Кафедра релігієзнавства


Релігієзнавчі студії на філософському факультеті мають давню традицію, оскільки засновниками богословської та релігієзнавчої думки у Київському університеті були відомі вчені ХІХ – першої половини ХХ ст. Н.А.Фаворов, М.Е.Поснов, М.М.Боголюбов, І.І.Огієнко.

У складі філософського факультету кафедру історії та теорії атеїзму, одну з перших у СРСР, було створено у 1959 р., а з 1991 р.- вона дістала назву кафедри релігієзнавства. Першим її завідувачем (з 1959 р. до 1987 р.) був доктор філософських наук, професор В.К.Танчер,  автор більш як 370 друкованих праць, який розробив оригінальну концепцію й програму курсу наукового атеїзму, як марксистського розуміння релігієзнавства, висунув концепцію періодизації протестантизму, а також розробив класифікацію неорелігій. Проф. В.К.Танчер, будучи деканом філософського факультету, виховав і підготував цілу плеяду сучасних українських філософів і релігієзнавців. Його науково-педагогічні заслуги були оцінені почесним званням заслуженого діяча науки і техніки України. В перші роки свого існування на кафедрі також працювали доценти Р.С.Приходько і П.Я.Степанов, ст. викладачі: В.Ю.Бичатін і В.І.Лебідь.

У 1965–1987 рр. на кафедрі працювали: професор, завідувач кафедри В.К.Танчер, доценти І.І.Бражнік, В.Ю.Бичатін, Р.С.Приходько, Ю.А.Калінін, К.Т.Кичко, В.І.Лубський, О.В.Огнєва, В.О.Суярко, Г.Г.Ярмиш, ст. викладач О.Й.Филипович, асистенти В.М.Козленко, О.І.Спиридоненко.

 В.К. Танчер
В.К Танчер

З 1987 по 1996 рр. кафедру очолював доктор філософських наук, професор Ю.А.Калінін, автор понад 200 наукових праць, серед яких: перший в Україні підручник «Релігієзнавство» (у співавторстві з Є.А.Харьковщенком – К.,Наукова думка,1994), монографії «Модернізм сучасного православ’я» (К., 1988), «Еволюція форм філософсько-ідеалістичного обґрунтування православ’я» (К., 1989), «Філософська апологія православ’я» (К., 1993).

Проф. Ю.А.Калінін своїми науковими дослідженнями встановив на кафедрі релігієзнавства традицію професійного вивчення богослов’я, філософії релігії, релігійної філософії.

Ю.А.Калінін
Ю.А. Калінін

У 90-х рр. ХХ ст. на кафедрі працювали такі науковці-релігієзнавці: доктори філософських наук, професори Ю.А.Калінін, В.І.ЛубськийЛ.Г.Конотоп, кандидати філософських наук, доценти В.М.Козленко, І.В.Кондратьєва, О.В.Огнєва,  О.І.Предко, О.В.Сарапін, Г.В.Середа, В.О.Суярко, Н.Д.Чухим, Г.Г.Ярмиш, кандидат філософських наук З.Н.Павлун, асистент О.І.Спиридоненко.

З 1996 р.по 2013 р. кафедру очолював доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України В.І.Лубський, автор 270 наукових праць, дослідник релігієзнавчих аспектів проблеми війни і миру; проблем співвідношення релігії й права. Ним вперше в Україні створена наукова школа з ісламознавства та мусульманського права, у межах якої надруковані монографії, навчальні посібники, захищені докторські й кандидатські дисертації. За багаторічну плідну наукову й педагогічну працю професор В.І.Лубський у  2008 р. нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

В цей час на кафедрі працювали:доктори філософських наук, професори В.І.Лубський, Л.Г.Конотоп, А.М.Колодний, Т.Г.Горбаченко, Л.О.Филипович,  О.І.Предко, кандидати філософських наук, доценти  В.М.Козленко, І.В.Кондратьєва, О.В.Огнєва, О.В.Сарапін, Г.В.Середа, Г.Ю.Смирнова, В.О.Суярко, Н.Ю.Фатюшина, асистент О.В.Кулакевич.

З 2013 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Є.А.Харьковщенко, автор 140 науково-методичних праць, зокрема 3 монографії, 7 підручників, розділів у колективних монографіях, авторського підручника “Релігієзнавство”. Відмінник освіти України (2003). Коло наукових інтересів: софіологія, українське православ’я, генеалогічні архіви українських церков. Довгий час працював в центральних органах державної влади, де опікувався гуманітарними питаннями. Нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2004), почесними грамотами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України.

Сьогодні на кафедрі працюють 6 докторів наук (Є.А.Харьковщенко, І.В.Кондратьєва, Л.Г.Конотоп, В.І.Лубський, О.І.ПредкоЗ.В.Швед) і 8 кандидатів наук (В.М.Козленко, І.Л.Лещенко, О.С.Пасічник, Є.А.Пілецький, О.В.Сарапін, Г.В.Середа, І.М.Фенно, І.В.Шавріна).

На базі кафедри у 1998 р. було відкрите відділення релігієзнавства. Відтак перед членами кафедри постало важливе завдання – забезпечити навчальний процесс відповідними дисциплінами, курсами. Колектив кафедри провів роботу з підготовки навчальних планів, розробці понад 50 нормативних программ курсів, спецкурсів. Це, зокрема, такі курси як: «Православ’я в Україні» (професор Є.А.Харьковщенко), «Канонічне право» (професор В.І.Лубський.), «Історія письма і священних книг» (професор Т.Г. Горбаченко), «Історія слов’янської та російської релігійної філософії» (професор Л.Г.Конотоп ), «Феноменологія релігії», «Філософія релігії» (доцент О.В.Сарапін), «Релігійна етика та аксіологія», «Богослов’я ікони» (доцент І.В.Кондратьєва), «Соціологія релігії» (доцент Г.В.Середа), «Психологія релігії» (професор О.І.Предко), «Географія релігії» (доцент В.М.Козленко), «Теорія та історія релігійного мистецтва» (доцент І.Л.Лещенко), «Методика викладання філософії та релігієзнавства» (доцент З.В.Швед)

На кафедрі релігієзнавча наука представлена не лише як одна зі сфер гуманітарного знання, але й як конфесійно-практичне релігієзнавство. Цьому сприяла розробка науковцями кафедри нових наукових напрямів, серед яких: релігія й проблеми війни і миру (професор В.І.Лубський), релігія й писемна культура (професор Т.Г.Горбаченко), проблема людської суб’єктивності у філософії та релігії (професор Л.Г.Конотоп), софійність київського християнства (професор Є.А.Харьковщенко).

Кафедра здійснює підготовку докторантів та аспірантів, а на факультеті діє Спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських і докторських дисертацій із спеціальностей 09.00.11 – релігієзнавство та 09.00.12 – українознавство.

За останні роки кафедра підготувала більше 120 наукових публікацій, підручників, навчальних посібників та навчально-методичних праць, серед яких можна назвати монографії: «Софійність київського християнства» (Харьковщенко Є.А.), «Мусульманське шлюбно-сімейне право: релігієзнавчо-правовий контекст» (Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Лубська М.В.), «Свобода як філософсько-релігієзнавча проблема» (Конотоп Л.Г., Швед З.В.), «Російська традиція філософування кінця ХІХ – початку ХХ ст.: тенденції містики в мистецтві» (Конотоп Л.Г., Лещенко І.Л.), «Свобода як антропологічна цінність у філософії та релігії» (Конотоп Л.Г., Швед З.В.), розділи у колективних монографіях «Генеза філософських студій у Київському університеті» (Лубський В.І., Горбаченко Т.Г.), «Дисциплінарне релігієзнавство» (Сарапін О.В.), «Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання» (Лубський В.І., Горбаченко Т.Г.); підручники: «Релігієзнавство» (Харьковщенко Є.А.), «Релігієзнавство» (три видання, автори: Лубський В.І., Лубська М.В., Теремко В.І.), «Психологія релігії» (Предко О.І.), «Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства» (Конотоп Л.Г.), «Історія релігій» (три видання, Лубський В.І., Лубська М.В.), «Релігієзнавство» (Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Лубська М.В., Яковенко А.І.); навчальні посібники: «Російська філософія в антропологічному вимірі» (Конотоп Л.Г., Проценко Е.Б., Швед З.В.), «Соціологія релігії» (Середа Г.В.), «Основи методології та організації наукових досліджень» (Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Кондратьєва І.В.), «Канонічне право» (Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Козленко В.М., Лубська М.В.), «Ісламська філософія і теологія» (Лубський В.І., Горбаченко Т.Г., Козленко В.М.) та ін.

Кафедра активно співпрацює з релігієзнавцями Росії, Білорусі, Польщі, Франції, Німеччини, В.Британії, США; підтримує творчі зв’язки з науковими центрами і провідними навчальними закладами нашої держави, богословськими колами, співпрацює з відділенням релігієзнавства інституту філософії НАН України, Українською асоціацією релігієзнавців.

Багато відомих науковців-релігієзнавців мають стосунок до кафедри та філософського факультету, серед них: академік НАН України О.С.Онищенко, доктори філософських наук, професори Є.К.Дулуман, А.М.Колодний, В.А.Зоц, Б.О.Лобовик, П.І.Косуха, А.А.Герасимчук, Л.О.Филипович, В.Д.Бондаренко, В.Є.Єленский, О.Н.Саган, П.Ю.Саух, А.С.Глушак, О.В.Шуба, Л.О.Виговський, О.В.Марченко, П.М.Кралюк, О.І.Уткін, І.П.Мозговий, М.М.Стадник, І.В.Богачевська, В.І.Докаш, Г.С.Лозко, М.Ф.Рибачук, І.В.Васильєва, І.М.Ломачинська, М.В.Лубська, П.М.Ямчук.

Сьогодні на кафедрі релігієзнавства працюють:

завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Є.А.Харьковщенко;

доктор філософських наук, професор Л.Г.Конотоп;

доктор філософських наук, професор В.І.Лубський; 

доктор філософських наук, професор О.І.Предко;

доктор філософських наук, доцент І.В.Кондратьєва;

доктор філософських наук, доцент З.В.Швед;

кандидат філософських наук, доцент В.М.Козленко;

кандидат філософських наук, доцент О.В.Сарапін;

кандидат філософських наук, доцент Г.В.Середа;

кандидат філософських наук, доцент І.В.Шавріна;

кандидат філософських наук, асистент О.С.Пасічник;

кандидат філософських наук, асистент Є.А.Пілецький;

кандидат філософських наук, асистент І.М.Фенно.

за сумісництвом (авторські курси):

доктор філософських наук, професор Т.Г.Горбаченко;

доктор філософських наук, професор В.Є.Єленський;

доктор філософських наук, професор О.В.Марченко;

доктор філософських наук, професор Л.О.Филипович;

доктор філософських наук, професор П.Л.Яроцький.Інтернет сторінка кафедри: 
http://religdep.univ.kiev.ua/