Документи

Порядок підготовки та подачі документів

до спеціалізованої вченої ради Д 26.001.43

1 етап

1. Після закінчення роботи над дисертацією здобувач подає її до розгляду на засіданні кафедри. У місячний термін після рекомендації до захисту висновок кафедри оформлюється як витяг з протоколу (2 примірника) і підписується завідувачем кафедри, затверджується проректором з наукової роботи та скріплюється печаткою. У висновку поряд з характеристикою дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць. Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Зразок висновку кафедри для кандидатських дисертацій

Зразок висновку кафедри для докторських дисертацій

2 етап – прийняття до розгляду.

2. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники) засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

4. Особова картка (форма П–2ДС), затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОНмолодьспортом (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) (у разі зміни здобувачем імені).

6.Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів,  затвердженим  постановою  Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309.

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).

У разі якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий  організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, докто­ром наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

11. Засвідчені копії друкованих праць, які перераховані в авторефераті.


3 етап     Для подачі оголошення про захист дисертації готуються наступні документи: 


12. Підписаний висновок експертної комісії (у 2-х примірниках );

13. Відомості про офіційних опонентів (форма 24);

14. Повідомлення про захист дисертації на в 3-х примірниках;

15. Витяг з протоколу спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту.


4 етап       Для тиражування та розсилання автореферату необхідно:


16. Подати на підпис проректора з наукової роботи університету копію авторефератудисертації (формат А4) з підписом наукового керівника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

17. Підписаний до друку автореферат тиражувати та розіслати згідно списку розсилки.

18. Для отримання листів офіційним опонентам подати в кім.16 списки розсилки з відмітками пошти, 8 авторефератівдовідку з бібліотекизаповнений бланк,ксерокопії ідентифікаційних кодів опонентів.

19. Не пізніше ніж за місяць до захисту один примірник дисертації (з підписом вченого секретаря ради і печаткою) та 2 автореферати необхідно передати в Наукову бібліотеку ім. Максимовича (2 поверх, 12 кімната) та отримати про це довідку з бібліотеки.


5 етап Після-дисертаційні документи:


20. Фонограмастенограма засідання Ради; протоколреєстраційно-облікова карта(форма 15); облікова картка здобувача (к. 212); супровідний лист (к. 212); описи документів ВАК і в архів; 2 картонні папки для документів (зі шнурівкою).

 

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

 

До документів додаються:


  • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утво­рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
  • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
  • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;
  • автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
  • примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);
  • чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального  закладу, в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;
  • компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);
  • компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації. Ім’я файла — dis.doc (2 примірники)


При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.