Я

Яблонский А.И. Модели и методы исследования наук. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 400с.

Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология. Программа. Методы. – М.: Наука, 1972. – 238с.

Языкова И.К. Богословие иконы. – М.: Изд-во Общедоступного Православного Университета, 1995. – 212с.

Якуба О.О. Соціологія. – Харків: Видавництво «Константа», 1996. – 192с.

Якубович М. Іслам в Україні: історія і сучасність.. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 264с.

Янарас Х. Нерозривна філософія: Нариси вступу до філософії. – К.: Основи, 2000. – 314с.

Янг Дж. Христианство. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 384с.

Яннарас Х.Ч. Свобода етосу. – К.: Вид-во Дух і літера, 2003 – 268 с.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. Підручник. – К.: Знання України, 2004. – 214с.

Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 263с.

Ярошовець В.І. Людина в системі пізнання. – К.: Педагогіка, 1996. – 208с.

Ясперс К. Всемирная история философии: Введение. – СПб.: Наука, 2000. – 272с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – 527с.

Ясперс К. Философия. Книга 1. Философское ориентирование в мире. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. – 384с.

Ясперс К. Философия. Книга 2. Просветление экзистенции. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. – 448с.

Ясперс К. Философия. Книга 3. Метафизика. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. – 296с.

Ящюк Т.І. Філософія історії: курс лекцій. Навчальний посібник. - К.: Вид-во Либідь, 2004. – 536 с.