Кафедра політології


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАУКОВА РОБОТА
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ "ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК"

СЛІДКУЙ ЗА НОВИНАМИ КАФЕДРИ НА FACEBOOK ТА В TELEGRAM

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Кафедру полiтологiї було
засновано згiдно з ухвалою Вченої ради унiверситету вiд 1 квiтня 1991 року на базi трьох кафедр фiлософського факультету: теорiї соцiалiзму i полiтологiї, суспiльно-полiтичних теорiй та соцiально-полiтичних проблем сучасного суспiльства. На час заснування до її складу ввiйшло 24 члени професорсько-викладацького та допомiжного складу, в тому числi 4 доктори наук: професори, 16 кандидатiв наук: доценти та 2 кандидати наук: асистенти.

З часу заснування кафедри її очолював доктор iсторичних наук, професор Хижняк В.П. З жовтня 1991 року завiдувачем кафедри обрано доктора фiлософських наук, доцента Кирилюка Ф.М. (з 1992 р. - професор), який очолював кафедру полiтологiї до 2005 року. Він був удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2004), нагороджений подякою Кабінету Міністрів України, почесними грамотами Мінвузу УРСР, Київського міського голови, численними грамотами КНУ імені Тараса Шевченка.

З 2006 і до 2021 року очолював кафедру Цвих Володимир Федорович - доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, повний кавалер ордена "За заслуги", відзначений знаком «Вiдмiнник освiти України», орденомом «Знак Пошани», Подякою Київського мiського голови та вищими профспiлковими нагородами, нагороджений Мiнiстерством освiти i науки України знаком «Петро Могила», «Знаком академії педагогічних наук України», «Ушинський К.Д». В.Ф. Цвих був Головою конференції трудового колективу та первинної профспiлкової органiзацiї унiверситету, членом президiї Центрального Комiтету профспiлки освiти i науки України і Київської мiської ради профспілок, Головою спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 із захисту дисертацій зі спеціальностей політичних наук, головним редактором наукового журналу «Політологічний вісник».

У 2021 році завідувачем кафедри було обрано доктора політичних наук, професора Батрименка Олега Володимировича, який продовжує освітні та наукові традиції кафедри. З 2019 року О.В.Батрименко очолює Науково-методичну комісію з соціальних наук та журналістики сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України; входить до складу редакційних колегій періодичних видань: «Політологічний вісник» (Категорія Б), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (Категорія Б), «Держава і право» (Категорія Б).

У різні роки на кафедрі працювали: Бабкiн В.Д., Полурiз В.I., Хижняк В.П., Цвих В.Ф., Гаєвський Б.А.; Бiлоус В.С., Безверха Г.I., Губерський С.А., Зарицький Ю.П., Iсраелян Р.Р., Корж М.О., Лопаєва Д.Т., Плечко С.П., Ребкало В.А., Фененко В.М., Шахов В.А., Тимошенко С.О., Шевченко М.Ф., Косенко Д.В.

Переважна бiльшiсть членiв кафедри були вихованцями фiлософського факультету. Викладачами, науковими керiвниками та наставниками яких були доктори наук, професори: Ремезовський Й.Д., Залевський А.Д., Сирцов М.Г., Фiногеєв С.Г., Антоненко В.Г. та багато інших.

Нинi на кафедрi полiтологiї працюють 20 викладачiв:

Завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор – Батрименко Олег Володимирович

Професори кафедри:

доктор філософських наук, професор Кирилюк Федір Михайлович

доктор політичних наук, професор Обушний Микола Іванович

доктор політичних наук, професор Ткач Олег Іванович

доктор філософських наук, професор Хилько Микола Іванович

доктор політичних наук, професор Неліпа Дмитро Васильович

Доценти кафедри:

кандидат філософських наук, доцент Тукаленко Інна Анатоліївна

кандидат філософських наук, доцент Федірко Іван Павлович

кандидат політичних наук, доцент Петренко Вікторія Василівна

кандидат політичних наук, доцент Каращук Микола Григорович

кандидат політичних наук, доцент Внучко Світлана Миколаївна

кандидат політичних наук Половко Олена Олексіївна

кандидат політичних наук Теремко Віктор Васильович

кандидат політичних наук Стичинська Анна Броніславівна

кандидат політичних наук Лященко Ірина Анатоліївна

Асистенти кафедри:

кандидат політичних наук Штельмашенко Анастасія Дмитрівна

кандидат політичних наук Телешун Яролав Сергійович

кандидат політичних наук Мельник Віктор Мирославович

доктор PhD з політичних наук Перепелиця Наталія Олегівна

Куриленко Анастасія Володимирівна


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальної дисциплін «Соціально-політичні студії» студентам усіх спеціальностей в усіх структурних підрозділах Університету, в тому числі англійською мовою на економічному факультеті та в ННІ філології.

Також розроблено і впроваджено в навчальний процес нормативні та с/курси:

• для філософського факультету – студентам ОС «магістр»: «Політична глобалістика та критична геополітика», «Політичний екстремізм Рolitical Еxtremism» (англійською мовою), «Проектний менеджмент у політиці Project Мanagement in Рolitics» (англійською мовою), «Основи кратології», «Порвіняльна політологія», «Політичне моделювання та основи політичного консалтингу», «Політична модернізація та сучасні форми протестних рухів», «Гендерні політики», «Легітимація політичної влади», «Політична антропологія», «Теоретичні засади та технології політичного маркетингу», «Бюрократія в сучасному суспільстві», «Деліберативна демократія», «Транзитологія», «Технології управління політичними процесами», «Феміністична критика класичної соціальної теорії»; аспірантам: «Влада: концептуальний аналіз», «Ігровий аспект політки», «Політичний екстремізм і сепаратизм», «Актуальні питання безпекової політики держави»;

• для ННІ публічного управління та державної служби – «Політологія», «Взаємодія держави і громадянського суспільства», «Демократія: від теорії до практики», «Етнополітична безпека», «Конфліктологія»;

• для факультету психології – «Історія і методологія політичної психології», «Політико-психологічний аналіз і прогноз електоральної поведінки», «Психологія конструювання майбутнього: теорія і практика», «Психологія моделювання масової політичної поведінки», «Психологія політичних конфліктів», «Психологія політичної влади», «Психологія політичної діяльності», «Психологія мас та спільнот у політиці/Psychology of masses and communities in politics» (спецкурс англійською мовою);

• для ННІ журналістики – «Сучасні світоглядні традиції у мистецтві», «Актуальні питання функціонування політичної системи сучасної України», «Політична культура та ідеологія», «Політичні технології», «Суспільствознавство і медіакритика»;

• для ННІ міжнародних відносин – «Політологія»;

• для ННІ права – «Порівняльна політологія»;

• для ННІ філології – «Актуальні питання сучасної політології», «Історія політичної думки в Україні», «Мистецтво дискусії»;

• для географічного факультету – «Соціально-політичні основи земельних відносин», «Основи світової політики», «Political modernization/Політична модернізація» (спецкурс англійською мовою);

• для факультету соціології – «Технології політичного консалтингу», «Феміністична критика класичної соціальної теорії»;

Кафедра забезпечує реалізацію освітньо-професійної програми «Політологія» для студентів ОС «бакалавр» денної та заочної форм навчання (посилання). Перелік освітньої складової та робочі програми можна знайти за посиланням: (посилання). Навчальні дисципліни, що забезпечуються викладачами саме нашої кафедри: «Історія зарубіжних політичних учень», «Партологія», «Етнополітологія», «Демократія: від теорії до практики», «Політична конфліктологія», «Менеджмент політичних проєктів та політичне прогнозування», «Політичні режими та політична система України», «Муніципальний менеджмент», «Екополітика та антикризовий менеджмент», «Політична культура», «Комунікативні технології в політиці», «Взаємодія громадянського суспільства і держави», «Соціальні засади політики та групи інтересів у політиці», «Аналітика та медіааналітика в політиці», «Стратегії та практики переговорів», «Організація та діяльність політичних партій», «Національна безпека», «Політичні партії та громадські організації в Україні», «Теорія ігор в політиці», «Конфлікти в публічній політиці», «Особливості політичних систем країн Європи та Азії», «Етнополітична безпека», «Некласична політична теорія».

Викладачі кафедри є авторами підручників і навчальних посібників, серед яких - Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень Нової Доби: Навч. посібник. – К., 2008; Батрименко О.В. Історія політичних вчень: Навч. посібник. - К., 2008; Українознавство: Навч. посібник. / за ред. М.І. Обушного – К., 2008; Політологія. Підручник. / за заг. ред. В.Ф. Цвиха, О.В. Батрименка. – К., 2009; Кирилюк Ф.М. Філософія політичної ідеології. Навч. посібник. – К., 2009; Кирилюк Ф.М. Новітня політологія. Навч. посібник. – К., 2009; Політологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів. Навчальний посібник / за ред. проф. Цвиха В.Ф. - К., 2012 та iншi.

За останні 5 років було опубліковано:

• Внучко С. М. Політична глобалістика. Навч. посіб. ВПЦ «Київський університет», 2017. – 383 с.

• Тукаленко І.А. Гендерні політики: навчальний посібник. ВПЦ «Київський університет», 2018.

• Ткач О. І. Порівняльна політологія : навч. посіб. / О. І. Ткач. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2020. – 512 с.

• Хилько М.І. Актуальні питання безпекової політики України: навчальний посібник для аспірантів (Електронний варіант). Київ: КНУТШ, 2019. 339 с.

• Батрименко О.В. Ліберальний напрям у політичних вченнях кінця XVIII - першій половині XIX століття. / Історія політичної думки. Підручник/ за заг.ред Хоми -Л. "Новий світ- 2000", 2020. - 1000 с.

• Хилько М.І. Екологічна безпека України: навчальний посібник (Електронний варіант). Київ: КНУТШ, 2020. 267 с.

• Штельмашенко А.Д. Ситник Г.П., Зубчик О.А., Орел М.Г. (2020) Політико-правове забезпечення публічного управління та адміністрування. Політико-правове забезпечення публічного управління та адміністрування:підручник/за ред.. Г.П. Ситника. Вінниця: ФОП Кушнір Ю.В., 2020. 504.

• Лященко І.А. Навчальний посібник для семінарських занять з курсу «Соціально-політичні студії» для студентів усіх напрямів підготовки. Затверджено на засіданні кафедри політології філософського факультету (Протокол №13 від 24 травня 2020 року)// Електронне видання.

• Половко О. О., Фостер Л. Ф. Соціально-політичні студії: навч. посіб. / О. О. Половко, Л. Ф. Фостер. – К., 2020. – 81 с.

• Лященко І.А., Колоколова М., Попадюк М., Пачос Ю. Демократія: ідеї на практиці. Путівник для викладачів. Київ: ТОВ "Гнозіс", ТОВ "АК-ГРУП", 2022.

• Лященко І.А., Колоколова М., Попадюк М., Пачос Ю. Демократія: ідеї на практиці. Зошит для студентів. Київ: Федоров О.М., "Друкарський двір Олега Федорова", 2022.

• Кирилюк Ф.М., Батрименко О.В., Мельник В.М. «Історія зарубіжних політичних вчень (презентаційний навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "052-Політологія", ОС "Бакалавр")». "Центр учбової літератури", 2022. 208 с.

• Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень. Навчально методичний комплекс в 4-х частинах. Змістовна частина І "Політична думка в Стародавньому світі". "Центр учбової літератури", 2022. 314 с.

• Ткач О.І. Політична транзитологія: навчальний посібник. Київ: ВПЦ «Київський університет, 2021. 416 с.

Тукаленко І.А. Сучасні форми протестних рухів. Навчально-методичний посібник. Київ: Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2022. 60 с.

• Методичні рекомендації щодо написання курсових і кваліфікаційнихробіт, організації та проходження політологічної, педагогічної(асистентської) і науково-виробничої практик. 

• Віктор Теремко Навчально-методичний посібник дисципліни "ПОЛІТОЛОГІЯ" для студентів Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби

• 
Анастасія Штельмашенко Навчально-методичний комплекс "ПОЛІТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ"

• 
Микола Каращук Навчально-методичний посібник дисципліни "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ" для студентів економічного факультету

• Анна Стичинська, Олена Половко Навчально-методичний комплекс "ПОЛІТИЧНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ"


• Анастасія Штельмашенко Навчально-методичний комплекс "ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ"

• Лященко Ірина Посібник для семінарських занять з курсу «Соціально-політичні студії» для студентів усіх напрямів підготовки

• Лященко Ірина 
Робочий зошит до Посібника для семінарських занять з курсу «Соціально-політичні студії» для студентів усіх напрямів підготовки

 Цвих Володимир, Телешун Ярослав Навчально-методичний комплекс "КРАТОЛОГІЯ" 

• Стичинська Анна Навчально-методичний комплекс дисципліни "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ" для студентів економічного факультету 

• Стичинська Анна Навчально-методичний комплекс дисципліни "МЕНЕДЖМЕНТ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЄКТІВ ТА ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ" 


Викладачi організовують рiзноманiтнi методичні заходи: тренінги, круглi столи, студентськi дебати, полiтологiчнi читання та інші, серед яких:

- 19 листопада 2019 року у ролі тренера з громадянської освіти провела Тренінг з інтерактивних методик викладання громадянської освіти (Детальна інформація за посиланням - https://www.facebook.com/kyiv.university/posts/3487409487950975?__tn__=-R). Організатором і тренером стала Лященко І.А. Крім цього, було організовано низку заходів, зокрема:

• 18 вересня 2018 року, лекція доктора Ендрю Рейнольдса «Виборчі системи та українська демократія» для студентів економічного факультету в межах курсу «Соціально-політичні студії» (Детальна інформація за посиланням - http://www.univ.kiev.ua/ua/news/9856?fbclid=IwAR0el4z6qSLL0utn3BkJBHsOmAdKNaHvz24_KtCf53oub7IOU2ypokil0PI )

* березень 2019 року, просвітницької кампанії IFES «Молодь не лайкає. Молодь голосує» (Детальна інформація за посиланням –

• http://www.univ.kiev.ua/ua/news/10242?fbclid=IwAR3kfL9CqIFXH5ZgjOlLuPi2k0vKmF4YNwLNO2-KVjr50SYJkrFQ9YWTId8 )

• 12 червня 2019 року, зустріч студентів, котрі успішно пройшли навчання з курсу «Демократія: від теорії до практики», з Головою Виборчої Комісії Сполученого Королівства Великобританії Сером Джоном Холмсом та заступником директора IFES в Україні Гіоргієм Кобахідзе (Детальна інформація за посиланням – http://www.univ.kiev.ua/ua/news/10475?fbclid=IwAR1T84GNhkMLlfmpYeswGD_iTyWKBdAELIXDrajbSA2mHruFfW6jHDR2G3M )

• Починаючи з 2018 року в рамках «Школи практичної політики» було організовано цикл лекцій, серед лекторів були: Керівник Секретаріату Голови ВРУ Тетяна Подольська, Спікер ВР України Андрій Парубій, Прес-секретар Голови ВР України Андрій Ковальов, член ради МАСПН (Україна) Галина Зеленько;

• 18 травня 2019 році було проведено І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з політології

- Підвищення професійного рівня викладачів кафедри відбувається шляхом стажування в інших ЗВО, академічних інститутах та міжнародних проектах, зокрема:

• Міжнародна фундація виборчих систем в Україні (IFES, USA);

• Інститут політичних наук університету Люксембурга (Institute of Political Science, University of Luxembourg)$

• Фундація Науковий інститут імені проф. Юзефа Літвіна (Fundacja Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina), м. Люлін, Польща;

• Університет Матея Бела, факультет політичних наук і міжнародних відносин, м. Банська Бистриця, Словаччина;

• Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

• Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України;

• Міжнародним Центром Перспективних Досліджень;

• Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

НАУКОВА РОБОТА

Результатом наукової роботи кафедри є публікація монографій. Серед опублікованих одноосібно: Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика. Монографія. К.:ВПЦ “Київський університет”, 2002. 379 с.; Неліпа Д. В. «Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика». – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.; Батрименко О.В. Бюрократія в сучасному суспільстві: сутність, роль та тенденції розвитку. К.: Академвидав, 2012. 304 с.; Хилько М.І. Екологізація політики. Монографія. К.: ВАД ЕКС, 2014. – 344 с.; Кирилюк Ф. М. Неопатримоніалізм: історія, теорія, практика. Монографія. – К. : ВАДЕКС, 2014 р. - 553 с. та інші.

За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано монографії (розділи в колективних монографіях):

• Обушний М.І. Міжнародний імідж в утвердженні цивілізаційного поступу українства / Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія-2-ге вид. доповн.; наук. ред.М.І. Обушний; від. ред. І.М.Грабовська. - К. Міленіум, 2019, - 416 с. – С. 380-406.

• Обушний М.І. Політичні партії -ідейно-політичний чинник консолідації українства / Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія //за заг. ред. проф. Обушного М.І. -К.:Педагогічна думка,2019,-392 с. – С. 85-176.

• Обушний М.І. Сепаратизм у конфліктизації культурно-історичного простору українців / Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних викликів та загроз : монографія: // За заг.ред. М.І.Обушного відп .ред. І.М.Грабовська. – К.:Міленіум, 2021, 266 с. – С. 103-141.

• Обушний М.І. Політична складова у конфліктизації міжправославних відносин в Україн / Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних викликів та загроз: монографія // За заг.ред. М.І.Обушного відп .ред. І.М.Грабовська. – К.:Міленіум, 2021, 266 с. – С. 175-189.

• Мельник В. М. Еволюція міжнародно-правового статусу Ватикану: історія, сьогодення, українські акценти. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2017. 192 с. ISBN 978-966-2696-91-2 (одноосібне авторство)

• Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес. Нариси за редакцією Наталії Ковалко та Віктора Мельника. Київ: ТОВ «Якабу Паблішинг», 2019. 240 с. іл. ISBN 978-617-7544-31-8 (у співавторстві)

• Мельник В. М. У полоні інтерпретацій. Політична антропологія між Сходом і Заходом. Монографія. Вінниця: Нова книга, 2020. 280 с. ISBN 978-966-382-495-6 (одноосібне авторство)

• Штельмашенко А.Д., Харкавенко В. Б. (2021) Механізми державного управління: від семантики поняття до імплементації в національне та європейське законодавство на основі реформи децентралізації. Development vectors in public management and administration : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 338 p. P. 307-329.

- Кафедра продовжує брати активну участь в організації щорічних Конвентів МАСПН (Україна) – з 2018 року (VIII Конвент) по 2021 рік (ХІ Конвент). У 2020 році, окрім чергового Х Конвенту, було організовано та проведено ще 3 заходи: онлайн-конференція «Політичні та економічні наслідки пандемії Covid-19» (17.04.2020); онлайн-конференція «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина до, під час та після карантину» (15.05.2020); онлайн зустріч-дискусія зі студентами та членами МАСПН з Канади (16.08.2020). Постійно оновлюється інтернет сторінка у Facebook з інформацією про роботу Міжнародної асоціації студентів політичної науки в Україні.

- Партнери кафедри:

• Міжнародна асоціація студентів політичної науки (International Association for Political Science Students);

• Міжнародна фундація виборчих систем в Україні (International Foundation for Elektoral Systems);

• Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

• Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України;

• Кафедра політичних технологій КНЕУ ім. В.Гетьмана;

• Міжнародним Центром Перспективних Досліджень;

• Центр українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

• ТОВ «Інформаційне агентство «Рубрика»;

• ГО «СХІДНИЙ ВАРІАНТ»;

• ГО «Інститут успішного міста»

- Кафедра забезпечує підготовку висококвалiфiкованих кадрiв через аспiрантуру та докторантуру. За час її існування підготовлено i захищено понад 50 кандидатських та 8 докторських дисертацiй. З 2018 року захистили дисертації на здобуття кандидата наук – 11 аспірантів кафедри, доктора філософії зі спеціальності «Політологія» - 3 аспіранта, за науковим консультуванням Цвиха В.Ф. було захищено докторську дисертацію. Викладачі кафедри виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, головують на разових спеціалізованих радах по захисту.

- Кількість наукових статей, що публікуються викладачами, докторантами та аспірантами кафедри, щороку становить не менше 40, в тому числі в журналах, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science. Провiдними науковцями кафедри органiзовано видання часопису наукових статей "Полiтологiчний вiсник", який Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року визнано фаховим виданням у категорії "Б" з філософських наук (033) та політичних наук (052). Аудиторія журналу включає науковців, викладачів, аспірантів, студентів, професіоналів, а також широке коло читачів, які цікавляться сучасними тенденціями розвитку політології.