках плюралистического подхода

Гончаренко Н. А. Антропологічний вимір соціального капіталу

Діденко Л. В. Мовограння…

Ємельянова Г.В. Розуміння «правди» і «правдивості» в стосунку до літературних творів за Р. Інгарденом

Захарчук О.І. Особисті цінності в масовому суспільстві

Зелінський М.Ю., Драпогуз В.П. Метод екстраполяції як евристичний засіб прогнозування і діагностичних процедур

Ивентьев С.И. Союз философии и права

Кавалеров В.А. Проектна діяльність як освітня інновація – філософський аспект

Колович К.В. Роль ЗМІ у розвитку сучасних субкультур

Кондрашова-Діденко В. І. Інтелекто-людський капітал у соціо-економічному процвітанні країнового суспільства

Корабльова В.М.  Консумеризм як ідеолоґія «масової індивідуальності»

Левицький В.А. Ідилічний світогляд у київському міському тексті

Левченюк Є.В. Творчий та креативний характер діяльності людини

Легкун Т.В. Раціональність і достовірність віри в науковому та релігійному пізнанні

Малишена Ю.О. Проблема істини у науковому пізнанні

Миронов П.О. Раціональна реконструкція монадології Ляйбніца в наративістиці Франка Анкерсміта

Невельская-Гордеева Е.П. Аксиология самосознания личности

Ніколаєва Д.С. Наукове і філософське знання: розвиток у взаємодоповненні

Пашков В.В. Роль системного подхода в современном последипломном педагогическом образовании

Поденко В.П. Структурна цілісність культури

Пугач А.В. Реклама в концепції багатства Елвіна та Хейліс Тоффлер

Розпутна М.В. Феномен запитування в процесі діалогізування

Руденко Ф.Г. Щодо питання формування розвиненої особистості через зміст гуманітарних наук

Северенчук А.М. Поняття Духу та його роль в формуванні принципу загального вивчення мови у Вільгельма фон Гумбольдта

Сластенко Є.Ф.  Проблемы гуманизации высшего образования в современном обществе

Супрун О. О. Реклама як чинник виникнення феномену споживацтва

Твердовська О.В. Творчий процес в контексті діалектики хаосу і впорядкованості

Цвибель А.А. Цинизм гуманизма

Цвибель А.А. Безответственность как рабство:  к истокам человеческого сознания

Цвібель А.О. «Мовні ігри» постмодерну

Чорний В.В. Розуміння оптимізму у взаємозв'язку філософського, біологічного та психологічного аспектів

Шкапа С.М. Соцальні джерела релігійного фанатизму

Шульц О.І. П. Авсенєв  та  І. Мечніков:  становлення теорії ортобіозу 


СЕКЦІЯ 10. «ФІЛОСФІЯ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЯ»


Аксьонова О.М. Роль правового виховання у розвитку правової культури українського суспільства

Арутюнян Н.А. Тишина в творчестве Джона Кейджа как художественная репрезентация идей в философии середины 20 века

Бабушка Л.Д. Людиномірний вакуум: реалії сьогодення

Багмет Н.І. Право як предмет культурології

Баркит Б.В. Техніка як атрибутивна характеристика європейської цивілізації

Бурковський М.В. Міфологічна культура епохи романтизму

Гаджиєв В.В. Симулякр як хибний аргумент

Гончар О.О. Сучасна українська есеїстика: культурологічний аспект

Дружинина Е.С. К вопросу о структуре архетипа

Елхова О.И., Кудряшев А.Ф. О русских традициях отношения к инновациям

Зражевська Н.О. До питання про актуальність проблеми субкультур

Кислицына Ю.А. «Своя – чужая» культура в романе В. П. Аксенова «Остров Крым»

Ковтун Т.С. «Західні редукційні стереотипи у сприйнятті Сходу та їх критичний аналіз»

Кокорина Е.Г. Явление переходности в культуре в контексте синергетики

Конюшихина Е.Л. «Творческая эволюция»  А. Бергсона в связи с художественным сознанием эпохи модернизма

Конюшихина Е.Л. «Трагический» пейзаж Каспара Давида Фридриха

Литвин Я.М. Культурологічна   думка СРСР   60-80-х рр.. 20 ст. школи та напрямки діяльності

Літвінчук Л.Й. Освітні ідеали в філософських розробках культури доби Просвітництва

Мамутова Х.Э. Роль межкультурных коммуникаций после завершения глобального кризиса

Марчук Е.Ю. Трансформации образов видения в античной мифологии

Мисюра Т.М. Урбаністичне середовище в культурі Модерну

Мисюра Ю.М. Обґрунтування функцій гри в естетичній концепції Ф. Шиллера

Морина Л.П. Социокультурные проблемы современного мира и задачи культурологии

Мурадова Н.М.Жизнетворчество как принцип формирования русской философской антропологии

Незабитовський Г.В. Інтернет-мем як мовний конструкт

Никифорова А.С. Роль мифа в культуре немецкого романтизма: на примере творчества Рихарда Вагнера

Павленко О.Е.  Ігровий контекст соціокультурних утопій

Павлова О.Ю.Стратегії трансцендентування тіла в філософії культури постмодерну

Пахомова Л.В., Пахомов В.І. Фізична культура у контексті протиріч сучасного суспільства

Петрунина С. Японская живопись: Гравюры в стиле укиё-э

Письмак Я.В. Принцип історизма в філософії архітектури

Полулях Ю.Ю. Семіосфера модерної культури

Поправко О. В. Національні традиції у формуванні сучасного святкового календаря

Приходько В.В. Онтологічний мимесис: Дар і рука

Розова Е.О. Концепция культуры И.М. Гревса в контексте «Переписки из двух углов» В. Иванова и М. Гершензона

Северинова М.Ю. Культурные архетипы в композиторском творчестве: память и припоминание в творении со-бытия как образа целостности

Седых О.М. Функциональная асимметрия полушарий человеческого мозга и проблема культуры

Сергеева В.А. Трансгрессивная литература поколения икс: экзистенциалистские искания в эпоху постмодерна. (На материале романа Чака Паланика «Бойцовский клуб»)

Скороварова Є.В. Естетична комунікація у просторі культурі

Соловьева А.А. Возвращение к циклической модели времени на рубеже XIX и XX веков

Солодка С.В. Символічний вимір культури міста

Танцюра І.М. Вплив технозображення як нового інформаційного коду на сучасний театр

Турпетко А.С. Аксиологическая проблематика в теории К. Мангейма

Удуд М.М. Традиція в контексті процесу міжкультурної взаємодії: світоглядні зміни ХХІ ст.

Харькова А.А. Репрезентация реальности в минималистских романах Ж.-Ф. Туссена «Месье», «Фотоаппарат», «Телевидение»

Храпко П.Ю. Трансформації поняття «конотація» в семіотиці Ролана Барта

Чейз А.М. Філософія та література: нівелювання жанрової відмінності


СЕКЦІЯ 11. «ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРИКЛАДНА ЕТИКА»


Алхасов А.А. Методологические основания построения этики Канта в «Критике практического разума»

Бандурка А.С. До питання про межі толерантності

Бойченко Н.М. Етичний кодекс ученого як ядро його професійної етики

Вахтель А.И. Взаимообусловленность свободы, необходимости и принуждения

Гавриш Н.А. Проблема этической экспертизы искусства

Гринчишин Н. І. Професійна моральна культура працівника органів внутрішніх справ

Гуменюк Ю.В. Виховання моральних цінностей через призму літературно-художнього твору

Гурова І.В. Справедливість як феномен культури

Гусев Д.А. Ответственность как нормообразующий элемент в этическом дискурсе

Дарчик І.В. Зло як передумова морального добра

Дробович А.Е. Дослідження гедонізму: від етики до теорії та історії культури

Дьячек Э.М. Проблема «феномена смерти» в биоэтике: аборт и эвтаназия

Захарчук О.I. Цiннiснi орiєнтацiї української молодi

Коломієць А.Є. Організаційна етика як дієвий механізм інстуціоналізації моралі

Коробко М.І. Збереження та розповсюдження інформації як проблема інформаційної етики

Коцюба М.П. Принцип відповідальності у Е. Левінаса та Г. Йонаса

Кравчук Д. Категорія «гідності» в філософії

Куреных К.А.Эгоизм как жизненная позиция в философии Макса Штирнера

Курочкин С.С. Доверие как моральное основание политической власти

Ларіонова В.К. Теоретичні межі моральних почуттів

Малеєв А.К. Моральний вибір як засада етики в стародавньому суспільстві

Машкін В.В. Потенціал дискурсивної етики у вирішенні економічних проблем сучасного суспільства

Митленко И.О. Любовь как фундаментальный принцип христианской этики

Mohammad H. Mir-Mohammadi. The Incompleteness of Holton's Theory of Weakness of Will: An Islamic-ethics critique

Надурак В.В.  До питання про можливості впливу на розвиток суспільної моралі

Ношин Я.І. Парадигмальне значення концепту іншого у філософських поглядах Еманюеля Левінаса

Отченко А.О. Морально - етичні засади PR-діяльності

Перова Г.В. Концепция «банального зла» Ханны Арендт

Подолян Г.П. Соціальний досвід західноєвропейської культури ХХ ст. як основа формування соціально-етичної проблематики

Прокофьев А.В. Анализ выгод и затрат как инструмент защиты интересов будущих поколений

Пушик П.В. Соціальна справедливість як основа громадянського суспільства.

Рогов М.И. Идеал как элемент структуры морального сознания

Сабитова Э.Р. Цинизм как форма ложного сознания

Семенова О.А. Проблема наказания и поощрения, применяемая в современных школах

Тишко А.П. Екологічний менталітет як засада формування цінностей екологічної етики

Ткаченко Н.Л.  Еволюція роздумів про самогубство в  контексті духовно-етичних поглядів на життя

Турчин М.Б. Екологізація відповідальності в умовах постіндустріального становлення

Турчин М.Я. Закономірності зв’язку моралі та релігії

Хацанович И.Г. Биоэтика versus биомедицина

Якимець Н.Р. Етика інтерпретації та персоналістична герменевтика в контексті соціально-етичних досліджень західноєвропейської релігійної філософії ХХст.

 

СЕКЦІЯ 12. «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО В СТРУКТУРІ ФІЛОСОФСЬКОГО ТА ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ»


Підсекція 12.1 Філософія та феноменологія релігії


Анофриев И.С. Понятие «антропоморфизм» как основа «когнитивной теории религии» Стюарта Гатри

Бридня Н.С. Два дискурси філософії релігії: співставлення вітчизняної та американської традицій.

Вербицька І.В. Пракриті та Пуруша як дуальність прояву всезагального принципу світобудови

Гаевская Н. Код юродивого в русской культуре

Дёмина М.В. Антропология хасидизма (по тексту Шивхей Бешт)

Kozik Iurii. Examnation of God’s rescue plan in Peter van Inwagen’s book “Problem of Evil”

Кочергін В.В. Теологія релігій як розділ теології та релігіологічна дисципліна

Лысков А.С. Алвин Плантинга и Энтони Флю: Презумпция (а)теизма

М`яловська А.В. Співвідношення розуміння феномену саможертовності Бога християн та наукових теорій жертвопринесення в контексті феноменологічного аналізу християнського культу. Феномен християнського культу в контексті наукового та конфесійного розуміння

Малимонова С.А. Христианский модернизм Дж.Г. Ньюмена

Малевич Т.В. Понятие «естественная религия» в когнитивном религиоведении

Мельничук В.В. Православний вимір взаємозв’язку екологічних і демографічних проблем в Україні

Мороз О.В. Релігійно-філософська проблематика в працях священнослужителів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття

Мудраков В.В. Релігійні конотації філософських шукань раннього Ф.Ніцше

Орєхова А.А. Догмат о Святої Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР   

Остащук І. Б. Проблема мови релігії в дослідженні релігійного символізму

Рачитских Д.О. Проблемы личности в буддизме

Рыжкова Г.С.  Идея личности и христианский персонализм

Сурикова А.С. Понятие «потустороннего» в контексте религиозного и секулярного сознания конца XVIII- середины XIX вв.

Толстых К.С. Особенности становления и мировоззренческие основания «пародийных религий»

Халіков Р.Х. Релевантність терміну «канон» щодо текстів поза авраамічного контексту: на прикладі Тіпітаки

Халікова Л.І. Міру миръ: орфографічна реформа 1918 року (релігійний контекст)

Черненко А.О. Образ Марії Магдалини як християнської героїні

Черних А.С. Вплив астрономічних спостережень на релігію кельтів

Швед З.В. Трансдисциплінарний підхід у релігієзнавчих дослідженнях

Ярмак Я. Релігійне почуття як прояв «ностальгічного» в творчості М. Метнера

 

Підсекція 12.2. Соціологія релігії

 

Богдановський І.В. Соціальний ідеал віри Бахаї

Владиченко Л.Д. Статистичний облік динаміки розвитку релігійної мережі в Україні та Польщі 

Данильчук М.В. Значение католицизма в ирландском националистическом движении xix века

Дядюшкін О.М. Особливості етичної доктрини Церкви Сатани у контексті дослідження феномену псевдорелігії

Задоянчук О.О. Феміністична теологія про шлюб та сім’ю

Запорожець В.А.  Політизація: її вплив на релігію та церкву в україні

Кобетяк А.Р. Толерантність як основа екуменічних відносин в Україні

Комленко О.В.  Коранічне підґрунтя соціальної доктрини ісламу

Майданевич Л.О. Свобода віросповідання в контексті релігійних і культурних відмінностей

Овчаренко К.Ф. Релігійне виховання: сучасні проблеми та перспективи

Павлов В.Л. Христианство о справедливости

Папаяні І.В., Рабуш Г.В. Відображення суспільно-релігійних процесів в свідомості віруючого. Практично-релігієзнавчий аспект дослідження

Пасічник О.С. Про деякі особливості поховальних обрядів щодо «нечистих» небіжчиків

Пашковський О.С. Становлення контркультового руху.

Середа О.С. Особливості анкетних питань в дослідженнях релігійних явищ

Смульський Є.В. Українське та вірменське неоязичництво: спорідненість витоків та передумов виникнення

Ткаченко С.В. Історична оцінка соціальних наслідків еволюційного світогляду

Фенно І.М. Потенціал християнської традиції в сфері екологічної освіти та виховання

Филипович Г.Д. Релігія як атрибут національної ідентичності

Ярмоліцька М.М. С. Московичі про єдність соціального і психічного в релігії

 

Підсекція 12.3. Психологія релігії

 

Бибик А. Н. Специфика ритуала и его основные формы, как одна из основных составляющих религиозного сознания

Білогорцева А.В. Проблеми взаємозв’язку релігійної та екологічної свідомості у сучасному суспільстві

Бочерова В.О. Трансформування релігії в духовному світі особистості: психологічний аспект

Гавдяк О.В. Філософсько-релігієзнавчі погляди викладачів університету Св. Володимира( Светлова П.Я., Козлова О. О., Скворцова І.М.)

Кожевников Д.Д. К вопросу о соотношении мистических переживаний и психопатологий

Марчук О.Т. Феномен християнського релігійного лікування у світлі аналізу сучасних рецепцій елементів ранньохристиянських терапевтичних практик

Мовпан Л.В. Релігійний досвід  в світлі «психоделічної йоги» Тімоті Лірі

Предко Д.Є. Релігійні почуття: психодинамічний аспект

Предко О.І. Релігійна віра: сенсожиттєвий потенціал

Резніченко Н.А. Розмаїття психотехнік: релігієзнавчий аспект

Ющук А.О. Психологічний механізм молитви

Yagiyayev I., Kozhar N. The Role of Valuable Activity and Hardiness in Structure of Factors of Religious and Secular Subjective Well-Being

 

Підсекція 12.4. Історія релігії

 

Андреева Ю.В. Процессы секуляризации как фактор развития современного общества

Баранько Я.С. Канонічне  право у християнстві: основи формування

Бардинова А.И. Представления об эсхатологии в Христианстве и Исламе: компаративный анализ

Берестовая А.С. Изменение религиозности в условиях глобализации

Білецька Б.Г. Мусульманське сімейне право як релігійний і правовий феномен

Білозор Д.В., Годованець Н.І. Головні чинники що сприяють поширенню радикальних течій Ісламу в Криму

Галуйко Р.М. Українські іконографічні типи у ХХІ ст.

Главатських Н.В. Феномен двовір'я у сучасному житті українського суспільства

Горбаченко Т.Г., Олексійчук Л.В. Церковне право – самостійна правова система

Зосимова А.С. Эсхатологическая тема в ветхозаветных апокрифах

Калач Д.М. Свобода совісті в демократичному суспільстві

Каплан І.В. Геополітичні особливості розповсюдження сирійського християнства (І-VII ст.)

Карнаухова Н. Л. Пояснювальне завдання релігієзнавства в концепції Н.Смарта

Качан К.Є. Еволюція ісламського радикалізм

Коваленко В.І.  Реалізація принципу sola scriptura як інструменту пізнання істинної сутності церкви в українському євангельському протестантизмі

Косач Т.М., Яковець Л.М. Релігійні організації в україні та їх взаємовідносини

Костюк О.В. Перспективи українського православ’я. Естонське православ’я. Аналогії та паралелі.

Красна К.Є. Сутність неоязичництва

Краснопьорова К. М. Хрест як універсальний символ або символ універсуму

Лубська М.В. Особливості становлення канонічного (церковного) права як нормативної системи

Лубський В.І., Олексійчук Л.В. Церковне право як різновид корпоративного права

Луцан І.В. Проблема етнічної самоідентифікації та релігійний чинник у буковинському регіоні: історична ретроспекція

Медвідь Ф.М., Медвідь А.М. Іван Огієнко як історик і релігійний діяч

Мірошніченко М.І. Розвиток сучасного українського баптистського братства: основні тенденції та проблеми.

Нездійковська П.В. Школа Чистої Землі як Школа сил іншого

Олексійчук Л.В. Місце церковного права в розвитку української правової системи

Осьмакова В.И. Религиозная ситуация юго-запада россии в конце ХІХ- начале ХХ веков (на примере Новооскольского уезда Курской губернии)

Петлякова М.И.  Значение и применение психоделических веществ в первобытных религиях: на примере шаманизма

Середа Г.В. М. Поснов про процес інституціоналізації Християнства

Симон М.П. Хрещення Русі: європейський прогрес чи моральна деградація східнослов’янських народів

Соколовський О.Л. Особливості віровчення толстовського руху в Україні

Стадник М.М., Никитюк Г.Л. Трансформаційні тенденції ставлення християнства до науки

Стасюк Л.О. Концептуальність ранньопротестантського трактування напередвизначеності у сучасних віросповідних системах

Стрєлкова Ю. О. О.С. Хомяков та принцип соборності

Титор Р.Л. Билина як предмет філософсько-релігієзнавчого дослідження

Фесенко А.М. Особливості проведення радянської кампанії по вилученню церковних коштовностей на Донеччині під час голоду 1921-1922 рр.

Хитрова С.Ф. Религиозно-философские искания в начале ХХ века

Хілько Є.В. Методологічний контекст характеристики відносин УПЦ-КП і УПЦ-МП в пер. десятилітті  XXI ст.

Хілько Є.В. Подолання розколу в християнстві у творчій спадщині Митрополита Калліста (Уера)

Ховаева Е.И. Феномен «волшебного острова» в кельто-британской мифологии

Цимбалій А.В.  Христоцентризм  Іоанна Павла ІІ.

Чубенко О.В.  Образ Богородиці в православній іконографії

Шеретюк Р.М. Запровадження московських служебників у культово-обрядову практику греко-уніатської церкви напередодні її скасування 1839 р. 

Яковець Л.М. Виникнення і становлення монастирів та соборів на теренах України

Яртим Н.В. Соціальна доктрина католицизму (зокрема УГКЦ)

Ярцев А.Б. Антропологические аспекты политических и социальных учений современного неоязычества в России и в Украине: сравнительный анализ

 

 

СЕКЦІЯ 13. «ПОЛІТИЧНА ДУМКА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ»


Підсекція 13.1. Історія зарубіжних політичних учень:
від витоків до 18-го ст.


Біляєв М.О. Особливості політичних вчень аль-Фарабі

Борисенко Ю. Є. Функціонально – цільовий аналіз Дж. Локком політичних інституцій

Бусол Я.А. Ідея політичної та громадянської свободи у філософії Т.Гоббса

Бушанська В.М. Співвідношення правової, соціальної держави та соціалістичних утопій на прикладі «Утопії» Т. Мора

Войчук А.Ю. Політичні погляди Олександра Гамільтона

Голинська Д.В. «Поняття політичної свободи в інтерпретації Джона Локка »

Калініченко О.В. Cуть тиранії за працею Етьєна де ла Боесі “Роздуми  про  добровільне рабство”

Лаговський А.С. Теорія політичного насилля у Ніколо Макіавеллі

Лой О.В. Особливості договірного походження держави в працях Томаса Гобса

Рева В.О. Ідеал держави в роботі Данте Аліг’єрі «Монархія»

Фокіна О.С. Невідчуджувані права людини в державно-правовій концепції Дж.Локка (за працею Дж. Локка «Два трактати про правління»

Яворський В.В. Cпіввідношення політики і моралі за працею Ніколо Мак’явеллі «Державець»

 

Підсекція 13.2. Історія зарубіжних політичних учень

 19-20 ст. 


Баскаков А.І. Політика ненасилля у концепції М.Ганді

Гуртовий Г.І. Сутність «нового» лібералізму Джона Стюарта Мілля

Джанелідзе Г.З. Сутність політики ненасилля Мартіна Лютера Кінга

Запорожець С.А. Тактика “пропаганди відповідно до справи”. Тероризм чи анархізм?

Зелинская С.В. Либеральная идея конституционализма в политической мысли России на рубеже XIX – XX веков

Косьмій О.М. взаємозв’язок політики і моралі у концепції с. мендус

Литовченко К.Г. Місце і роль насилля в марксистському вченні

Lobovikov V. A discrete mathematical model of non-monotonic political economy: private ownership of means of production of means of life as a moral-legal evaluation function in two-valued algebra of the natural law

Павко А.І. Основні тенденції розвитку сучасної російської політичної науки

Редько В.В. Мистецтво як чинник політичної культури (за працею К. Цеткін «Мистецтво. Ідеологія. Естетика»)

Турбай А.О. Особливості етичного соціалізму  Едуарда Бернштейна

Федчишина С.Г.Теорія самодержавства М.М. Карамзіна

Шумский Л.Н. Конституционные основы  государственного устройства в мировоззрении Карла Шмитта

 

Підсекція 13.3. Історія політичної думки України


Демчишак Р. Б. Внесок українських дослідників міжвоєнного періоду ХХ ст. у розвиток теорії політичних партій

Іллєнко А.Ю. Ідея безкласвого суспільства в контексті процесу формування політичної еліти в ідеології українського націоналізму ХХ століття

Климончук В.Й. Інституційний вимір політичних свобод в українському націогенезі

Ленард-Криськів І.В. Можливості застосування критеріїв відкритості й закритості суспільства до аналізу концепцій новітньої української політичної філософії

Ломака І.І. історіографічний аспект релігійно-церковного життя в Україні до середини ХІХ ст.

Мельник Л.М. Пріорітетні принципи буття національної еліти в історії вітчизняної політичної думки хіх – початку ХХ ст.

Мілоченко І.С. Проблема диктатури у творчості Сціборського

Плазова Т.І. Іван Франко та видавнича діяльність Русько-Української Радикальної партії

Тишкун Ю.Я. Оцінка першої “хвилі” демократизації в українській політичній думці міжвоєнного періоду

Хитрик Б.В. Методи формування «національної аристократії» в творчості  В’ячеслава Липинського

Хімяк О.М. Преса ЗУНР

Чекригін Т. О. Теорії монархізму в працях українських мислителів  XX століття


СЕКЦІЯ 14. «ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ»


Підсекція 14.1. Загальна теорія політики

 

Авраменко А.А. Трансформація форм тероризму в умовах розвитку інформаційного суспільства

Алименко А.І. Екологічна політика як складова державної політики

Алоян А.Е. Зміст поняття «соціальний капітал»

Батрименко В. І. Англо-американська модель місцевого самоврядування

Бегаль В.М. Поняття «політичної харизматичної особистості» в сучасній науці

Бєй Г.А. Прогнозування як категорія дослідження проблем майбутнього

Бондар Є.Н. Типологізація політичного тероризму

Бондар О.В. Дефрагментація політичних ідеологій як характеристика «постідеологічного» світу

Вілков В.Ю. Основні проблеми обґрунтування етатистської теоретичної моделі нації

Віннічук О.В. Виміри політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства

Вонсович С. Г. Дефініювання сутнісних понять транзитології

Гапоненко В. А. Засоби масової інформації як інститут демократії: специфіка перехідних держав.

Герасимович В.А. Переговори як засіб розв’язання політичних конфліктів

Голованов Б. Д. Диалектика универсализма и перспективизма в философско-политическом анализе

Головко В.М. Політика громадянства (citizenship regime) та натуралізація у контексті світ-системної теорії

Гончарук В.П. політична ідеологія як чинник електорального вибору

Гордієнко М.Г. Тріумф симулякрів у середовищі псевдополітики

Граб Б.Б. Політична свідомість і політична культура в українському суспільстві

Данильчук М.В. Европейский национализм как этнополитический феномен

Демчук Ю.Б. Теорія «нового» тероризму

Денисюк З.С. Передумови появи тоталітарного режиму

Евдокимова К.А. Феномен манипуляции: генезис, сущность, социально-политический контекст

Жовтобрюх В.М. Політичний міф у сучасному суспільстві

Зайдель М.І. «Тривимірний» погляд на феномен влади

Зорич О.О. Ігрові моделі політичних конфліктів: візія математичної теорії

Іванова І.І. «Демократія для еліти» Т. Дая і Х. Л. Зіглера: сучасний підхід до визначення основних принципів концепції елітарної демократії

Кадигріб Д.О. Роль політичної культури в суспільстві

Казак Є.О. Агоністична модель демократії

Калінін В.Ю. Марксистські витоки світ-системного аналізу

Касянчук О.С. Громадянська культура – культура компромісу та консенсусу

Катан К.В. Сучасні виміри ідеології

Ключник Р.М. Феномен політичної кризи: поняття та ознаки

Кляшторний М.Д. Сучасна українська еліта в контексті теорії меритократії.

Кобильник В.В. Адміністративно-територіальна реформа Польщі у контексті демократичного транзиту

Корнієнко С.О. Політична довіра як фактор солідаризації суспільства

Коршук Р.М. Етнічна демократія

Косенко Д.В. Поняття “влада” в комунікативній теорії Ю. Габермаса

Косьмій Ю.В. Формування державних і автономних утворень за етнічною ознакою як прояв інституціоналізації етнополітичних відносин

Кравченко В.Ю. Приватизація сучасного політичного насилля

Кравченко Ю.М. Політичне вітчуження як категорія політичної науки

Ливенко В.І. Державна інформаційна політика в умовах становлення інформаційного суспільства

Лященко І.А. Ігрові ролі політичних акторів

Мазуренко С.А. Моральні парадокси ненасильства як політичної теорії та політичної практики

Макаренко Є.В. Феномен міфу в політичній свідомості суспільства

Максимова О.М. Дисфункція політичної системи як передумова політичної кризи

Малкіна Г.М. Сутність та специфіка морально-політичної відповідальності

Манойло Е. А. Правове регулювання лобізму в парламентах США та Канади: досвід для України

Міщенко А.М. Теорії співвідношення політики і моралі

Неліпа Д.В. Побудова сценаріїв як технологія системного аналізу в політології

Олійник С.В. Становлення соціальної держави в пострадянських суспільствах

Павленко С.В. Консервативна революція як третій шлях розвитку політичної ідеології

Паламаренко Р.Ю. Насилие и социальные порядки: связь политики и экономики

Панасюк Л.В. Політичні чинники формування білінгвізму

Парно Л.Д. Роль інституційних чинників у забезпеченні ефективності уряду

Пашков В.О. Політичний режим як чинник розвитку вищої школи

Підскальна О.М. Проблеми формування іміджу політичного лідера

Пидоненко Д.М. Криза легітимності державної влади в Україні

Постригань Г.Ф. Раціональне та ірраціональне в демократичному транзиті

Призіглей К.О. Влада в концепціях інформаційного суспільства

Проскурякова К.С. Концепція політичного лідерства за М.Вебером

Рябінчук М.В. Проблеми і перспективи дослідницької програми соціального капіталу

Сєкунова Ю.В. Шляхи формування політичної культури в українському суспільстві

Ситник О.І. Політична теорія як форма дослідження політики

Сімонова А. В. Неонацизм як сучасна ультраправа ідеологія

Скребець О.В. Проект континентальної імперії А. Уткіна

Соскін М. О. Сутність та основні моделі бюрократії як суспільного інституту

Станіслав І.О. Гендер як суспільно-політичний стереотип

Ткаченко Л.В. Електральний простір: поняття та структура

Тукаленко І.А. Криза легітимності політичної влади в умовах глобалізації

Тьоткіна Ю.К.  Гендерні стереотипи в політиці: сутність та різновиди

Харченко О.С. Основні принципи соціальної держави

Цибульська А.С. Політична соціалізація в умовах демократичної трансформації суспільства

Цьомик Т.І. Чинники демократичного транзиту: основні підходи

Шадріна О.В. Прояви латентності в мережевих структурах: політичний аспект

Швырков А.И. Либеральная демократия как глобальная идеология и политический pr

Шляхтун П.П. Місцеве самоврядування: міф і реальність

Шорохова Ю.В. Шляхи вирішення соціально-політичних конфліктів

 

Підсекція 14.2 Сучасні політичні процеси в Україні

 

Абрамчук Н.Р. Особливості регіональної політики на досвіді Івано-франківської області

Антонюк А.І. Національна самоідентифікація як умова комфортного політичного життя та державної стабільності України

Баранова О.М. Пошуки оптимальної моделі державно-конфесійних відносин в сучасній Україні

Беца Т.О. Проблема легітимності політичної влади в Україні

Бовтун К.О.  Актуальні питання  сучасного націоналізму в Україні

Бульдович П.В. Особливості проявів ділових політичних циклів в Україні

Бутаков П.В. Пути интеграции государств на постсоветском пространстве в контексте проведения промышленной политики

Бучин М.А. Принцип таємного голосування: політико-правове регулювання в Україні

Волік К.Ю. Бренд «Україна»: сучасний стан та перспективи

Гранчак Т. Участь бібліотек у прийнятті урядових рішень

Гуцуляк  Д.І. Специфіка територіального розподілу підтримки кандидатів під час президентських виборів в Україні

Забєля М.С. Особливості стану політичної системи України напередодні виборів президента 2004 та 2010 років.

Зарицька І.В. Парламентська опозиція в системі сучасної демократії

Каращук М.Г. Суспільне мовлення в інформаційному просторі України

Коломоєць А.В. Образ ворога у дискурсі основних кандидатів президентської виборчої кампанії в Україні 2010 р.

Крижанівська О.С. Стан свободи преси в Україні

Курінна А.В. Політичний аспект трансформації законодавства України про вибори народних депутатів

Лавриновський П.О. Розвиток взаємовідносин Україна-ЄС в 1991-2011 рр: політико-правовий аспект

Лаговська С.С. Oсoбливoстi стaнoвлення прaвoвoї держaви в сучaснiй Укрaїнi

Лисенко Ю.В. Модернізація соціальної політики України: стан, проблеми, перспективи

Луференко М.О. Творимо майбутнє України разом!

Марченко О.В. Політичний словник українського суспільства

Матвеєва Г.А. Особливості сприйняття процесу розбудови держави в політичній культурі України

Мовчан У.І. Деякі аспекти реформування виборчої системи України

Нагорняк Т.Л. Україна для українців: асоціативні образи країни у свідомості її мешканців

Нурмухометова М. Політичний міф: характеристика основних теоретико-методологічних підходів

Педченко Н.С. Гендерна рівність та її трансформаційні процеси в Україні

Пидоненко Д. М. Криза легітимності державної влади в Україні

Рева Т.С. Політичний екстремізм в Україні

Рехтман Є.Г. Теорія соціальної патології: характеристика української політичної свідомості в умовах демократичного транзиту

Савойська С.В. Соціально-політичні спільноти лівого і правого спрямувань у контексті консолідації українського суспільства: мовний аспект проблеми

Саліженко О.В. Оптимальний вектор зовнішньополітичної інтеграції України

Стичинська А.Б. Європейські стандарти прав людини в Україні

Супрун О.О. Правлячий клас сучасної україни у контексті теорії класичного елітаризму

Телешун Я.С. Ціннісні орієнтації молоді в трансформаційному українському суспільстві

Ткач А.О. Особливості консолідації демократії: принцип альтернативності

Ткач О.І. Критичні погляди на транзитологію: підходи до дослідження принципу альтернативності

Трачук В.О. Політична відповідальність як соціогуманістична проблема: сучасний український дискурс.

Федорів Х.І. Трансформація виборчої системи України на прикладі виборів до парламенту

Ходак О.О. Інститут президенства в Україні

Чилібі Р.М. Стратегії конвертації капіталів під час “кольорових революцій”

Шавардова О.Ю. Маніпулятивні технології впливу політичної мови в системі масових комунікацій

Юдина Е.В., Заболотько А. Г. Политические силы будущего

Юрченко А.В. Політичні еліти сучасної України

 

Підсекція 14.3. Партологія

 

Бєлашко С.О. Політичні партії як суб’єкти модернізації України

Дяченко Т.В. Інституціоналізація  політичних партій країн Західної Європи

Калниня К. Принципы формирование предвыборных партийных коалиций - пример Латвии

Ключкович А.Ю. Плюралізація ідеологічного спектру та розвиток багатопартійності як чинники демократизації словацького суспільства в 1990-х рр.

Ковальов А.В. досвід інституціоналізації політичних партій у Російській федерації

Купровська В.В. Політичні інститути в політичній системі

Морарь М. В. Номенклатура як різновид квазіпартійного лідерства

Москалюк А.Б. Демократичний ідеал Мойсея Острогорського

Пономаренко А.І. Ідеологія в діяльності політичних партій

Ротар Н.Н. Еволюція характеру членства в політичній партії

Руденко А.Ф. Особливості розвитку партійної системи України після президентських виборів 2010 р.

Теслюк С.А.Фінансування політичних партій в країнах Європи

Шапошніков А.О. Вплив електорального чинника на партійну систему незалежної України

 

Підсекція 14.4. Громадянське суспільство: теорія та практика


Алєксєєва А.В. Соціокультурні чинники формування громадянського суспільствав в Україні

Андріянова Л.А. Роль людини в громадянському суспільстві

Балабанова Н.О. Роль соціальних мереж у розвитку глобального громадянського суспільства

Бойко Н.Р. Громадянське суспільство і політична культура українців: взаємозв’язок та взаємообумовленість

Бородюк К.В. Глобальне громадянське суспільство: поняття та суб’єкти

Васін В. Громадянські цінності сучасної студентської молоді

Гегер А.Д. Деякі аспекти політичної свідомості в контексті становлення громадянського суспільства

Голинська Х.О. Соціальні права як основа громадянства (за Т. Х. Маршаллом)

Гончарова О.К. Мережі як принцип організації громадянського суспільства майбутнього (на прикладі нових медіа)

Душина М.О. Формирование институтов гражданского общества в современной России: практики принуждения и сотрудничества

Єрмак В.В. Групи інтересів в становленні громадянського суспільства

Заремба А. А. Тенденції становлення громадянського суспільства в Україні.

Коломієць Л.В. Проблеми розбудови громадянського суспільства в пострадянських країнах Східної Європи

Косілова О.І. Правозахисні функції громадянського суспільства

Крижанівська О.С. Умови ефективної діяльності інституту Омбудсмена

Крицкалюк Н.І.  Формування інституціональних умов демократичної стабільності засобами громадянського суспільства

Кухаренко О. Формування громадянської культури в умовах розвитку української держави

Матвійчук А.В. Заходи по співпраці між державним та громадським секторами

Поцулко О.А. Космополітичне громадянство

Сенько В.В. Громадянська освіта versus демократична політична система

Сковиков А.К. Формирование и развитие институтов гражданского общества в современной России

Фінін Г.І. Громадянське виховання в сучасному освітньому просторі

Шмалько А.Є. Феномен «соціального ліфта» в громадянському суспільстві

 

СЕКЦІЯ 15. «ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ»

 

Авксентьев А.А. Процедуры голосования: некоторые виды и критерии оценивания

Азієв К.П. Порівняльний аналіз реклами й тоталітарної пропаганди

Атаманчук-Ангел В.И. Прибавочная стоимость –  рефлексия очевидного

Балан А.П. Особливості поняття «нові медіа»

Батрименко В.І. Континентальна модель місцевого самоврядування

Батрименко О.В. Раціональна модель бюрократії

Березовська-Чміль О.Б.Теоретико-концептуальні засади дослідження соціального захисту.

Бондар А.Г. Візуальна ідентичність як інструмент просування брендів територій у світі

Боринська О.Л. теоретичні підходи до визначення поняття “політична трансформація”

Бубякіна Ю. М. Особливості формування іміджу політичного лідера в Україні

Будко Д.А. Практики существования президентской власти в Российской Федерации (опыт 2000-х годов)

Буян В.В. Політичний міф як конструкт соціо-культурного

Воробйова Г.Ю. Політична метафора як інструмент впливу на свідомість

Голубчук В.C. Тенденції соціальної політики в європейський країнах та Україні

Гречко О.Ю. Протидія незаконній міграції як стратегічний напрямок державної міграційної політики України

Гриньків М.В. Специфіка політики Європейського Союзу в сфері релігії

Гурицька М.С. Технології  формування політичного іміджу

Денисова А. Ю. Вибори без фальсифікацій: міф чи реальність?

Долуда В. В.  Культурно-інформаційні фактори безпеки

Дорош Л. О. Політико-правова освіта як чинник обмеження маніпулювання у виборчому процесі

Житнікова Т.О. Рівні захисту від політичного маніпулювання

Жовтобрюх В.М. Дослідження політичних ризиків в перехідних суспільствах

Катеруша Ю.І. Кіно як засіб політичної пропаганди

Качан О.С. Демографічні перетворення як фактор виникнення внутрішньополітичних конфліктів

Кирик В.Л. Кроки до створення моделі сталого екорозвитку

Кислова С. М. Маніпулятивні технології як засіб здійснення політичних революцій

Колесников О.В. Партійна система як чинник ефективності виборчих технологій в україні 

Крикунов Д.О. Особливості політичного лідерства в сучасних умовах

Крюкова К.Г. Вплив політичної реклами на преференцію виборця

Кудрявський І. В. Україна і СОТ: наявні політичні наслідки та нові перспективи

Лагута Л.О. Мистецтво і політика: сучасний вимір

Лашко А. В. Особливості створення політичного бренду.

Лікарчук Д.С. Вплив комунікації на політичну систему суспільства

Лікарчук Н. В. Соціетальний обмін як капітал суспільної довіри

Македон І.В. застосування політичних технологій в перехідних суспільствах

Марецкая Н.А. Сравнительный анализ политической видеорекламы Барак Обамы и Джона Маккейна

Машаровська С.Ю. Політичні маніпулятивні технології у праці Г. Шиллера «Маніпуляція свідомістю»

Молчанов К. А. Гендерні аспекти іміджу політичного лідера в сучасній Україні

Мудрик Ю.С. Особливості політичної участі та партійних систем Польщі, Болгарії та Румунії в контексті реалізації принципів демократії

Мулярчук М.Д. Особливості  сегментування політичного ринку

Олещук П.М. Месседж та слоган у політичній рекламі

Ольшанський А.І. Місцеве самоврядування в умовах вітчизняних реформ

Онопко О.В. Політична міфологія президентської виборчої кампанії в україні 2010 р.:  структура та особливості героїки

Павлюк К.В. Капітал політичного бренду

Панухник Р.Г. hhHРрррррР.РРрпрВплив контекстних ефектів на політичний вибір

Панухник Я.Г. Брендінг в політиці: загальна характеристика

Петренко В.В. Пропаганда і демократія

Призіглей М. О. Основні засади участі громадян в процесі прийняття політичних рішень

Рихлік В.А. PR в кризових ситуаціях

Рубанов В.В.  Аналіз політики – відносно самостійна підгалузь політичного аналізу

Сащук Г.М.  Культурологічна складова інформаційного суспільства

Cемигіна Т.В. Глобалізація і охорона громадського здоров’я

Солодар М.О. Психоаналітичні методи політичного аналізу

Стельмашов А.К. Використання нейромаркетингу в маніпулятивних технологіях

Таран С.В. Сучасні підходи у західній політичній думці щодо вивчення міжетнічних стосунків: теоретичні та практичні підходи

Федірко І.П. Політичне маніпулювання та його наслідки

Федорук П.І. Роль політичної модернізації  в геополітичному становленні України

Федорчук В.А. Підходи до виявлення типологізаціїї політичного компромісу  

Хилько М.І. Споживацтво — головна вада економічної філософії й екологічної руйнації

Хомрач В.П.  Особливості формування національної ідентичності в транзитних країнах

Червінська Л.М. «Політизація» та «політичність» міграційних процесів

Черненко Т.В. Шляхи оптимізації процесу соціалізації молоді: аналіз світового та українського досвіду

Чорноус А.В. Особливості використання контрміфів у політиці

Шавардова О.Ю. ПОЛІТИЧНА МОВА І ДИСКУРС В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Штельмашенко А.Д. Основні принципи управління політичним брендом

Щегельська Ю.П. Промоційна діяльність міста Києва напередодні проведення ЄВРО-2012

Щербина Ю.С. Колір як символ у візуальній політичній рекламі

Ямельницький О.Я. Активізація політичної участі: до проблеми визначення змісту поняття

Ясько Є.О. Музичний продукт як засіб соціально-політичного управління

 

СЕКЦІЯ 16. «МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА»

 

Андрущенко С.В. Освоєння спільних посторів як важлива тенденція сучасної геополітики

Гурбич О.С. Світ-системний аналіз І.Валлерстайна та перспективи розвитку сучасної цивілізації

Дергунов Ю.В. Залежність у трансформаційних країнах цсє і снд: підходи до проблеми, форми та політико-інституційні наслідки

Ільницька  У.В.  Транснаціональні корпорації  у системі міжнародних відносин: особливості функціонування та  напрями взаємодії  із національними урядами

Коник Р.С. Еміграційний етап польсько-українського примирення

Кривоглава М.З. Геостратегічні можливості для україни у Центральній Азії

Криворучко Н.В. Теоретико-методологічні засади координації співпраці ЄС-Україна

Момот А.С. деструктивні чинники та наслідки їх впливу на трансформацію світового порядку

Назаровська І. Г. Превентивна дипломатія в контексті політичного конфлікту

Наконечний М.В.Формування європейської ідентичності в умовах глобалізаційних трансформацій

Олійник Ю. Р. “Асоціація” в контексті Лісабонської угоди

Павлятенко О.В. Концепція «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона як модель геополітичного розвитку світу

Ремізов А.П. Еволюція концепції «failed state» в західній аналітиці

Супрун О. О. Роль латиноамериканської расово-етнічної групи у виборчому процесі США

Турчин Я.Б. «М’яка сила» України в Польщі: сучасний стан та перспективи розвитку

Федорак С.І. Вирішення етнонаціональних конфліктів у контексті гарантування міжнародної безпеки

Хилько О.Л. Проблемні питання діяльності обсє напередодні українського головування

Хитрик К.В. Багатовекторність української політики в енергетичній сфері. Пошуки альтернативних шляхів

Щербаков М.Я. Розширення Європейського Союзу на Балканах

Ювченко А.І. Трансформація ґендерних ролей в країнах Східної та Південної Азії в умовах глобалізації

 

СЕКЦІЯ 17. «УКРАЇНОЗНАВСТВО»

 

Авер’янова Н.М. Мистецька еліта: концептуальне бачення та критерії визначення

Алдаєва О.В. Історіософсько-національні засади творчості В. Антоновича

Василик І.Б. Україна та українці в діяльності фракцій державної ради Австро-Угорщини та Галицького крайового сейму

Газізова О.О. Роль українознавства у формуванні громадянських цінностей підростаючого покоління

Грабовська І.М. Практичне значення дослідження ґендерних стереотипів для становлення цивілізованого суспільства в сучасній Україні

Даренська В.М. Специфіка  української  традиційної  трудової  етики

Калач В.М. Релігійний чинник у міжнародних відносинах

Калач Д.М. Інтерпретація проблеми «віра-пізнання» у філософській концепції  Г. С. Сковороди

Кобченко К.А. Українознавча проблематика у сучасних німецькомовних дослідженнях

Ковтун Л.І. Історична спадщина «слова о полку ігоревім»  в українознавчих поглядах  М. Максимовича, М. Гоголя та І. Огієнка

Кононенко А.М. Музей очима історії інституту

Краснодемська І.Й. НТШ у Європі – визначний українознавчий центр у діаспорі  другої половини ХХст.

Литвиненко О.В. Інформаційне супроводження Євро-2012 та формування позитивного іміджу України

Мовчан Т. Врегулювання етико-політичних питань як умова демократичних змін в україні

Отрошко Л.Г. Моделювання шляхів «екологізації» української колективної свідомості

Пархоменко Н. Міграційний потенціал України

Петруньок Б.П.  Проблема визначення поняття «колективна ідентичність» в українознавстві

Присяжна Т.М. Українознавчий аспект сучасного природознавства у постнекласичній трансдисциплінарній науці

Роздайбіда Л.Г. Ознаки етнічної ідентичності

Стефаненко Н. І. Ментальна динаміка як відображення процесів самоорганізації

Ткаченко К.О. Моральнісна складова сучасного постіндустріального суспільства

Толочко Д.В. Українська нація як об’єкт наукового вивчення сучасного українознавства

Трегубенко Т. Українські церковні музичні осередки ранньомодерного часу (на матеріалах Чернігова)

Усачова І.  Вчення про "духовність" в контексті української філософії    

Хилько М. М. Сучасний стан українського книговидання

Цуркан М.О. Роль, ступінь впливу та наслідки насилля в процесі соціалізації особистості

Чабанов В. Г. Чинник етнокультурної толерантності в українському суспільстві

Шептицька Т.Л. Проблеми української культури в діаспорній інтелектуальній думці др. пол. ХХ ст.


СЕКЦІЯ 18. «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»


Підсекція 18.1. Теоретико-методологічні засади державного управління


Батрименко О.В. Азіатська модель бюрократії

Березенська О. М. Політичний лобізм в органах державного управління

Бійовський М.Р., Котенко А.О. Трансформація поняття інформаційної сфери: філософсько-методологічні причини та політико-правові наслідки.

Дем’яненко Ж.В. Особливості формування морально-етичних якостей державного службовця

Зубчик О.А. Реформа як інструмент державного управління чи засіб маніпуляції

Канавець М.В. Шляхи реалізації антикорупційної політики в Україні

Колобов Ю.В.Співвідношення політичної та адміністративної складової в системі державної служби

Коломієць Є.В. Особливості взаємодії органів державної влади та громадськості в Україні

Косенко Д.В. Раціоналізація державного управління в комунікативній теорії Ю. Габермаса

Краснокутський О. В. Сутність ідеології державотворення як соціального феномена

Куліш І. М. Демографічна складова підвищення конкурентоспроможності територій

Липчук О.І. Особливості бюрократизму в сучасному державному управлінні та проблема подолання його негативних сторін

Лікарчук Н.В. Основні моделі адміністративно-територіальних системи

Олабин О.В. Державне  управління в умовах демократичного транзиту

Петренко І.І. Суб’єкти експертно-аналітичної діяльності

Самофалової  О. Ю. Специфіка суб’єктів правозахисної діяльності у пострадянських державах

Сіданіч Н.А. Етика державної служби: досвід США

Скіць С.В. Чинники ефективності управлінської функції інституту президентства.

Туркіна І.Є. Організаційні основи форм державного управління в галузі функціонування правосуддя

Штельмашенко А.Д. Бренд держави: теоретичний та прикладний аспект.

Шульга М.А. Геоекономічна складова державного управління в умовах глобалізації

Юрченко А. В. Популізм як феномен сучасного соціально-політичного управління

 

Підсекція 18.2. Теорія та історія державної служби в Україні


Коновалова М.В. Умови інноваційної трансформації професійної культури державних службовців

Луцький О.Ю. Деякі аспекти розуміння іміджу державної служби

Мамчур Г.В. Особливості державної служби у київській русі

Матвеева Т.А. Центральні органи влади гетьманщини після національно-визвольної війни 1648-1654рр.

Неліпа Д.В. Конфлікт інтересів як перешкода ефективному функціонуванню системи державної служби

 

 

КРУГЛІ СТОЛИ

(19 квітня 1000 - 1200 )

 

«Л.Вітгенштейн та сучасна філософія»


Лобовиков В.О. Два мира, два языка, две семантики, двузначная алгебра этики и «кочерга Витгенштейна» (Попытка удовлетворить просьбу Витгенштейна привести ему пример этического принципа)

Koslowski P. Risk-taking as a value and risk-avoidance as a value the ethics of risk-management and the financial industry

Isabel G. Gamero. It is possible a transcendental Wittgensteinian philosophy? (Habermas and Apel approach)

Gloy K. The project of an intercultural philosophy

Herma Klijnstra. Fieldwork. Notes on Wittgenstein’s conception of the “worldpicture”

Kozik Iurii. Two ways of division ordinary and non ordinary language

Laktionova A. Philosophical Anthropology: irreducibility to empirical anthropologies

Rohozha М.М.L. Wittgenstein on the status of ethics

 

 

«Шляхи вдосконалення державного управління в Україні»

 

 «Екзистенційно-антропологічний вимір історико- філософського знання»


 

 «Філософія бізнесу: теоретико-методологічні проблеми» «Виборчі процеси країн світу та міжнародні відносини»


«Сучасна культурна практика: пошуки інновацій»


«Складнісне мислення: засади та застосування»

 

Князева Е.Н. Сложное мышление: эпистемологический анализ

Ершова-Бабенко И. В
. Междисциплинарные аспекты рассмотрения сложного и сложности в философии и науке ХХ – ХХI веков

Ершова-Бабенко И. В.,Кучер М.Н., Микулак Н.М. Рассмотрение принципов психосинергетики в философии образования и менеджмента

Нестерова М.А. Системное мышление  в постнеклассическом менеджменте.

Ратников В.С. О типологии сложности и её тематическом многообразии

 

 

«Релігія і глобальна соціальна спільнота»

 

«Ідентичність особистості у сучасному світі: історія, доля, творчість»

 

Воропаєва Т.С. Теоретико-емпіричне дослідження динаміки формування колективної ідентичності громадян України (1991 – 2011 рр.)

 

«Українознавчий зміст творчої спадщини і.огієнка (до 130-річчя від дня народження)» 

 

Антонюк Т.Д. І. Огієнко – фундатор національної вищої школи в Україні

Бойко С. М. Використання творчої спадщини І.Огієнка у проведенні  міжнародних конкурсів з українознавства для студентів та молодих учених

Воропаєва Т.С. Значення наукової спадщини І. Огієнка для відновлення давньої семантики назви «УКРАЇНА»

Ємець Т. М.  Діяльне українознавство Івана Огієнка

Кагамлик С. Українська церковна еліта в творчості І. Огієнка і перспективи сучасних досліджень

Сорочук Л.В. Праця Івана Огієнка в царині етнокультури до 130-річчя від дня народження)