• Домашня
 • Програма розвитку кафедри державного управління

Програма розвитку кафедри державного управління


1. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ.

Враховуючи високу потребу вітчизняної системи державного управління у висококваліфікованих кадрах, у 2011 р. філософський факультет розпочав підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом підготовки «Державна служба» на денній і заочній формі навчання, а також за програмою другої вищої освіти. Для забезпечення викладання нормативних та спеціальних дисциплін з державного управління рішенням Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка 14 березня 2011 р. як окремий структурний підрозділ філософського факультету було створено кафедру державного управління.

Першочерговими завданнями кафедри стали розробка та впровадження в навчальний процес новітніх нормативних та спеціальних курсів: «Організаційно-правові засади  державної служби в Україні», «Інформаційні системи в державному управлінні», «Територіальна організація влади в Україні», «Політичні аспекти державної служби», «Документообіг в державній службі», «Базові інструменти демократизації суспільства».

На кафедрі розпочато підготовку кандидатів та докторів наук з державного управління, для чого відкрито набір до аспірантури й докторантури за трьома науковими спеціальностями: 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління, 25.00.03 – державна служба. Також, кафедра державного управління плідно співпрацює з Національною академією державного управління при Президентові України, Національним агентством України з питань державної служби, Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, Асоціацією мерів міст України.

Масштаб напрямків діяльності та подальший розвиток кафедри потребує чіткого плану дій, що відповідатимуть загальнодержавним національно-патріотичним та освітньо-науковим орієнтирам. Тому виникає нагальна необхідність розробки і впровадження програми розвитку кафедри державного управління.

2. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ЗМІН КАФЕДРИ.

Планується суттєве розширення усіх сфер дільності кафедри. Але пріоритетним напрямом розвитку кафедри є забезпечення високого рівня фахової підготовки студентів. З-поміж кафедр аналогічного спрямування в класичних університетах України кафедра державного управління Київського національного університету імені Тараса Шевченка повинна стати центром якісної підготовки та перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр” зі спеціальності "Державна служба", а також провідним осередком науково-теоретичного і практичного дослідження проблем державного управління та державної служби в Україні. Це відбуватиметься шляхом накопичення інтелектуального капіталу професорсько-викладацького складу кафедри, формування корпоративних цінностей, створення позитивного іміджу державного службовця.

3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ.

Концепція розвитку кафедри – це система організаційних, наукових і освітніх заходів щодо підготовки висококваліфікованих державних службовців шляхом формування у них професійних знань, умінь і навичок, здатності нарощувати та ефективно використовувати свій творчий та професійний потенціал на благо України та її громадян.

3.1. ОРІЄНТИРИ КОНЦЕПЦІЇ.

Орієнтиром концепції розвитку кафедри є високий рівень вимог до викладання всіх навчальних  дисциплін, висока професійна та загально-наукова ерудиція професорсько-викладацыкого складу, висока культура подачі матеріалу, спонукання до активного, творчого засвоєння знань студентами, чому має сприяти доброзичлива атмосфера читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять.

Наступний орієнтир пов'язаний з основним призначенням кафедри як такої, що забезпечує надання базових фахових знань у галузі державного управління. Кафедра постійно працює над вдосконаленням навчальних програм нормативних курсів, забезпечуючи їх належним методичним матеріалом, а також динамічно реагує на суспільний запит до фахівців з державного управління, відтак, оновлює список спеціальних курсів, додаючи до нього нові: «Етика державного службовця», «Проблеми регіонального управління та самоврядування» та ін.

Майбутні фахівці отримують фундаментальну загальнонаукову базу, яка забезпечує формування аналітичного мислення для прийняття необхідних політичних рішень, пошук шляхів розв’язання нагальних проблем державного управління та місцевого самоврядування.

3.2. ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ІДЕЇ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ.

Обгрунтування концептуального розвитку кафедри ґрунтується на комплексному впровадженні наступних засад:

1) знання та компетенції майбутніх фахівців формуються через високий  особистісно-професійний потенціал викладачів кафедри;

2) постійний творчий пошук шляхів вдосконалення професійної та морально-етичної підготовки фахівців з державного управління;

3) взаємодія і співробітництво, що реалізується на рівні кафедри між викладачами і студентами; між викладачами та співробітниками кафедри; між кафедрою та іншими підрозділами університету, між викладачами і студентами; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВУЗів, науково-дослідними установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Підгрунтям для розробки Програми розвитку кафедри є Програма розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2010-2015 рр., Статут Університету, що визначає концепцію діяльності кафедри державного управління. Робота кафедри має комплексний характер, навчально-виробнича діяльність підпорядковується науково-дослідницькій роботі, кадрове поповнення кафедри відбувається за рахунок підготовки кандидатів і докторів наук через цільову аспірантуру і докторантуру.

4. ПРИЗНАЧЕННЯ, МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ.

Основним призначенням кафедри державного управління є підготовка для органів державної влади, державних установ, вищих навчальних закладів,  науково-дослідних інститутів кваліфікованих фахівців, конкурентноздатних на ринку праці, творчих, націлених на майбутнє, котрі мають лідерські та високі моральні якості.

Кафедра державного управління – це новостворена кафедра, головною метою якої є забезпечення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців в галузі державного управління, сприяння розбудові ефективної системи державного управління.

Задля досягнення мети – стати одним із провідних науково-освітніх дослідницьких центрів з державного управління, слід реалізувати наступні стратегічні завдання:

 • здійснити адаптацію навчальних робочих програм з базових курсів з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору;
 • підготувати підручники та навчальні посібники для магістрів, які навчаються за спеціальністю “Державна служба”;
 • вдосконалювати фахові навички викладачів і аспірантів шляхом участі у міжнародних освітніх проектах і програмах;
 • проводити освітньо-наукові заходи (конференції, круглі столи, семінари, тренінгові програми та ін.) з проблем державного управління.

5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КАФЕДРИ.

Пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 2012-2019 рр. слід вважати:
• розробку та удосконалення навчальних робочих програм з базових курсів з метою узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору;
• створення сучасної методичної літератури (методичних розробок, контрольних завдань, практикумів);
• підготовку до видання підручників з профільних навчальних дисциплін та інших публікацій з наукового спрямування кафедри;
• виховна робота викладачів зі студентами факультету.

6. ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ.

6.1. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

• поглиблювати інтеграцію освіти з практикою в освітніх закладах, розвивати зв’язки кафедри з провідними організаціями, які пред’являють попит на випускників кафедри, використовувати їх зв’язки для інтелектуального, кадрового та матеріального забезпечення навчального процесу;

• головною метою навчально-виховного процесу є забезпечення розвитку суспільно активної молодої людини, яка поєднує у собі високу професійну компетентність психолога-дослідника та викладача психологічних дисциплін, широку культурну ерудицію, глибоку духовність, моральну чистоту і особисту відповідальність;

Зміст головної мети конкретизується у завданнях навчально-виховної роботи, які являють собою:

•  посилення значення виховного аспекту навчального процесу;
• досягнення збалансованості обсягу наукової інформації та відповідних умов і засобів її подання студентам;
• заохочення студентів до самостійної, творчої роботи, яка формує навички самоорганізації;
• підвищення дисципліни студентів шляхом формування професійної ідентичності, яка включає в себе певні моральні вимоги і сподівання суспільства;
• активне залучення професорсько-викладацького складу до всіх форм навчально-виховної роботи  зі студентами.

6.2. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ПРОЦЕСУ, НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ СТУДЕНТАМИ, МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ:

 • теми магістерських робіт підпорядкувати спеціалізаціям кафедри;
 • теми кандидатських робіт, докторських досліджень мають випливати із загальної концепції, розвивати її, проектувати нові горизонти.

6.3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА.

Основними завданнями в навчально-методичній роботі є:

•  покращення якості підготовки фахівців, здатних реалізувати потенційні можливості українського суспільства до стабільного зростання та знаходити адекватні відповіді на виклики світової глобалізації;

•  участь у розробці та впровадженні державних стандартів освіти нового покоління національної системи кваліфікації, інформатизації та комп’ютеризації навчально-виховного процесу;
•  регулярне оновлення програми професійної складової освіти студентів магістратури, адаптація навчальних планів з урахуванням потреб життя і розвитку державного управління, а також вимог Болонського процесу;

•  підвищення рейтингу кафедри, факультету та університету.

6.4. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА.

Основними завданнями у науково-дослідній роботі є:
• здійснення крос-культурні дослідження психічних явищ (процесів, станів, властивостей);
• підвищення конкурентоспроможність університету в умовах глобалізації, публікувати монографії та наукові статті за результатами досліджень;
• активізація роботи по підготовці проектів та їх участі у міжнародних конкурсах на отримання грантів;
• нарощування рівня компетентності наукових кадрів і вдосконалення діяльності аспірантури й докторантури шляхом посилення контролю за підготовкою і якістю дисертацій та здійснення наукового керівництва.

6.5. ПІДГОТОВКА ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ.

Станом на 01.11.2012 р. на кафедрі державного управління  працює 10 викладачів: з них 6 штатних, 4 за договором. У складі викладачів: 1 доктор політичних наук, професор, 1 доктор наук з державного управління, 1 доктор філософських наук, 7 кандидатів наук, з них 5 особи мають вчене звання доцента. Всі науково-педагогічні працівники кафедри викладають дисципліни згідно спеціальностей і кваліфікацій, що підтверджуються документами вищої атестаційної комісії України.

6.6. ПОКРАЩЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ:

 • підвищення якісних характеристик потенціалу кафедри шляхом отримання   вченого звання доцента та професора;
 • підготовка наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру як для кафедри державного управління і філософського факультету, так і для інших вищих навчальних закладів України;
 • розробка комплексної програми стажування викладачів у провідних науково-дослідних установах НАН України.

6.7. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ.

Основними завданнями кафедри у сфері міжнародного співробітництва мають стати:

 • налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою залучення викладачів, науковців, аспірантів кафедри до виконання спільних міжнародних наукових проектів;
 • формування спільних наукових програм для отримання грантів на проведення наукових досліджень;
 • забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних наукових конференціях поза межами України; стажування для кращих аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у зарубіжних університетах;
 • обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними вищими навчальними закладами.

 6.8. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ І НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ.

Впродовж 2012-2019 рр. кафедра планує видати такі підручники, навчальні посібники, монографії:

• підручник  «Державне управління» (Шульга М.А. д.політ.н., проф., Канавець М.В. к.н. з держ.упр. , Савков А.П. д.н. з держ.упр., Зубчик О.А. к. філос.н, доц., Лікарчук Н.В. к.політ.н., доц., Мамчур Г.В. к.політ.н., асист., Неліпа Д.В. к.політ.н., доц., Сіданіч Н.А. к.політ.н., асист.);

• підручник  «Організаційно-правові засади державної служби в Україні» (Неліпа Д. В. к. політ.н., доц.);

• підручник  «Національна безпека» ( Сіданіч Н.А. к.політ.н., асист.);

• навчальний посібник «Інформаційні системи в державному управлінні» (Зубчик О.А. к. філос.н, доц., Савков А.П. д.н. з держ.упр.);

• навчальний посібник «Планування розвитку території» (Зубчик О.А. к.філос.н, доц.);

• навчальний посібник «Територіальна організація влади в Україні» (Лікарчук Н.В. к.політ.н., доц.);

• навчальний посібник «Місцеве самоврядування» (Зубчик О.А. к.філос.н, доц., Неліпа Д.В. к. політ.н., доц.);

• навчальний посібник   «Політичний менеджмент» ( Шульга М.А. д.політ.н, проф., Зубчик О.А. к.філос.н, доц.);

• навчальний посібник «Геополітика»  ( Шульга М.А. д.політ.н, проф., Зубчик О.А. к.філос.н, доц.);

• навчальний посібник «Політико-правові засади демократизації суспільства» (Мамчур Г.В. к.політ.н., асист.);

• монографія «Історія та теорія державної служби» (Мамчур Г.В. к.політ.н., асист.);

• монографія «Часові виміри політики» (Зубчик О.А. к. філос.н, доц.);

• монографія «Політичний маркетинг: теорія та практика» (Лікарчук Н.В. к.політ.н., доц.);

• заснування фахового видання з державного управління.

7. ОСНОВНІ УМОВИ УСПІШНОГО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМИ.

Запропонована програма може бути успішно реалізована через планомірне виконання зазначених у ній положень та оптимізацію навчально-виховного процесу, участь викладачів кафедри у якості експертів з аналізу проектів державної та регіональної політики, у якості експертів, роботу у спеціалізованих вчених радах по захисту кандидатських та докторських дисертацій з державного управління, підвищення професійного рівня викладачів за рахунок участі у міжнародних програмах та короткострових семінарах, участь у конкурсах на отримання грантів для здійснення наукових досліджень та освітніх проектів у галузі державного управління, співпраця з іншими навчальними закладами для проведення спільних освітньо-наукових заходів.

Програму розвитку підготував виконуючий обов’язки завідувача кафедри державного управління, кандидат політичних наук, доцент Неліпа  Д. В.

Обговоренно та прийнято за основу рішенням кафедри державного управління (Протокол № 3 від 8 листопада 2012 року).