Кафедра етики, естетики та культурології


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

НАУКОВА РОБОТА

СЕРТИФІКАТИ ПРО СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРЄНТІВ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ "КУЛЬТУРОЛОГІЯ (БАКАЛАВР)"

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРЄНТІВ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ "КУЛЬТУРОЛОГІЯ (МАГІСТР)"

Проекти для обговорення:

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ОС "БАКАЛАВР" (проект 2020)
Обговорення проекту освітньої програми "Культурологія" ОС "Бакалавр" 2020 (Гугл-форма)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ ОС "МАГІСТР" (проект 2020)
Обговорення проекту освітньої програми "Культурологія" ОС "Магістр" 2020 (Гугл-форма) 
КУЛЬТУРОЛОГІЯ ОС "БАКАЛАВР" (проект 2021)
Обговорення проекту освітньої програми "Культурологія" ОС "Бакалавр" 2021 (Гугл-форма)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ ОС "МАГІСТР" (проект 2021)
Обговорення проекту освітньої програми "Культурологія" ОС "Магістр" 2021 (Гугл-форма)О Р "БАКАЛАВР"
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "КУЛЬТУРОЛОГІЯ" (редакція 2018 року)
       Перелік вибіркових дисциплін для ОПП "Культурологія" для студентів, що вступили у 2019 році

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "КУЛЬТУРОЛОГІЯ" (редакція 2020 року)
       Перелік вибіркових дисциплін для ОПП "Культурологія" для студентів, що вступили у 2020 році

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "КУЛЬТУРОЛОГІЯ" (редакція 2021 року)

Навчальний план 2019
Навчальний план 2021


О Р "МАГІСТР"
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "КУЛЬТУРОЛОГІЯ" (редакція 2020 року)
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "КУЛЬТУРОЛОГІЯ" (редакція 2021 року)

Навчальний план 2020
Навчальний план 2021

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕТИКИ, ЕСТЕТИКИ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

НОВИНИ КАФЕДРИ

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОР "Бакалавр"

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОР "Магістр" 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Збірник наукових праць "УКРАЇНСЬКІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ СТУДІЇ"


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ
Кафедра пройшла довгий шлях становлення та розвитку, починаючи із заснування у вересні 1960 р. кафедри етики, естетики та логіки, подальшого виокремлення з неї у 1968 р. кафедри етики і естетики та її перейменування у 1989 р. на кафедру етики, естетики та культурології у зв’язку із введенням в систему вищої освіти культурологічних дисциплін. Першим завідувачем кафедри став професор В. О. Кудін, головними напрямами наукових досліджень якого були естетика, теорія та історія кіно, історія культури й освіти («Мистецтво і духовний світ молоді». – К., 1983; «Освіта в інформаційному суспільстві». – К., 1998; «Средства массовой информации и профессиональное образование». – К., 2002; «Образование в судьбах народов». – К., 2007), перший україномовний підручник з естетики («Естетика». – К., 1962). Біля ще молодого керма кафедри в різний час стояли доктор філософських наук, професор В. Т. Павлов та доктор філософських наук, професор, згодом академік В. І. Шинкарук, один з фундаторів Київської філософської школи.

26 років – з 1976 до 2002 –  кафедру очолювала доктор філософських наук, професор Л.Т. Левчук, авторка цілої низки монографій, підручників та навчальних посібників, керівник багатьох авторських колективів, нагороджена відзнакою Президента України — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Головними напрямами наукових досліджень професора Л.Т. Левчук є специфіка естетичного знання, художня творчість, тенденції розвитку естетики ХХ ст. (української та західноєвропейської), психоаналіз та художня творчість («Психоанализ и художественное творчество» (словацькою мовою). – Братислава, 1983; «Психоанализ: от бессознательного к «усталости от сознания»». – К., 1989; «Західноєвропейська естетика ХХ століття». – К., 1997; «Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика». – К., 2002; «Українська естетика: традиції та сучасність». – К., 2011).

У різні роки на кафедрі працювали такі вчені: професори А.С. Канарський, О.І. Левицька, О.І. Фортова, доценти Л.С. Горбатова, Д.Ю. Кучерюк, О.М. Лінчук.

З 2002 р. кафедру очолює доктор філософських наук, професор В.І. Панченко, яка плідно продовжує наукові та педагогічні традиції кафедри й здійснює наукову розробку категоріального апарату естетики, культурологічних аспектів художньої діяльності, культурних інститутів та культурної політики («Естетична діяльність та сфери її прояву. – К., 1996; Мистецтво в контексті культури». – К., 1998).

Зберігаючи єдність та неперервність теоретично-пошукової лінії, кафедра здобула широке суспільне визнання. Перший завідувач кафедри професор В. О. Кудін спрямував основні зусилля на підготовку етиків та естетиків вищої кваліфікації, поширення викладання етики й естетики в системі вищої школи України, видання відповідних підручників та монографій. Понад 30 років кафедра видавала наукову збірку «Етика і естетика», консолідуючи теоретичні зусилля вітчизняних дослідників.

Ще за життя доктора філософських наук, професора  А.С. Канарського стали раритетними його праці, що відкрили перспективний напрям у методології дослідження естетичного процесу, природи естетичної чуттєвості, генезису її форм («Диалектика эстетического процесса. Диалектика эстетического как теория чувственного познания». – К., 1979; «Диалектика эстетического процесса. Генезис чувственной культуры». – К., 1982). Непересічне значення для розвитку етики і естетики мали дослідження доктора філософських наук, професора О. І. Фортової, спрямовані на розвиток їх методологічної бази, розкриття сутнісних засад моральнісного й естетичного, їх діалектичної єдності у саморозвитку людини («Моральнісні проблеми художньої творчості. Соціально-моральний зміст трагічного і комічного». – К., 1977). Проблеми морального розвитку особи, етичних засад особистості існування в світі та моральних підвалин міжособистісних стосунків були в центрі наукових пошуків професора О.І. Левицької («Моральний розвиток особи». – К., 1990). Вони, відомі авторитетні вчені, значною мірою сформували підґрунтя для розвитку основних наукових напрямів в галузі естетики й етики та  підготували нову генерацію кандидатів та докторів наук.

На філософському факультеті існує спеціалізація з етики та естетики для студентів відділення філософії, а також аспірантура і докторантура за спеціальностями «етика» – 09.00.07, «естетика» – 09.00.08, «історія та теорія культури» – 26.00.01. Більше 20 років працює спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за зазначеними спеціальностями. Науковий доробок кафедри набув широкого визнання не лише в Україні, але й за її межами. Поряд з національними науковими кадрами кафедра готувала фахівців вищої кваліфікації для республік СРСР, Афганістану, Болгарії, Куби, Польщі, Сирії. Під керівництвом учених кафедри було підготовлено близько 120 кандидатів та 25 докторів наук, чиї розвідки мають ознаки наукової школи, сформованої протягом десятиліть етико-естетичними дослідженнями науковців кафедри.

В умовах незалежної України кафедра спрямувала свою діяльність на оновлення та розширення методологічних засад досліджень з етики, естетики та культурології. Першою в Україні вона запровадила викладання курсу культурології, створивши фундаментальні програми, підручники та посібники для забезпечення відповідного навчання, водночас було створено нове покоління підручників українською мовою. Поряд з цим інтенсивно вводилась у теоретичне поле досліджень культурологічна проблематика.

У цей період вийшли монографічні дослідження Аболіної Т.Г. «Исторические судьбы нравственности (философский анализ нравственной культуры)» (К., 1992), Панченко В.І. «Мистецтво в контексті культури» (К.,1998), Павлової О.Ю. «Онтологічний статус естетичного досвіду» (К., 2008), Левчук Л.Т. «Українська естетика: традиції та сучасний стан» (К., 2011).

Колективом кафедри були підготовлені підручники нового покоління, які були неодноразово доопрацьовані та перевидані, з основних курсів, читання яких забезпечує кафедра: «Історія світової культури» (К., 1994, 1998, 2000), «Історія світової культури. Культурні регіони» (К., 1996, 1998, 2001), «Естетика» (К., 1996, 2000 рр). Крім того вийшли друком авторські навчальні посібники: Левчук Л.Т. «Західноєвропейська естетика ХХ ст.» (К., 1997), «Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика» (К., 2002); Панченко В.І. «Естетична діяльність та сфери її прояву» (К., 1996); Гриценко В.С. «Людина і культура: навч.посібник» (К., 2000); Нападиста В.Г. «Історія етики в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (К., 2004).

Сьогодні увага науковців кафедри зосереджена на актуальних для сучасної України напрямах досліджень. У царині теоретичної та прикладної етики це філософсько-методологічне обґрунтування цінностей людського буття, з’ясування їх екзистенційно-феноменологічних витоків, особливостей етичного дискурсу сучасного суспільства, втілення принципів прикладної етики в діяльність соціальних інститутів тощо. У галузі естетики основними залишаються питання методології аналізу, співвідношення класичної та некласичної естетичних парадигм, аналітичного потенціалу естетики як метатеорії мистецтва, дослідження його сучасного стану, вивчення історичних парадигм та розробка продуктивних моделей естетичного виховання. Культурологічні дослідження здебільшого зосереджені на типології культур та їх регіональних особливостях, зокрема специфіці їх етико-естетичних моделей, на закономірностях культурної еволюції. Останнім часом на кафедрі активно досліджуються проблеми культурної політики, менеджменту та маркетингу в галузі культури, соціальної та культурної проектної діяльності.

Наукові дослідження кафедри мають актуальний та практично спрямований характер, що реалізується в активній науково-проектній діяльності. Так, за останні роки кафедра активно працювала в ряді міжнародних науково-дослідних проектах,  таких як:

- міжнародний проект «Розробка навчального курсу для вищих навчальних закладів відносно культурної обізнаності в Україні» при підтримці Міжнародної організації з міграції в Україні та Посольства Великої Британії в Україні (2009 – 2010);

- міжнародний проект Tempus «Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness («HESDeSPI», 20102013).

Співробітництво з провідним науковими центрами країн ЄС (Італія, Португалія, Латвія та Литва), а також Молдови, Грузії, Вірменії дозволило кафедрі визначити пріоритетні напрямки науково-дослідної роботи та встановити тісні та продуктивні звязки з вченими вузів цих країн. Це позначилось на вдосконаленні навчального процесу, оновленні навчальних програм, підготовці нового покоління підручників з етики, естетики та культурології та відкритті нових напрямків спеціалізації студентів на філософському факультеті. Останнім часом видано такі підручники як „Історія світової культури” (К., 2010), «Естетика» (К., 2010), «Прикладна етика» (К., 2011), «Людина в полікультурному суспільстві» (К., 2010), «Проблема культурного синтезу. На матеріалах культури Латинської Америки» (К., 2011).

Міжнародне співробітництво у межах проекту Темпус «Розвиток системи вищої освіти заради поліпшення соціального партнерства та конкурентноздатності гуманітарних наук – HESDeSPI» (2010 – 2013 рр.) допомогло кафедрі розробити з урахуванням європейського досвіду навчальний план та заліцензувати відкриття нової спеціальності „культурологія” (6.020101) на філософському факультеті. Розробка навчального плану та навчальних програм здійснювалася з урахуванням модернізації освітніх підходів до підготовки конкурентоспроможних фахівців у гуманітарній сфері відповідно до вимог European Qualification Framework, яка є загальноєвропейською структурою, що об’єднує кваліфікації європейських країн в єдину систему. Таке співробітництво забезпечить загальноєвропейське визнання дипломів наших випускників. 

На кафедрі етики, естетики та культурології в різні періоди її історії працювали:

доктор філософських наук, професор Канарський А.С.

доктор філософських наук, професор Кудін В.О. 

доктор філософських наук, професор Левицька О.І.

доктор філософських наук, професор Фортова О.І.

доктор філософських наук, професор Левчук Л.Т.

доктор філософських наук, професор Аболіна Т.Г.

кандидат філософських наук, доцент Горбатова Л.С.

кандидат філософських наук, доцент Дмитрук А.Г.

кандидат філософських наук, доцент Кучерюк Д.Ю.

кандидат філософських наук, доцент Лінчук О.М.

кандидат філософських наук, доцент Памфілова М.К.

кандидат філософських наук, доцент Стеценко Л.Л.

кандидат філософських наук, доцент Русин Р.М.

Сьогодні на кафедрі етики, естетики та культурології працюють:

завідувач кафедри, доктор філософських наук, доцент І.І.Маслікова;

доктор філософських наук, професор В.І.Панченко;

доктор філософських наук, професор О.Ю.Павлова;

доктор філософських наук, професор М.М. Рогожа;

доктор філософських наук, доцент С.П. Стоян;

кандидат філософських наук, доцент В.С.Гриценко;

кандидат філософських наук, доцент В.В.Єфіменко;

кандидат філософських наук, доцент І.В.Живоглядова;

кандидат філософських наук, доцент В.Г.Нападиста;

кандидат філософських наук, доцент Г.П.Подолян;

кандидат філософських наук, доцент О.В.Шинкаренко;

кандидат філософських наук, доцент О.Д.Рихліцька;

кандидат філософськин наук, доцент А.М.Тормахова;

кандидат філософських наук, доцент Є.О.Буцикіна;

кандидат філософських наук, асистент М.І.Коробко.