Кафедра релігієзнавства


ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

НАУКОВА РОБОТА

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

САЙТ КАФЕДРИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА


Історична довідка про кафедру

З набуттям незалежності України на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка була створена кафедра релігієзнавства (1991р.). До 1996 р її очолював доктор філософських наук, професор Юрій Калінін, автор понад 200 наукових праць, серед яких монографії «Модернізм сучасного православ’я» (К., 1988), «Еволюція форм філософсько-ідеалістичного обґрунтування православ’я» (К., 1989), «Філософська апологія православ’я» (К., 1993), а також перший підручник «Релігієзнавство» (у співавторстві з Є. Харьковщенком. – К., 1994). Проф. Ю. Калінін своїми науковими дослідженнями встановив на кафедрі релігієзнавства традицію професійного вивчення релігії, релігійної філософії, філософії релігії. Курс «Релігієзнавство» відіграє суттєву роль у філософській освіті загалом, а також у професійній підготовці в галузі онтології, теорії пізнання, соціальній філософії, етики, естетики, логіки, історія філософії, культурології. Проблема релігієзнавства є значною складовою в процесі викладання науково-природничих дисциплін. Саме тому курс «Релігієзнавство» адамтований до всіх факультетів університету.

Релігієзнавча наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка набула та розвинула нові риси, як-от світоглядного плюралізму, толерантності та позаконфесійності, а системна робота з вивчення актуальних проблем дисциплінарного релігієзнавства стала підставою для ствердження у філософській університетській науці принципів системності, об’єктивності, історизму.

У 90-х рр. ХХ ст. на кафедрі працювали такі науковці-релігієзнавці: доктори філософських наук, професори Ю. Калінін, В. Лубський, Л. Конотоп, кандидати філософських наук, доценти В. Козленко, І. Кондратьєва, О. Огнєва, О. Предко, О. Сарапін, Г. Середа, В. Суярко, Н. Чухим, Г. Ярмиш, кандидат філософських наук З. Павлун, асистент О. Спиридоненко.

З 1996 по 2013 рр. кафедру очолював доктор філософських наук, професор, академік Академії наук вищої школи України Володимир Лубський, автор понад 270 наукових праць, дослідник релігієзнавчих аспектів проблеми війни і миру; проблем співвідношення релігії й права. Ним уперше в Україні створена наукова школа з ісламознавства та мусульманського права, доробком якої стали надруковані монографії, навчальні посібники, захищені докторські й кандидатські дисертації.

У 1998 р. було відкрито відділення «Релігієзнавство» філософського факультету. Відтак перед членами кафедри постало надзвичайно важливе завдання – забезпечити навчальний процес відповідними дисциплінами, курсами. Колектив кафедри провів велику роботу з підготовки навчальних планів, розробки понад 50 нормативних програм курсів, спецкурсів для відділення. Це, зокрема, були курси: «Православ’я в сучасній Україні» (проф. Є. Харьковщенко), «Езотеричні вчення і сучасні релігійні рухи» (проф. Л. Конотоп), «Історія релігій» і «Канонічне право» (проф. В. Лубський), «Психологія релігії», «Історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства», (проф. О. Предко), «Релігійна етика та аксіологія» і «Богослов’я ікони» (професор І. Кондратьєва), «Методика викладання філософії та релігієзнавства» (проф. З. Швед), «Географія релігії» (доц, В. Козленко, ас. Є.Нетецька), «Феноменологія релігії», «Філософія релігії» (доц. О. Сарапін), «Соціологія релігії» (доц. Г. Середа). В цей час на кафедрі працювали: доктори філософських наук, професори В. Лубський, Л. Конотоп, Т. Горбаченко, О. Предко, канд. Філософ. наук, доценти В. Козленко, І. Кондратьєва, О. Огнєва, О. Сарапін, Г. Середа, Г. Смирнова, В. Суярко, Н. Фатюшина, асистент О. Кулакевич.

З 2013 року і дотепер кафедру очолює доктор філософських наук, професор Євген Харьковщенко, коло наукових інтересів якого – софіологія, вселенське і українське православ’я, генеалогічні архіви українських церков. Вивчення релігії у всій її складності та повноті є одним із пріоритетних завдань кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Сучасний кадровий склад кафедри:

завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор Є.А.Харьковщенко;

доктор філософських наук, професор, Л.Г.Конотоп;

доктор філософських наук, професор О.І.Предко;

доктор філософських наук, професор З.В.Швед;

доктор філософських наук, профессор І.В.Кондратьєва;

доктор юридичних наук, доцент О.П.Мельничук;

кандидат філософських наук, доцент О.В.Сарапін;

кандидат філософських наук, доцент І.В.Шавріна;

кандидат філософських наук, доцент О.С.Пасічник;

кандидат філософських наук, доцент Є.А.Пілецький;

кандидат філософських наук, доцент І.М.Фенно;

кандидат філософських наук, асистент О.О.Колібан;

кандидат філософських наук, асистент Є.В.Нетецька.

Навчально-методична робота

За останні роки оновлено навчальні плани та понад 50 робочих програм, курсів, спецкурсів, переважна більшість яких є авторськими. Викладачі кафедри читають курси на спеціальності «Культурологія»: «Теорія й історія релігійного мистецтва» (проф. З. Швед.); «Релігієзнавство» (проф. І. Кондратьєва); «Історія та сучасний стан релігій в Україні» (проф. Є. Харьковщенко ); «Фактори розвитку сучасного релігійного життя» (доц. І. Шавріна ); «Релігія і психотерапія» (проф. О. Предко); на спеціальності «Філософія»: «Релігієзнавство» (доц. О. Сарапін); спеціальності «Політологія» - «Церковно-державні відносини», «Міжконфесійні відносини» (доц. О. Сарапін); «Релігієзнавство» (доц. І. Кондратьєва); «Інформаційна політика та релігійні чинники політичного процесу», «Християнсько-соціальні концепції політики» (доц. І. Фенно); ННЦ «Інститут біології та медицини», спеціальність «Біологія» – «Релігієзнавство» (доц. О. Пасічник). Також викладачі кафедри читають курси в ННІ публічного управління та державної служби, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» – «Історія релігій», «Релігійна етика та аксіологія» (доц. І. Кондратьєва), «Міжконфесійні відносини», «Церковно-державні відносини» (доц. О. Сарапін); «Християнсько-соціальні концепції сучасної політики» (доц. І. Фенно); «Релігійний фундаменталізм і сучасна політика» (проф. З. Швед); Історичний факультет, спеціальність «Історія та археологія» - «Історія світових релігій» (проф. І. Кондратьєва); Інститут журналістики, спеціальність «Журналістика» – «Актуальні проблеми релігійної психології і соціології» (проф. О. Предко); Інститут філології, спеціальність «Культурологія» – «Світові релігії» (проф. О. Предко ).

Викладачі кафедри читають наступні курси на бакалавраті: вступ до спеціальності, ранньохристиянська традиція та історія православ’я, історія та сучасний стан релігій в Україні, сучасний стан православних церков в світі, софійність київського християнства (проф. Є. Харьковщенко); релігії стародавніх цивілізації та національні релігії (проф. О. Предко, проф. З. Швед); історія та теорія вільнодумства, історія вітчизняного та зарубіжного релігієзнавства, психологія релігії, релігієзнавча думка в Україні, релігія і психотерапія (проф. О. Предко); неоорієнтальні рухи, релігії та псевдорелігії, розвиток містичних вчень, проблема життя й смерті в релігії та філософії, релігійні та езотеричні вчення (проф. Л. Конотоп); релігійний фундаменталізм та екстремізм, проблема війни і миру в релігійних традиціях світу, теорія та історія релігійного мистецтва (проф. З. Швед); релігійна етика та аксіологія (доц. І. Кондратьєва); ранньохристиянська традиція та історія православ’я, віроповчальні тексти, релігійна антропологія (доц. О. Пасічник); католицизм: історія і сучасність, географія релігії, (доц. І. Фенно, ас. Є. Нетецька); історія ранніх релігійних вірувань та культів, іслам як світова релігія, протестантизм, мусульманська філософія (доц. І. Шавріна); релігія в медіапросторі, релігія і наука: форми сучасного діалогу, соціологія релігії, основи релігійної космології (доц. Є. Пілецький, ас. О. Колібан); філософія релігії, протестантська філософія та філософія релігії Гегеля, класична буддійська філософія, буддизм як релігійна традиція, історія світової релігієзнавчої думки, патристика (доц. О. Сарапін).

Викладачі кафедри також читають такі курси в магістратурі: православ’я в сучасній Україні, виникнення і розвиток вільнодумства в Україні (проф. Є. Харьковщенко); основи релігієзнавчої експертизи, сучасна релігійна філософія (проф. О. Предко); орієнтальне християнство в сучасному світі, іконологія (доц. І. Кондратьєва); феноменологія релігії, релігієзнавчі праці М. Еліаде (доц. О. Сарапін), релігія і глобалізація, свобода совісті: правові та релігієзнавчі аспекти, релігія і політика (доц. І. Фенно); міжконфесійні відносини в системі національної безпеки України (анг.), проблеми перекладу релігієзнавчої термінології (анг.) (доц. Є. Пілецький).

Для освітнього рівня «Доктор філософії» викладачами кафедри викладаються курси: особливості проведення релігієзнавчої експертизи (проф. О. Предко); міжнародний досвід державно-конфесійних відносин (анг.) (доц. Є. Пілецький).

Викладачами кафедри підготовлено та видруковано близько 200 підручників, посібників, навчально-методичних комплексів, довідникової літератури. Найбільш вагомі результати кафедри релігієзнавства загалом: підготовлено перші підручники з релігієзнавства (шість видань, проф. Є. Харьковщенко); ісламознавства (проф. В. Лубський), з історії релігії (проф. В. Лубський, проф. Є. Харьковщенко), з психології релігії (проф. О. Предко)), посібник з курсу «Історія ранніх релігійних вірувань і культів» (доц. І. Кондратьєва, доц. І. Шавріна, доц. І. Фенно, доц. О. Пасічник); посібник «Модерністська криза в Католицькій церкві» (доц. І. Фенно); «Релігієзнавство» (доц. О. Сарапін, у співавторстві); «Релігійна антропологія. Навчально-методичний комплекс» (доц. О. Пасічник) та ін. Кафедра пишається своїми випускниками. До речі, кафедрою релігієзнавства було підготовлено понад 500 спеціалістів-релігієзнавців.

Релігієзнавство на кафедрі репрезентоване не лише як одна із галузей гуманітарного знання, але і як конфесійно-практичне релігієзнавство. Цьому сприяла розробка викладачами кафедри нових наукових напрямів, серед яких: софійність київського християнства (проф. Є. Харьковщенко), проблема людської суб’єктивності у філософії та релігії (проф. Л. Конотоп), психологія релігії, релігія та психотерапія (проф. О. Предко). Дисципліни, які викладаються колективом кафедри релігієзнавства, мають експертно-практичний характер (наприклад, «Специфіка проведення релігієзнавчої експертизи» (проф. О. Предко). Тому й викладачі кафедри залучаються Державною службою України з етнополітики та свободи совісті до проведення релігієзнавчих експертиз тих чи інших релігійних організацій (проф. Є. Харьковщенко, проф. О. Предко, проф. З. Швед, доц. О. Сарапін). Викладачі кафедри (доц. Є. Пілецький, проф. З. Швед), окрім філософської, мають дві-три інших вищих освіти.

На кафедрі функціонує науково-методичний семінар, на якому розглядаються актуальні проблеми сучасного релігієзнавства, пропонуються нові підходи до викладання тих чи інших релігієзнавчих проблем (Є. Харьковщенко, О. Предко, О. Сарапін, Л. Конотоп, І. Фенно).

Викладачі, які забезпечують освітні програми, мають можливість підвищувати кваліфікацію у ЗВО та їх структурних підрозділах. Підвищення кваліфікації здійснюється у Інституті післядипломної освіти (http://www.ipe.knu.ua/), також завдяки проєктам, які пропонуються Відділом академічної мобільності КНУТШ (http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=2&lang=uk). ЗВО надає можливість здійснювати стажування в країнах Європи (проф. Є. Харьковщенко, проф. З. Швед, доц. Кондратьєва І.В., доц. Фенно І.М.). З 2021 р. в Університеті на регулярній основі відбуваються заходи на платформі KNU Professionals (https://t.me/knuprofessional), спрямовані на професійний розвиток викладачів за участі адміністрації, спікерів-викладачів Університету, стейкхолдерів: «KNUTeach Week» (січень, лютий 2021) «KNU Teach Week 2» (травень-червень 2021), «Uni-Biz Bridge» (лютий-серпень 2021), Digital skills Pro - програма розвиткуцифрових компетентностей викладачів (березень 2021); вебінари з представниками компанії Clarivate (жовтень 2021). Учасниками вебінарів була більшість викладачів кафедри (проф. Є. Харьковщенко, проф. О. Предко, проф. З. Швед та ін.)

Наукова робота кафедри

За останнє десятиріччя на кафедрі опубліковано близько п’ятсот наукових публікацій, серед яких можна назвати монографії: «Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії» (під редакцією проф. Є. Харьковщенка), «Софійність київського християнства» (Є. Харьковщенко), «Психологія релігії: історія, теорія, релігієзнавчі виміри» (О. Предко), «Давні Східні Церкви: ідентифікація, історія, сучасність» (І. Кондратьєва), «Мусульманське шлюбно-сімейне право: релігієзнавчо-правовий контекст» (В. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. Лубська), «Свобода як філософсько-релігієзнавча проблема» (Л. Конотоп, З. Швед), «Еволюція ісламської теолого-філософської думки» (В. Лубський, Є. Харьковщенко, Т. Горбаченко, М. Лубська) та ін., розділи у колективних монографіях: «Science, technology and innovation: the experience of European countries and prospects for Ukraine» (O. Predko, Ye. Kharkovshchenko), «Безпека, релігія, церква в сучасному суспільстві» (О. Предко, Є. Харьковщенко), «Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть» (О. Предко), «Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації» (О. Предко), «Генеза філософських студій у Київському університеті» (В. Лубський, Є. Харьковщенко), «Дисциплінарне релігієзнавство» (О. Сарапін), Релігієзнавчі дослідження у другій половині XX століття // Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини ХХ століття. Колективна монографія.

Викладачами кафедри (проф. О. Предко, доц. О. Сарапін, проф. Є. Харьковщенко) підготовлено понад ста наукових гасел у Велику українську енциклопедію (ВУЕ). Викладачі кафедри (проф. О. Предко, проф. Є. Харьковщенко, проф. З. Швед) активно публікуються у журналах, які індексуються у наукометричній базі Scopus та Web of Science. Викладачі, аспіранти, студенти кафедри беруть участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конфренціях (понад 300), зокрема у XXI Світовому конгресі (2015 р.) з історії релігії в Німеччині (м. Ерфурт), міжнародній науковій конференції «Особистість, суспільство, політика» (23-24.12 2016 р. Польща, м. Люблін,), Міжнародній науковій конференції Європейської асоціації істориків релігії «Communicating Religion» (18-21.09 2017 р. Бельгія, м. Льовен), Міжнародній науковій конференції Європейської асоціації істориків релігії (17-21.06 2018 р. Швейцарія, м. Берн), Міжнародній науковій конференції «Controversies in Religious Contexts» (26-27.10 2018 р. Польща, м. Жешув), Міжнародній науковій конференції Європейської академії релігії (3-7.03 2019 р. Італія, м. Болонья).

Колектив кафедри (проф. Є. Харьковщенко, проф. О. Предко, аспіранти В. Запорожець, К. Козар, М. Нестерова) виграв конкурс, що проводився Національним фондом досліджень України «Наука для безпеки людини та суспільства» (2020). Проєкт – «Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії».

У рамках дослідження, було здійснено моніторинг даної проблеми у семи країнах – Україна, Грузія, Польща, Туреччина, Казахстан, Італія, Греція. Колективом авторів проєкту «Релігійна безпека в умовах коронавірусної пандемії» було побудовано порівняльну таблицю, в якій, враховуючи нормативні документи, специфіку державно-конфесійних відносин, реакцію державних та релігійних інституцій, виокремлюються критерії та відстежується перебіг пандемії в різних країнах (Україна, Грузія, Польща, Туреччина, Казахстан, Італія, Греція).

Результати дослідження з проблем релігійної безпеки презентувалися дослідницьким колективом кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (проф. О. Предко, проф. Є. Харьковщенко, аспіранти кафедри – М. Нестерова, К. Козар) на різних платформах, конференціях, засобах масової інформації.

Зокрема, за сприяння кафедри релігієзнавства в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка 17 червня 2021 року було проведено наукову конференцію, присвячену 25-річчю Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРо). Згідно із програмою наукової конференції з доповіддю на тему «Релігія та освіта» виступив Є. Харьковщенко, в якій особлива увага була звернена на важливість вивчення релігійної безпеки в Україні в межах освітнього процесу. А саме: мова йшла про вивчення та аналіз законодавчих актів, що регулюють діяльність релігійних організацій в умовах коронавірусної пандемії і відповідні інструкції ВРЦіРо.

Приємно відзначити, що для переможців проєкту кафедри релігієзнавства «Релігійна безпека…» у м. Пізі (Італія) на 18-ій щорічній конференції Європейської Асоціації дослідження релігії (18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions, IAHR Regional Conference, Pisa, 30 August – 3 September 2021) створено сесію (№308). Тема сесії «Religious security as a factor of resilience in a pandemic situation in Ukraine» («Релігійна безпека як фактор стійкості у пандемічній ситуації в Україні»).

Викладачі та студентами кафедри взяли участь і виступили на конференції в Університеті Св. Кирила та Мефодія (15.06.2022-19.06.2022 (м. Скоп’є, Північна Македонія)) – Друга Європейська конференція з релігійного діалогу та співпраці. Організовано роботу секції «Релігієзнавство» в межах роботи The days of science of the faculty of philosophy – 2022. International scientific conference - (Київ, квітень 2021). Проведено наукову конференцію 8 Танчерівські читання «Релігія та війна: сучасні виклики» ( м. Київ, 31жовтня 2022 р.). Кафедрою релігієзнавства спільно з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено «Третій Київський Форум Толерантності (міжетнічна та міжконфесійна платформа)»- (м. Київ, 16 листопада 2022 р.). 18 листопада 2022 року представники кафедри взяли участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Філософія в сучасному науковому та соціально-політичному дискурсах» (м. Вінниця). Викладачами та аспірантами кафедри підготовлено та подано на конкурс МОН України проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок проєкт «Релігійна безпека в Україні в умовах воєнного часу» (проф. Є. Харьковщенко, проф. О. Предко, доц. О. Пасічник, ст. лаборант кафедри М. Нестерова, аспірантки К. Козар, А. Рома).

Кафедра здійснює підготовку докторантів та аспірантів, на факультеті діє спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій доктора філософії PhD і доктора наук за спеціальностями 09.00.11 – релігієзнавство. В спеціалізованій вченій раді захищено понад 150 кандидатських та понад 30 докторських дисертацій. Також захищені дисертації доктора філософії з спеціальності «релігієзнавство» В. Запорожець (науковий керівник - проф. Є. Харьковщенко), В. Вербицьким (науковий керівник - проф. О. Предко).

Завідувачем кафедри релігієзнавства Є. Харьковщенком з 2014р. ініційована реєстрація фахового наукового видання «Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник» – категорія «Б»; організовано і проведено три літніх релігієзнавчих школи (проф. О. Предко, доц. О. Сарапін, проф. Є. Харьковщенко).

На кафедрі проводиться щорічна міжнародна конференція – Танчерівські читання. У межах цієї конференції цьогоріч разом з викладачами кафедри історії філософії проводився круглий стіл, присвячений сучасним проблемам православ’я. Виступи учасників круглого столу опубліковані в науковому виданні кафедри «Софія». Викладачі, аспіранти, докторанти відділення релігієзнавства щорічно приймають активну участь у міжнародній конференції «Дні науки філософського факультету».

Сьогодні, у межах існування університетської системи академічної мобільності, студенти відділення релігієзнавства отримали можливість стати учасниками програм академічних обмінів, що дозволяє отримати стипендію на навчання в кращих вузах Європи та США.

Подолання негативних впливів заідеологізованих тенденцій в науці, інспірованих в радянський період, дозволило вітчизняній науці, зокрема на філософському факультеті Університету, створити сучасні школи логіки, філософії та релігієзнавства, які, будучи конкурентоспроможними у світовому науковому просторі, налагоджують взаємодію та розширюють географію і тематику співпраці. Кафедра підтримує творчі зв’язки з науковими центрами й провідними навчальними закладами нашої держави та зарубіжних країн, богословськими колами, плідно співпрацює з відділенням релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Українською асоціацією релігієзнавців, молодіжною Майстернею Академічного релігієзнавства, європейською EASR та світовою IANR асоціаціями істориків релігії. Важливим здобутком кафедри є її творчі зв’язки з дослідниками релігії Польщі, Франції, Німеччини, Нідерландів, США, Казахстану. Лекції, презентації для здобувачів і викладачів кафедри проводять запрошені науковці з вітчизняних та зарубіжних університетів (проф. Д. Лутц, Х. Казанова, М. Пасі та ін.).

Багато відомих науковців-релігієзнавців причетні до кафедри та філософського факультету, серед них: академік НАН України О. Онищенко, доктори філософських наук, професори Є. Дулуман, А. Колодний, В. Зоц, Б. Лобовик, П. Косуха, А. Герасимчук, Л. Филипович, В. Бондаренко, В. Єленський, О. Саган, П. Саух, О. Шуба, Л. Виговський, О. Марченко, П. Кралюк, О. Уткін, І. Мозговий, М. Стадник, І. Богачевська, Г. Лозко, М. Рибачук, І. Васильєва, І. Ломачинська, М. Лубська, К. Вергелес.

Отже, загальними зусиллями кафедрою релігієзнавства проведено роботу по підготовці оновлених форм оприлюднення здобутків вітчизняного релігієзнавства, розроблено план роботи постійно діючого семінару з сучасних проблем релігієзнавства, співробітники кафедри налагодили співпрацю з Малою Академією наук міста Києва та Київської області, за участю професорсько-викладацького складу проводяться проміжні та завершальні тури Всеукраїнські олімпіади з філософії та релігієзнавства, за підтримки молодіжної асоціації, студенти та аспіранти беруть участь у дослідженні та обговоренні актуальних проблем функціонування релігії в соціокультурному середовищі. Сьогодні кафедра релігієзнавства філософського факультету є провідною установою, що забезпечує підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів України.