Кафедра логіки


Викладання логіки у Київському університеті має глибоке історичне коріння. Ще з часів заснування університету Св. Володимира логіка була одним із основних навчальних предметів на різних факультетах. Першим викладачем логіки був професор О. М. Новицький, який очолив кафедру логіки, психології та історії філософії. У 1892–1906 рр. у Київському університеті працював видатний філософ, логік та психолог Г.І. Челпанов. Його класичний підручник «Логіка» мав широку популярність серед студентів та викладачів університету.

У 1947 р. кафедра отримала статус самостійної структурної одиниці в межах філософського факультету. Першим завідувачем кафедри логіки був професор Ф. Я. Москаленко (1947 – 1953), який досліджував  вчення про індуктивні виводи в історії російської логіки, питання логіки у працях М. Чернишевського.  У цей час курси логіки почали читати на всіх гуманітарних факультетах університету.

Після відновлення філософського факультету (1965 р.) кафедру очолив доктор філософських наук, професор В.Т. Павлов, у центрі наукових інтересів якого постали проблеми відношення між поняттями, об’єктивного змісту та основних форм і законів мислення, логіко-методологічних функцій категорій причини, простору й часу. Аналізуючи логічну структуру останніх, їхню роль у побудові окремих логіко-категоріальних структур, логічних форм і законів, вчений виходив на розгляд логіко-методологічних функцій цих категорій в побудові логічної системи методів пояснення та передбачення, використовуючи для обґрунтування своєї точки зору досягнення квантової механіки, математики, апарат математичної логіки. В.Т. Павлов одним із перших в Україні почав читати курс математичної та модальної логіки. За його ініціативою на філософському факультеті вперше були введені нормативні курси «Класична логіка» і «Некласична логіка», автором яких він був.

На кафедрі логіки у різні роки працювали академік НАН України, директор інституту філософії НАН України професор М.В. Попович, професори  А.Т. Ішмуратов, К.П. Руденко, Г.М. Сагач, доценти І.М. Волошко, Ж.А. Дученко, І.С. Семенов, О.М. Шейко, старший викладач    І.І. Дирда.

У 1993 році кафедру очолив академік НАН України, доктор філософських наук, професор, нині декан філософського факультету А.Є. Конверський, коло наукових інтересів ученого становлять актуальні проблеми логіки та методології науки. Останнім часом він досліджує основні властивості теорії як головного підсумку пізнавальної  діяльності; розкриває природу методологічного аналізу наукового знання; визначає основні риси предметного світу теорії; аналізує суть моделей обґрунтування теорії (дедуктивної та індуктивної); досліджує шляхи виявлення конкретно-наукової теорії у вигляді логічної моделі, зв’язок проблеми обґрунтування теорії з основними ідеями сучасної логіки, який викладений у монографії («Теория и ее обоснование: монографія». – К., 2000), а також у цілому ряді статей у наукових часописах. Ним написані підручники, присвячені як традиційній логіці, так і загальній («Логіка: підручник». – К., 1998;  «Логіка (традиційна та сучасна): підручник». – К., 2004; «Логіка: підручник для студентів юридичного факультету». – К., 2004; «Логіка традиційна та сучасна: підручник». – К.,2007; К., 2008). Його підручники перекладені й видані в інших країнах. Ученого нагороджено орденом «За заслуги», відзначено премією імені Дмитра Чижевського НАН України, йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України».

Викладачами кафедри логіки розроблені нові програми курсів сучасної логіки та спецкурсів з логічної проблематики: «Філософські проблеми сучасної логіки», «Теоретична логіка: логічний синтаксис та логічна семантика», «Логіка наукового пізнання», «Філософія мови (аналітична традиція)», «Філософські проблеми логічного аналізу наукового знання» та інші. З 1993 року кафедра забезпечує викладання нових нормативних курсів –  «Риторика» та «Еристика».

З 2005 р. на кафедрі відкрита спеціалізація з логіки та дисциплін логічного циклу для майбутніх бакалаврів та магістрів. Значна увага приділяється науково-педагогічній роботі: підготовлено 5 докторів філософських наук, понад 30 кандидатів філософських наук.

Викладачами кафедри написана низка нових підручників, навчальних посібників, словників з логічної проблематики, збірників вправ. Серед яких: Руденко К.П. «Логіка» (1976 р.), Павлов В.Т., Ішмуратов А.Т., Омельянчик В.Й. «Модальна логіка» (1982 р.), Колотілова Н.А. «Риторика» (2007 р.), Сагач Г.М.«Риторика» (2000 р.), Хоменко І.В., Алексюк І. «Основи логіки» (1997, 1998 рр.), Хоменко І.В. «Логіка в задачах» (1998 р.), Хоменко І.В «Логіка для юристів» (2000 р.), Хоменко І.В. «Логіка. Практикум» (2001 р.). Хоменко. І.В «Еристика» (2000, 2008 рр.), Хоменко І.В.  «Логіка» (2007 р.), Щербина Ю.А. «Логіка для юристів» (2004, 2007 рр.).

З 2004 р. кафедра відновила проведення (один раз на два роки) міжнародної конференції з проблем викладання логіки та дисциплін логічного циклу, яка вперше була проведена у 1985 році.

Кафедра плідно співпрацює з відділом логіки та методології науки Інституту філософії НАН України, який очолює академік НАН України, доктор філософських наук, професор М. В. Попович. Ефективною формою обміну досвідом між викладачами кафедри та співробітниками відділу є проведення постійно діючих методологічних семінарів. Крім того, кафедра бере участь у міжнародних наукових проектах і конференціях спільно із зарубіжними фахівцями.

Основною науковою проблематикою кафедри є проблематика, пов’язана з розглядом логіко-філософських проблем теорії аргументації, також робота у галузі проблем сучасної філософської логіки. Інтерес до цієї проблематики викликаний активним розвитком нового напрямку логічного знання, який отримав назву «неформальна логіка». Неформальна логіка, на відміну від формальної, не застосовує складного технічного апарату й спрямована на дослідження міркувань, аргументацій людей, які вони застосовують у реальних процесах комунікацій. У зв’язку з цим основна увага приділялася аналізу різноманітних видів дискурсу, обґрунтуванню схем раціонального та ірраціонального (девіантного) дискурсу, з’ясуванню історико-логічного підґрунтя дослідження проблематики неформальної логіки, дослідженню риторичних аспектів різноманітних дискурсів. Також проводиться наукова робота у галузі проблем сучасної філософії мови і філософської логіки.

ПРОГРАМА

розвитку кафедри логіки філософського факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

на 2021 – 2026 рр.

Обґрунтування необхідності створення програми

По-перше, в Україні існують історичні традиції викладання логіки як навчальної дисципліни в Острозькій академії, Києво-Могилянській академії, Київській духовній академії, Університеті Св. Володимира. Кафедра логіки ставить перед собою завдання зберегти та розвинути історичне надбання з урахуванням сучасних вимог до вищої освіти.

По-друге,  кафедра логіки існує тільки на філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. Це обумовлює той факт, що вона є єдиним центром розвитку логічної думки і осередком підготовки нових кадрів у царині логіки та дисциплін логічного циклу в Україні. Така кафедра повинна розвиватися, враховуючи сучасні науково-освітні вимоги. 

По-третє, програма орієнтується на виконання нагальних вимог реформи вищої освіти в Україні. Програма спирається на Закон України «Про освіту» та Закон України «Про вищу освіту», на Стратегічний план розвитку Київського національного  університету імені Тараса Шевченка на 2018-2025 роки, Статут Університету, Положення про кафедру Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Програму розвитку філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2019-2024 роки та інші нормативні акти.

Кафедра логіки є структурним підрозділом філософського факультету. Багаторічна історія діяльності кафедри обумовлена значенням, яке має логіка та дисципліни логічного циклу (критичне мислення, теорія та практика аргументації, еристика, риторика) для виховання і професійної підготовки не тільки філософів, але й студентів інших факультетів університету. Програма розвитку кафедри викликана необхідністю вдосконалення освітніх програм та реалізації стратегічних завдань факультету відповідно до вимог сучасного науково-освітнього процесу.

Мета програми

Мета програми полягає у тому, щоб спираючись на історичні традиції та досягнення спрямувати роботу колективу кафедри на вдосконалення та розвиток освітнього процесу відповідно до сучасних стандартів вищої освіти на підставі залучення   інноваційних технологій. 

Прогноз тенденцій /змін кафедри

Запропоновані у програмі тенденції розвитку кафедри презентують головні засади її діяльності як структурного підрозділу філософського факультету класичного університету дослідницького типу, яким є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Концепція розвитку кафедри

Концепція розвитку кафедри базується на таких стратегічних напрямах, як: освітній, науковий, робота зі студентами та аспірантами, кадровий. 

Освітній напрямок

- оновлення пакету існуючих навчальних курсів з логіки та дисциплін логічного циклу (критичне мислення, теорія та практика аргументації, риторика та інших),  розробка і впровадження нових навчальних курсів з орієнтацією на підготовку сучасного конкурентоздатного спеціаліста в галузі гуманітарних наук;

- провадження методичної діяльності, необхідної для забезпечення реалізації освітніх програм з навчальних курсів, які викладає кафедра логіки, за спеціальністю 033 філософія, а також інших спеціальностей Університету;

- впровадження в навчальний процес нових форм викладання із застосуванням  освітніх інноваційних технологій;

- кооперація і узгодження тематики та наповнення навчальних курсів для студентів спеціалізації «Логіка та історія філософія»;

- оновлення тематики кваліфікаційних робіт та дисертаційних досліджень з урахуванням результатів новітніх наукових розвідок в галузі сучасної логіки і дисциплін логічного циклу;

- оновлення та підготовка навчально-методичних та дидактичних матеріалів з метою забезпечення високої якості викладання всіх обов’язкових та вибіркових дисциплін, що забезпечує кафедра логіки;

- впровадження програми академічної мобільності (1) через запрошення для читання лекцій з логічної тематики для студентів спеціальності 033 філософія провідних професорів як українських, так і зарубіжних університетів; (2) через запрошення викладачів кафедри для проведення занять в інших університетах;

- удосконалення та оновлення  системи e-learning, яка була впроваджена на кафедрі;

- впровадження в навчальний процес англомовних курсів лекцій з логіки та дисциплін логічного циклу.

Науковий напрямок 

- проведення науково-дослідної роботи викладачами кафедри в межах теми науково-дослідницького проекту філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів» (16БФ041-01);

- підвищення рівня публікаційної активності викладачів кафедри у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, що включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science; - проведення міжнародних конференцій і воркшопів із залученням до участі зарубіжних науковців;

- активна участь співробітників кафедри у міжнародних наукових конференціях, семінарах та літніх школах;

- забезпечення наукового стажування викладачів кафедри в університетах та наукових установах країн ЄС;

- участь викладачів та аспірантів кафедри у міжнародних освітніх програмах і проектах.

- участь співробітників кафедри у редколегіях вітчизняних та зарубіжних фахових видань;

- активна участь співробітників кафедри у роботі вчених рад як рецензентів та опонентів PhD дисертацій;

- забезпечення реалізації програм докторів філософії, ефективності аспірантури та докторантури;

- організація та керівництво науково-дослідною роботою студентів;

- організація систематичної роботи Науково-теоретичного семінару кафедри логіки у співдружності з кафедрою історії філософії як середовища для комунікації та розробки нових наукових проектів;

- наукове співробітництво з кафедрами філософського факультету, освітянським і науковим середовищем в Україні та за її межами.

Робота зі студентами і аспірантами

- залучення студентів та аспірантів до науково-дослідницьких проектів кафедри;

- створення умов для широкого вибору напрямків спеціалізації у царині логіки та дисциплін логічного циклу;

- підготовка студентів до участі в олімпіадах з філософії, міжнародних наукових конференціях, зокрема до підготовки матеріалів і виступів на щорічній міжнародній науковій конференції «Дні науки філософського факультету»;

- сприяння програмі мобільності студентів та аспірантів в Україні та закордоном. 

Кадровий напрямок

- створення на кафедрі  ефективної команди, члени якої мають спільні ціннісні орієнтири в корпоративної культури та дотримуються вимог Етичного кодексу університетської спільноти;

- підготовка висококваліфікованих викладачів з логіки та дисциплін логічного циклу для заміщення вакантних посад на кафедрі та в інших закладах вищої освіти України;

- сприяння підготовці докторських дисертацій та отримання вчених звань викладачами кафедри;

- створення програми стажування з логіки та дисциплін логічного циклу для викладачів інших закладів вищої освіти України на базі кафедри логіки. 

Інформатизація

- оновлення та постійне змістовне наповнення Web-ресурсів філософського факультету інформацією щодо роботи кафедри логіки;

- розміщення на Web-ресурсах філософського факультету електронних варіантів навчально-методичних посібників, підручників та інших навчальних матеріалів для студентів, які вивчають логіку та дисципліни логічного циклу;

- постійне висвітлення освітніх, наукових та культурних подій, у яких беруть участь викладачі та аспіранти кафедри, а також поточної інформації про роботу кафедри у соціальних мережах (Facebook, Іnstagram, Twitter). 

Основні умови успішного здійснення програми

Запропонована програма може бути успішно реалізована завдяки співпраці викладачів кафедри, студентів, аспірантів та докторантів у межах головних напрямків і програм діяльності філософського факультету і Університету. 

Програму розвитку підготувала доктор філософських наук, професор, в.о. завідувача кафедри Ірина ХОМЕНКО

Обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу засідання кафедри № 4 від 17 листопада 2021 р.)


На кафедрі логіки в різні періоди її історії працювали:

академік НАН України,доктор філософських наук, професор

М.В. Попович;

доктор філософських наук, професор А.Т. Ішмуратов;

доктор філософських наук, професор Ф.Я. Москаленко;

доктор філософських наук, професор В.Т. Павлов;

доктор філософських наук, професор К.П. Руденко;

доктор філософських наук, професор Г.М. Сагач;

кандидат філософських наук, доцент І.М. Волошко;

кандидат філософських наук, доцент Ж.А. Дученко;

кандидат філософських наук, доцент І.С. Семенов;

кандидат філософських наук, доцент О.М. Шейко;

кандидат філософських наук, ассистент О.І.Марченко;

старший викладач І.І. Дирда.

Сьогодні на кафедрі логіки працюють:

завідувач кафедри академік НАН України,

доктор філософських наук, професор, декан

філософського факультету А.Є.Конверський;

доктор філософських наук, професор І.В.Хоменко;

кандидат філософських наук, доцент І.А.Алексюк;

кандидат філософських наук, доцент І.О.Демірська;

кандидат філософських наук, доцент Н.А.Колотілова;

кандидат філософських наук, доцент Л.Г.Комаха;

кандидат філософських наук, доцент О.Ю.Щербина;

кандидат філософських наук, асистент В.Ю.Крикун.