Кафедра логіки


Викладання логіки в Університеті Св. Володимира має глибоке історичне коріння. Ще з часів заснування Університету логіка була однією з головних навчальних дисциплін. Її викладання здійснювалося кафедрою філософії, яку очолював Орест Новицький. Разом з іншими дисциплінами він впродовж 16 років викладав курс логіки для студентів усіх факультетів.

У вересні 1850 року було заборонено викладання філософії і були закриті кафедри філософії в усіх університетах Російської імперії. Викладання філософських дисциплін у світських навчальних закладах було зведено до логіки та психології. Проте читати ці дисципліни могли тільки професори богослов’я. У зв’язку з цим курс логіки в Університеті Св. Володимира з 1850 року починає читати Іван Скворцов - ординарний професор Київської духовної академії, який з 1834 року займає також посаду професора на кафедрі богослов’я, церковної історії і канонічного права в Університеті Св. Володимира.

Наприкінці ХІХ – початку ХХ викладання курсу логіки в Університеті забезпечували Назарій Фаворов, Олексій Козлов, Георгій Челпанов, Павло Тихомиров і Василь Зеньківський. У цей час до навчального плану входили предмети, які поділялися на обов’язкові та головні, обов’язкові та додаткові, обов’язкові та додаткові залежно від обраної спеціальності. Логіка разом з історією давньої, середньовічної та нової філософії, психологією, педагогікою, естетикою, філософією Арістотеля і Платона входила до блоку головних і обов’язкових дисциплін.

Як самостійна структурна одиниця за часів СРСР кафедра логіки почала працювати в Київському університеті з 1947 року. Її першим завідувачем був Федір Москаленко. Наприкінці 40-х – початку 50-х років логіку почали викладати на всіх факультетах Університету.

Після відновлення філософського факультету у 1965 році кафедру логіки очолив доктор філософських наук, професор Василь Павлов. За його керування кафедра забезпечила викладання не тільки загальних навчальних курсів з логіки, але й курсів з сучасної класичної та некласичної логік. Студенти філософського факультету отримали можливість писати курсові і дипломні роботи, в яких розглядалася актуальна логічна проблематика.

У 1993 році кафедру очолив доктор філософських наук, професор Анатолій Конверський. За його ініціативою для студентів філософського факультету, відділення «Філософія» була відкрита спеціалізація за кафедрою логіки. У аспірантів з’явилася можливість захисту кандидатських дисертацій на Вченій раді за спеціальністю «Логіка». Навчальні курси з логіки та дисциплін логічного циклу почали викладатися на всіх факультетах університету.

З 2016 року завідувачем кафедри логіки є доктор філософських наук, професор Ірина Хоменко. Сьогодні кафедра логіки є однією з провідних кафедр філософського факультету, яка забезпечує навчання на бакалаврському та магістерському рівнях за освітніми програмами за спеціальністю 033 «Філософія». Разом з кафедрою історії філософії відкрита спеціалізація для студентів, які цікавляться логічною та історико-філософською проблематикою. У випускників є можливість продовжити своє навчання в аспірантурі, обравши для наукових досліджень проблематику сучасної логіки або дисциплін логічного циклу.

Наразі кафедра забезпечує викладання освітніх компонентів, пов’язаних з логікою та дисциплінами логічного циклу для студентів інших спеціальностей філософського факультету та більшості природничих та гуманітарних факультетів Університету.

Склад кафедри

На кафедрі логіки у різні часи працювали:

академік НАН України, доктор філософських наук, професор Мирослав Попович;

доктор філософських наук, професор Анатолій Ішмуратов;

доктор філософських наук, професор Клавдія Руденко;

доктор філософських наук, професор Галина Сагач;

кандидат філософських наук, доцент Іван Волошко;

кандидат філософських наук, доцент Жанна Дученко;

кандидат філософських наук, доцент Олександр Марчено;

кандидат філософських наук, доцент Іван Семенов;

кандидат філософських наук, доцент Олександр Шейко;

старший викладач Іван Дирда.

Сучасний склад кафедри:

завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Ірина Хоменко;

академік НАН України, доктор філософських наук, професор Анатолій Конверський;

доктор філософських наук, професор Олена Щербина;

доктор філософських наук, професор Лариса Комаха;

доктор філософських наук, доцент Наталія Колотілова;

кандидат філософських наук, доцент Ігор Алексюк;

кандидат філософських наук, доцент Інна Демірська;

кандидат філософських наук, доцент Віталій Крикун;

кандидат філософських наук, доцент Таміла Бауліна.

Навчально-методична робота

Наразі кафедра логіки забезпечує викладання за такими освітніми компонентами, як: Логіка, Теорія та практика аргументації, Риторика, Критичне мислення на більшості факультетів Університету. Для студентів філософського факультету, крім означених вище освітніх компонентів, викладачі кафедри пропонують низку навчальних дисциплін з логічної проблематики. Серед них: Сучасна прагматика, Логіка та право: проблема взаємозв’язку, Філософські проблеми логічного аналізу наукового знання, Philosophy of Logic, Проблема логічного аналізу юридичної аргументації, Сучасне логічне знання, Історія логіки: світова та вітчизняна традиції. Для аспірантів усіх спеціальностей університету кафедра забезпечує викладання таких курсів, як: Технології впливу у діловій комунікації і Практична риторика. Для аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Філософія» кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: Філософська логіка і Логіка філософської аргументації.

Усі навчальні дисципліни забезпечені підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними комплексами словниками, збірниками вправ та завдань. Серед них за останні 5 років вийшли друком:

• Ірина Хоменко - Логіка. Теорія та практика (2019); Традиційна логіка (2021); Сучасна логіка. Частина 2. Некласична логіка, у співавторстві (2017).

• Анатолій Конверський – Логіка (2017); Сучасна логіка (класична та некласична) (2020); Traditional Logic (2020); Критичне мислення (2021); Традиційна логіка (2021).

• Олена Щербина - Філософські проблеми логічного аналізу наукового знання: навчально-методичний комплекс (2021), Логіка та право: проблема взаємозв’язку (2022).

• Наталія Колотілова – Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв'язку (2019), Риторика: навчально-методичний комплекс (2021).

• Ігор Алексюк – Логіка. Вступний курс (2017), Філософія мови: традиція аналітичної філософії (2021).

• Віталій Крикун – Риторика (2019)

• Інна Демірська – Логіка (2018)

Науково-дослідна робота

У 2005 році кафедра відновила міжнародну конференцію з проблематики викладання логіки та дисциплін логічного циклу, яка вперше була проведена у 1985 році. Конференція проходить один раз на два роки.

Кафедра логіки плідно співпрацює з академічною спільнотою України, зокрема з науковцями з Інституту філософії імені Г.С. Сковороди.

Кафедра логіки підтримує тісні зв’язки з провідними науковцями з університетів Фінляндії, Швеції, Нідерландів, США, Канади, Чилі та інших країн. Студенти та аспіранти мають можливість відвідати онлайн лекції зарубіжних викладачів та отримати від них наукову консультацію з логічної проблематики, взяти участь у роботі міжнародного онлайн вебінару «Семантика та прагматика природної мови».

За останні 5 років на кафедрі були успішно захищені 3 кандидатські і 2 PhD дисертації. У 2020 році викладач кафедри Наталія Колотілова захистила докторську дисертацію «Логіка та риторика: складові взаємозв'язку».

У 2021-2022 роках викладачі кафедри працювали над науково-дослідною темою: «Критичне мислення і аргументація: теоретичні проблеми, прикладні аспекти, інструментарій». Результати, які отримали викладачі, були впроваджені у начальний процес і оприлюднені у наукових статтях (21), тезах конференцій (17), підручниках (3).

У 2022-2024 роках науково-дослідна тема кафедри – «Емпірикалізація сучасного логічного знання».