Навчальні дисципліни


Естетика


Навчальна дисципліна надає знання студентам щодо природи, функцій, загальних законів та закономірностей естетичної діяльності людини і суспільства, художньої, зокрема; формує в них розуміння естетичної творчості та естетичної культури як унікальних форм фіксації індивідуального досвіду олюднення світу, складності та багатовимірності процесів, що стосуються як особистої почуттєвої культури, так і суспільної. Курс „Естетика” закладає у студентів базові, ключові поняття, що складають теоретичну основу для розуміння естетичної проблематики. 

Викладають: Панченко В.І., Гриценко В.С., Живоглядова І.В., Стеценко Л.Л., Тормахова А.М., Павлова О.Ю, Стоян С.П.

Мета навчальної дисципліни - формування цілісного уявлення про естетику, як про самостійну галузь гуманітарного знання; осмислення специфіки естетичного відношення людини до світу; надати базові теоретичні знання, які розвинуть індивідуальні творчі здібності студентів.

Програма з курсу "Естетика" (проф.Павлова О.Ю., доц.Живоглядова І.В.) для студентів 3 курсу спеціальності "філософія"

Питання до іспиту з курсу "Естетика" для студентів 3 курсу спеціальності "філософія"

Етика

В курсі викладаються проблеми виникнення, місця і ролі етики в структурі філософського знання, загальні підходи до розуміння моралі як складного соціокультурного феномену. Аналізується сучасне розуміння поняття моралі, виявляються найважливіші категорії етики та поняття моральної свідомості, пояснюється ціннісний зміст вчинків, сенсожиттєві пошуки людини, обґрунтовуються моральнісні вимоги до сучасної професійної діяльності.

Викладають: Шинкаренко Олена Василівна,  Єфіменко Віталій Віталійович,  Рихліцька Оксана Дмитрівна,  Маслікова Ірина Ігорівна, Нападиста Валентина Григорівна, Подолян Галина Петрівна

Метою навчальної дисципліни є надання студентам цілісного уявлення про етику як науку, про мораль та моральність як одних з найсуттєвіших складових людського буття.

Програма з курсу "Етика" (доц.Шинкаренко О.В.) для студентів 2 курсу спеціальності "Культурологія"

Питання до іспиту з курсу "Етика" для студентів 2 курсу спеціальності "Культурологія"

Програма з курсу "Етика" (доц.Шинкаренко О.В.) для студентів 4 курсу спеціальності "Політологія"

Питання до іспиту з курсу "Етика" для студентів 4 курсу спеціальності "Політологія"

Прикладна етика

Предметом навчальної дисципліни є імперативно-ціннісні засади предметно-визначених та професійних практик, відношень, в які вступає людина в процесі здійснення різних конкретних видів діяльності, а також її соцікультурні умови, її етос, нормативний склад та соціальні устрої і механізми, за допомогою яких здійснюється ця діяльність. Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує сучасні пошуки в напрямі осмислення, критики та поясненні тих чи інших стратегій, тактик та методів професійно або предметно визначених практик. Послідовно розглядаються актуальні проблеми білетики, екологічної етики, політичної, економічної етики, етики науки та освіти. Особлива увага зосереджується на таких питаннях, що залишаються відкритими для дискусій на нормативному рівні. 

Викладають: Маслікова І.І., Рихліцька О.Д., Шинкаренко О.В., Єфіменко В.В., Подолян Г.П., Нападиста В.Г.

Мета і завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб надати студентам цілісне уявлення про прикладну етику як новітню галузь знання та практики, предметом якої є моральні колізії в сучасних практиках. 

Переглянути навчальну програму курсу для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальністі "філософія" 


ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ

В курсі викладаються основи теоретичного та історичного осмислення культури як складної динамічної системи із властивою їй діалектикою прогресу і регресу. Предметом аналізу стають історичні типи культури, надбання культур в компаративному аналізі Сходу і Заходу, виявляються основні закономірності зміни епох, типів культурної діяльності, системи духовних цінностей.

Викладають: Панченко В.І., Тормахова А.М.

Мета навчальної дисципліни - полягає в тому, щоб шляхом аналізу досвіду історії зарубіжної культури надати студентам цілісне знання про феномени культури та культуротворчого процесу, дозволить сформувати адекватне уявлення про світ та людину, яке може сприяти не лише засвоєнню духовного досвіду минулого, розумінню глобальних та локальних процесів світової культури, але й співвідносити це знання із власним досвідом, долучаючись до загальнолюдських духовних цінностей

Перглянути навчальну програму з курсу для студентів напряму "філософія (релігієзнавство)"

Перглянути навчальну програму з курсу для студентів напряму "філософія"

Історія світової культури

В курсі викладаються проблеми виникнення та визначення культури, підходи до класифікації культурної еволюції, закономірності культурно-історичної динаміки. Через узагальнення та систематизацію моделей інтерпретації культури розкривається історична своєрідність кожного тематичного горизонту життєсвіту людини, а також його значення для подальшого розвитку. Аналізується культуротворчий потенціал історичних форм діяльності людини, їх обумовленість культурним контекстом, обґрунтовується їх значення для формування тексту культури на даному історичному етапі, виявляються закономірності диференціації, автономізації, інституалізації та інтеграції культурних форм.

Лектор – проф. Павлова О.Ю.

Мета – ознайомлення студентів з історією культури як спеціальною галуззю гуманітарного знання, теорією культуроґенезу та дослідженням різних культурних кодів.

Переглянути навчальну програму курсу  

Питання до іспиту з курсу

Культурні институти та культурна політика

Предметом вивчення  є  історичний процес становлення й розвитку культурних інститутів до сучасних організаційно-правових форм та участь держави в їхньому функціонуванні. З’ясовуються поняття та сутність діяльності у сфері культури, соціального та культурного інституту, культурної політики. Виявляються основні тенденції дослідження культурних інститутів та культурної політики у річищі прикладної культурології, філософії, соціології, економічній теорії. Розглядаються види та функції, організаційно-правові форми культурних інститутів. Визначається мета, завдання, основні напрямки, інструменти та моделі культурної політики. Особлива увага приділяється порівняльному аналізу національних культурних політик та загальним принципам, пріоритетам, поточним проблемам культурної політики України. Досліджується та аналізується законодавчо-нормативна база діяльності сучасних культурних інститутів в Україні. Послідовно розглядається специфіка історичного становлення та функціонування релігійних, акумуляційних, мистецьких, дозвіллєвих, освітніх культурних інститутів. Відповідно аналізується поточний стан цих культурних інститутів та інструменти культурної політики, які здатні змінити його в напрямку більш ефективного та продуктивного функціонування.

Викладач: к.ф.н., доцент І.І.Маслікова

Переглянути навчальну програму курсу 

Історія музичного мистецтва

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи теоретичного осмислення розвитку музичного мистецтва. Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує уявлення про сутність музики як виду мистецтва, її різновиди, історію та закономірності розвитку музики Давнього світу, доби середньовіччя, епохи Відродження, музичну культуру XVII - першої половини XVIII ст., музики бароко, музичну культуру класицизму (друга половина XVIII ст.), особливості романтизму в музиці, музичні напрямки наприкінці XIX-XX ст., специфіку української та російської музики, напрямки музичної культури XX ст. (етнічна музика, джаз, рок-музика, поп-музика, техно, хіп-хоп).

Викладач: к.ф.н., ас.Тормахова А.М.

Перглянути навчальну програму курсу