І

Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди. – К.: Наукова думка, 1983. – 270с.

Ідея Університету: Антологія / Відп. ред. М. Зубрицька. – Львів: Літопис, 2002. – 304с.

Ільїн В.В. Український гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального (три ступені сходження до істини). - К.: УкрНДІПСК, 1999. – 412 с.

Ільїн В.В. Фінансова цивілізація. – Книга, 2007. – 528с.

Ільїн В.В., Кулагін Ю.І. Філософія: Підручник: в 2 ч. Ч.1. Історія розвитку філософської думка. – К.: «Альтерпрес», 2002. – 464с.

Імієлінські К., Імілєінські К., Імілєінські А. Альберт Швейцер: Мислитель, Гуманіст, Лікар. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т,  2001 – 157 с.

Іслам: історія і сучасність (Текст): Навчально-методичний посібник. / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 632с.

Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. Ч.1. / За ред.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 567с.

Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. Ч.2. / За ред.. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 567с.

Історія західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія / Упор. М.О. Рудь. – К.: Либідь, 2005. – 656с.

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів: Навчальний посібник і хрестоматія в 2 т. Т.1. / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 448с.

Історія писемності, священних книг і віроповчальних текстів: Навчальний посібник і хрестоматія в 2 т. Т.2. / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, Т.Г. Горбаченко, М.В. Лубська. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 336с.

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Голова редкол.: А. Колодний та ін. Т.1: Дохристиянські вірування; Прийняття християнства / За ред. Б. Лобовика. – К.: Український Центр духовної культури, 1996. – 384с.

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Голова редкол.: А. Колодний та ін. Т.2. Українське православ’я / За ред. П. Яроцького. – К.: Центр духовної культури, 1997. – 376с.

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Голова редкол.: А. Колодний та ін. Т.3. Православ’я в Україні / За ред. А. Колодного, В. Климова. – К.: Український Центр духовної культури, 1999. – 560с.

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. / Голова редкол.: А. Колодний та ін. Т.4. Католицизм / За ред. П. Яроцького. – К.: Видавництво «Світ знань», 2001. – 598с.

Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Голова редкол.: А. Колодний та ін. Т.5. Протестантизм в Україні / За ред. П. Яроцького. – К.: Видавництво «Світ знань», 2002. – 424с.

Історія релігії в Україні: У 10-ти т. // Редкол. А. Колодний (голова) та ін. Т.10. Релігія і Церква років незалежності України / За ред. А. Колодного. – Дрогобич: Коло, 2003. – 616с.

Історія релігії в Україні: навч.посібник / За заг. ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.: Вид-во «Знання», 1999. - 735 с.

Історія релігій світу: Навчальний посібник. / В.І. Лубський, Є.А. Харьковщенко, М.В. Лубська, Т.Г. Горбаченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 536с.

Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посіб. / Керівник авт. кол. Л.Т. Левчук. – К.: Либідь, 1997. – 448с.

Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. кол. Л.Т. Левчук. – К.: Либідь, 1994. – 320с.

Історія світової культури: Навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 400с.

Історія сучасного світу: соціально-політична історія ХV-ХХ століть / За ред. Ю.А. Горбаня. – К.: Знання, 2007. – 439с.

Історія України: Джерельний літопис. – К.: КВІЦ, 2012. – 832с.

Історія України: Джерельний літопис. За ред. В.І. Червінського та М.І. Обушного. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – 800с.

Історія України. Хрестоматія: у 2х томах. Т.1. – К.: Вид-во ІЗМН, 1996. – 372 с.
Історія української естетичної думки. Монографія / За ред. В.А. Личковаха. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 388с.

Історія української культури / За ред. С.М. Клапчука.,В.Ф. Остафійчука. -К.: Вид-во «Вища школа», 2000. - 607 с.

Історія української культури. У 5-ти т. Т.1. Історія культури давнього населення України. – К.: Наукова думка, 2001. – 1136с.

Історія української культури. У 5-ти т. Т.2. Українська культура ХІІІ – першої половини ХVІІ століть. – К.: Наукова думка, 2001. – 848с.

Історія української культури. У 5-ти т. Т.3. Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. – К.: Наукова думка, 2003. – 1248с.

Історія української культури. У 5-ти т. Т.4. Кн.1. Українська культура ХІХ століття. – К.: Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2008. – 1008с.

Історія української культури. У 5-ти т. Т.4. Кн.2. Українська культура ХІХ століття. – К.: Наукова думка, 2005. – 1296с.

Історія української культури: Зб. матеріалів і документів. За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища школа, 2000. – 607с.

Історія української літератури ХІХ століття: У 2 кн. Кн.1: Підручник / За ред. М.Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2005. – 656с.

Історія української літератури ХІХ століття: У 2 кн. Кн.2: Підручник / За ред. М.Г. Жулинського. – К.: Либідь, 2006. – 712с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2 кн.: Кн.1: Підручник / За ред. О.Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. – 624с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2 кн.: Кн.2: Підручник / За ред. О.Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2006. – 496с.

Історія української та зарубіжної культури / За ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: «Вища школа»; Т-во «Знання»; КОО, 1999. – 326с.

Історія української філософії: Підручник / М.Ю. Русин, І.В. Огородник, С.В. Бондар та ін. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 591с.

Історія української філософії: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 624с.

Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник. / Упорядники М.Ф. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 560с.

Історія філософії України: підручник. / М.Ф. Тарасенко., М.Ю. Русин., І.В. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1994. - 416 с.

Історія філософії. Підручник / Голова ред. кол. В.І. Ярошовець. – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр Карпатського університету ім. Августина Волошина, 2010. – 821с.

Історія філософії. Підручник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 927с.

Історія філософії. Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774с.

Історія філософії. Програма / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Сузір’я, 2008. – 602с.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2005. – 1200с.

Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2012. – 1087с.

Історія філософії: Підручник для вищої школи / Кер. авт. кол. В.Г. Кремень. – Харків: «Прапор», 2003. – 768с.

Історія філософії: Підручник: У 2 т. Т.1. / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – 472с.

Історія філософії: Підручник: У 2 т. Т.2. / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 536с.

Історія філософії: підручник: у 7 т. Т.4. Німецька філософія Нового часу / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 559с.

Історія філософії: підручник: у 7 т. Т.6. Сучасна світова філософія / За ред. В.І. Ярошовця. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 703с.

Історія філософії: Cловник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Вид-во Знання, 2006. – 1200 с.

Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки: підручник для студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Абрис, 1997. – 349 с.

Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К.: Наукова думка, 1996. – 192с.