Кафедра філософії гуманітарних наук


Офіційно кафедра філософії гуманітарних наук заснована у 1963 р. Проте її справжня історія розпочалася набагато раніше, оскільки витоки цієї структури належать до створення у листопаді 1943 р. загальноуніверситетської кафедри філософії. А починаючи з 1944 – 1945 навчального року, у зв’язку з відкриттям філософського факультету, виникає безпосередній попередник нинішньої кафедри – кафедра діалектичного та історичного матеріалізму. 1963 року кафедра отримала назву «Кафедра філософії гуманітарних факультетів», а з 1996 р. вона діє як «Кафедра філософії гуманітарних наук».

Біля витоків створення та становлення кафедри стояли визначні вітчизняні філософи-педагоги, академіки П.В. Копнін та В.І. Шинкарук.

З 1963 до 1966 року кафедру очолював член-кореспондент АН УРСР, професор Д. Х. Острянин, відомий фахівець з історії філософської думки в Україні, а у 1966 – 1972 рр. – професор І.М. Карнаухов, наукові розробки якого стосувалися проблем соціальних революцій та політичної організації суспільства. З 1972 до 1978 рр. кафедру очолював професор М. В. Дученко, який у своїх наукових розвідках досліджував проблеми теорії пізнання й ідеології. У 1979 – 1996 рр.  посаду завідувача кафедри обіймав професор І. Ф. Надольний, коло наукових інтересів якого посідали філософські проблеми моралі та виховання людини, соціальної філософії.  У цей час на кафедрі починають активно розроблятися проблеми соціальної філософії: критеріїв соціального прогресу, формування особистості, морального виховання молоді, духовних орієнтацій суспільства тощо.

У 1997 – 2007 рр. кафедру очолює  академік НАН України, академік НАПН України, професор Л. В. Губерський. Саме в цей період на кафедрі започатковуються сучасні напрями наукових досліджень: світоглядно-методологічний аналіз проблем взаємозв’язку культури, ідеології, особистості; філософське осмислення геополітичних процесів та міжнародних політичних відносин. З 2007 р. кафедру очолює доцент А. О. Приятельчук, який продовжує педагогічні та наукові традиції кафедри.

Яскравою сторінкою історії кафедри є те, що на ній тривалий період працювали досвідчені викладачі, життєвий шлях яких тісно переплівся з війною проти нацистських загарбників: професори М. П. Гончаренко, І. М. Карнаухов, А. Т. Нелеп, Є. Г. Федоренко, доценти Ф. Ф. Байкін, І. Є. Гвоздік, П. П. Курочкін, Т. К. Мартиненко, С. Ф. Решетник, М. І. Семашко, К. А. Ткаченко, В. О. Шовкопляс.

Протягом багатьох років кафедра була і залишається своєрідною школою виховання і формування кадрів, які успішно працювали й сьогодні працюють на відповідальних громадських і державних посадах: професор І.М. Карнаухов, професор І.Ф. Надольний, професор А.Т. Нелеп, академік АПН України, член-кореспондент НАН України, професор В.П. Андрущенко, академік НАН України, академік АПН України, професор Л.В. Губерський, професор В.А. Буслинський, професор П.І. Скрипка, доцент О.А. Приятельчук, доцент П.П. Сергієнко. Зокрема, член-кореспондент АН УРСР, професор Д. Х. Острянин працював директором Інституту філософії АН УРСР; професор М.В. Дученко – деканом підготовчого факультету для іноземних громадян Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка; професор І.Ф. Надольний – заступником Міністра освіти України; професор А. Т. Нелеп – директором Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук Київського університету імені Тараса Шевченка; академік НАН України, академік НАПН України, Герой України, професор Л.В. Губерський – нинішній ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Заслужений працівник освіти України, має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла; член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, професор В. П. Андрущенко – працював першим заступником Міністра освіти України, нині ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Декани філософського факультету професор І.Ф. Надольний (з 1977 до 1987 рр.), академік НАН України, Заслужений працівник освіти України, професор А.Є. Конверський (з 1995 – до сьогодні) – вихованці кафедри. Професор    П.І. Скрипка має звання Заслуженого працівника вищої школи України. Доцент В.П. Розумний брав активну участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Професор І.В. Бойченко та доцент А.О. Приятельчук нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

У різні роки на кафедрі працювали професори В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.А. Буслинський, М.В. Дученко, І.М. Карнаухов, В.І. Касьян, О.І. Клепіков, І.Ф. Надольний, А.Т. Нелеп, П.І. Скрипка, В.А. Скуратівський, Є.Г. Федоренко, доценти  Ф.Ф. Байкін, І.Є. Гвоздік, Н.М. Гончаренко, Л.А. Григоренко, В.І. Даниленко, О.І. Дирда, В.Ф. Діденко,  Л.В. Залеська, М.Ю. Зелінський, П.П. Курочкін, Т.К. Мартиненко, І.М. Молчанов, Б.І. Мороз, С.Ф. Решетник, М.І. Семашко, П.П. Сергієнко, Л.В. Тенькова, К.А. Ткаченко, М.Г. Ханчич, В.П. Черноволенко, О.В. Шинкарук, В.О. Шовкoпляс, асистенти М.Ф. Бернатович, М.М. Самардак.

 Починаючи з 1991 р. настає якісно новий період у розвитку кафедри. Зокрема, здійснена поетапна реформа програм та методичного забезпечення викладання нормативних і спеціальних курсів з філософії.

У сьогоденні викладання нормативного курсу для студентів гуманітарних факультетів здійснюється за новітньою програмою «Філософія», яка підготовлена провідними викладачами кафедри, надрукована масовим тиражем і активно використовується у вищих навчально-освітніх закладах України. Для підготовки аспірантів, стажистів та здобувачів гуманітарних факультетів до складання кандидатського іспиту з філософії також розроблена спеціальна нова програма.

Кафедра підготувала й видала навчальний посібник «Філософія» (1997, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011 рр. видання). У 2009 р. був виданий, а у 2012 р. перевиданий навчальний посібник «Філософія: хрестоматія». Викладачі кафедри не тільки забезпечують викладання нормативного курсу «Філософія» для студентів гуманітарних факультетів університету. Вони створили й читають нормативний курс «Актуальні проблеми сучасної філософії» для магістрів, ряд спецкурсів, зокрема «Культура міжнаціональних відносин», «Світоглядні та методологічні проблеми антропосоціогенезу», «Методика викладання філософії», «Футурологічні теорії особистості», «Філософія бізнесу», «Наука та релігія». Кафедрою підготовлено ряд нових спецкурсів, наприклад, «Ідеологія як соціально-культурний феномен», «Гуманітарний контекст філософської методології», «Наука-техніка-культура», «Часовий вимір історії», «Риторика філософського дискурсу і соціокультурний контекст», «Соціальне прогнозування як філософська проблема», «Філософія українського духу».

На кафедрі функціонують такі наукові філософські школи: «Особистість та ідеологія» (керівник – академік НАН України  Л.В. Губерський); «Людина і світ» (керівники – академік НАН України Л.В. Губерський, доцент А.О. Приятельчук).

Значна увага приділяється викладачами кафедри організації навчально-методичної допомоги закладам середньої освіти. Так, протягом останніх вісімнадцяти років провідні викладачі кафедри (професор П.І. Скрипка, доцент А.О. Приятельчук, доцент І.А. Сайтарли, доцент В.В. Колотило) викладають нормативний курс «Людина і світ» в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладання ведеться за програмою, яка створена викладачами кафедри і є обов’язковою для середніх навчальних закладів (видрукувана масовим тиражем у 1999 і 2001 рр.). Відповідно до цих програм написані й видрукувані три видання підручника «Людина і світ».

Кафедра бере активну участь у розробці комплексної наукової програми «Наукові проблеми державотворення України» (науковий керівник – ректор університету, академік НАН України, професор Л.В. Губерський).

За останні роки викладачі кафедри видали ряд монографій і підручників, наприклад, 1995 р. – «Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування»;1996–1997 рр. –  «Сучасна соціальна філософія»; 1996 р. – «Людина в системі пізнання»; 1998 р. – «Людина в сфері гуманітарного пізнання»; 1999 р. – «Цивілізація та історія», 2000 р. –  «Політологія»; 2001 р. –  «Філософія історії»; 2002 р. –  «Культура. Ідеологія. Особистість»; 2003 р. – «Цивілізація: структура, ідеологія, особистість»; 2003 р. – «Цивілізація: структура та динаміка»; 2003 – 2004 рр. – «Філософія політики» (у 6-ти томах); 2004 р. – «Основи філософських знань»; 2007 р. – «Культура міжособістісних стосунків»; 2008 – «Діалог науки і релігії в культурно-історичному контексті»; 2009, 2012 – «Філософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення)».

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі багатьох конференцій, симпозіумів, семінарів.

Вихованці кафедри регулярно готують до захисту докторські та кандидатські дисертації. Щорічно близько 10 аспірантів та прикріплених до кафедри здобувачів захищають кандидатські дисертації.

Кафедра плідно співпрацює з Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди та багатьма вищими навчально-освітніми закладами України і зарубіжжя. На кафедрі постійно висококваліфіковано ведеться експертиза дисертацій та інших наукових робіт.

За активної участі викладачів кафедри функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських (кандидатських) дисертацій з філософських наук. Академік НАН України, професор Л.В. Губерський – голова ради, професор Л.О. Шашкова – вчений секретар.

Викладачі кафедри брали активну участь у підготовці філософських кадрів для зарубіжних країн. Зокрема у закордонних вищих навчальних закладах тривалий час працювали академік НАН України, професор Л.В. Губерський, професор І.М. Карнаухов, доцент Н.М. Гончаренко, доцент О.І. Дирда, доцент М.Ю. Зелінський.

Наукова робота кафедри гуманітарних наук зосереджується навколо проблеми «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства». Основні наукові результати відзначаються виокремленням закономірностей розвитку сучасного світу й України, серед яких головними є: по-перше, глобальні соціальні процеси у світі та практика творення прогресивної ідеології, що потребує нових, суттєвих змін у філософії як теоретичній основі світоглядної культури; по-друге, основним методологічним вектором прогресивних зрушень у розвитку філософської думки в Україні мають стати пріоритетність національних інтересів та масштабне бачення їх місця у глобальних соціальних трансформаціях; по-третє, зміна світоглядної культури сучасної української молоді перебуває у прямій залежності від гнучких, відповідних часові змін у викладанні філософських дисциплін, їх орієнтації на сутнісне бачення єдності національних і загальнолюдських інтересів.

Програма розвитку кафедри філософії гуманітарних наук на 2022-2026 рр.

Інтернет сторінка кафедри: http://dphs.univ.kiev.ua/ 

На кафедрі філософії гуманітарних наук у різні періоди її історії працювали:

член-кореспондент НАН України, академік НАПН,

доктор філософських наук, професор В.П. Андрущенко;

академік НАПН, доктор філософських наук,

професор І.В. Бойченко;

член-кореспондент АН УРСР,доктор філософських наук,

професор Д.Х. Острянин;

доктор філософських наук, професор В.А. Буслинський;

доктор філософських наук, професор М.В. Дученко;

доктор філософських наук, професор В.І. Касьян;

доктор філософських наук, професор І.Ф. Надольний;

доктор філософських наук, професор А.Т. Нелеп;

доктор філософських наук, професор В.І. Скуратівський;

доктор філософських наук, професор Є.Г. Федоренко;

доктор філософських наук, професор Л.О. Шашкова;

кандидат філософських наук, професор П.І. Скрипка;

кандидат філософських наук, доцент Ф.Ф. Байкін;

кандидат філософських наук, доцент І.Є. Гвоздік;

кандидат філософських наук, доцент Н.М. Гончаренко;

кандидат філософських наук, доцент Л.А. Григоренко;

кандидат філософських наук, доцент В.І. Даниленко;

кандидат філософських наук, доцент О.І. Дирда;

кандидат філософських наук, доцент В.Ф. Діденко;

кандидат філософських наук, доцент Л.В. Залеська;

кандидат філософських наук, доцент М.Ю. Зелінський;

кандидат філософських наук, доцент І.М. Карнаухов;

кандидат філософських наук, доцент О.І. Клепіков;

кандидат філософських наук, доцент П.П. Курочкін;

кандидат філософських наук, доцент І.М. Молчанов;

кандидат філософських наук, доцент Б.І. Мороз;

кандидат філософських наук, доцент С.Ф. Решетник;

кандидат філософських наук, доцент В.П. Розумний;

кандидат філософських наук, доцент М.І. Семашко;

кандидат філософських наук, доцент П.П. Сергієнко;

кандидат філософських наук, доцент Л.В. Тенькова;

кандидат філософських наук, доцент К.А. Ткаченко;

кандидат філософських наук, доцент М.Г. Ханчич;

кандидат філософських наук, доцент В.П. Черноволенко;

кандидат філософських наук, доцент В.О. Шовкопляс;

кандидат філософських наук, ассистент М.М. Самардак;

доцент Т.К. Мартиненко;

доцент О.В. Шинкарук;

старший викладач М.Ф. Бернатович;

Сьогодні на кафедрі філософії гуманітарних наук працюють:

завідувач кафедри кандидат філософських наук,

доцент А.О. Приятельчук;

доктор філософських наук, професор, академік НАН України,  

академік НАПН України Л.В. Губерський;

кандидат філософських наук, доцент Л.В. Діденко;

кандидат філософських наук, доцент О.М. Іщенко;

кандидат філософських наук, доцент Н.В. Караульна;

кандидат філософських наук, доцент В.В. Колотило;

кандидат філософських наук, доцент І.А. Сайтарли;

кандидат філософських наук, доцент В.М. Скалацький;

кандидат філософських наук, доцент Д.А. Товмаш;

кандидат філософських наук, асистент Ф.П. Власенко;

кандидат філософських наук, асистент М.М. Гончаренко;

кандидат філософських наук, асистент Є.В. Левченюк;

кандидат філософських наук, асистент Ю.В. Сєрова.