Кафедра української філософії та культури


Кафедра української філософії та культури веде свою історію від 17 червня 1991 року, коли рішенням Вченої ради університету було засновано кафедру історії української філософії. Перед новоствореною кафедрою ставилися завдання: поглиблене дослідження вітчизняної філософської думки, читання нормативних курсів та спецкурсів з історії філософії України, підготовка з названих дисциплін фахівців для вищих навчальних закладів України; розробка навчальних програм, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів. Однак скоро виявилося, що коло завдань, які ставилися перед кафедрою, значно розширилося: окрім історії філософії України довелося звертатися до історії української культури, виносити на розгляд і переосмислювати цілий ряд актуальних проблем вітчизняної філософії та культури, крім нормативних курсів вводити ряд нових спецкурсів. Враховуючи вказані чинники та зростання фахової підготовки членів кафедри, 1993 р. вона була реформована в кафедру української філософії та культури. У цьому статусі кафедра продовжує функціонувати в системі філософського факультету університету.

Але початки викладання історії української філософії у Київському університеті сягають ще ХІХ – початку ХХ ст., коли в університеті працювали О.М. Новицький, О.М. Гіляров, С.С. Гогоцький, В.В. Зеньківський, О.О. Козлов. Так, перший професор філософії Київського університету О.М. Новицький значну увагу надавав історико-філософським дослідженням, підсумком яких стала праця «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований» (К., 1860 – 1861. Ч.1 – 4). Професор філософії, академік ВУАН О.М. Гіляров з 1891 р. читав курс «Вступ до філософії» і широкий курс історії зарубіжної філософії, випустивши такі підручники як «Философия в ее существе, истории и значении» (К., 1916 – 1919. Т. І – ІІ), «Лекции по истории новой философии, читанные в весенний семестр 1915 г.» (К., 1915). Доктор філософії, ординарний професор С.С. Гогоцький створив ряд значних праць, в яких послідовно проводив академічну філософську ідею історизму, обстоював новий тип філософування на основі нових досягнень західноєвропейської думки, її критичного переосмислення, першим в історії вітчизняної думки зробив спробу створення філософської енциклопедії.

З 1991 р. кафедру очолює кандидат філософських наук, професор   М.Ю. Русин, головними напрямами наукових досліджень якого є історія філософії України, естетика, фольклористика, культурологія, історія української культури («Фольклор: традиції і сучасність». – К., 1991).  Він є автором понад 40 наукових і навчально-методичних праць, а під його керівництвом захищено 20 кандидатських дисертацій. Професор М.Ю. Русин нагороджений Орденом ІІІ ступеня «За заслуги».

З часу заснування кафедри української філософії та культури її викладачі та аспіранти встановили й підтримують тісні творчі зв’язки з провідними вищими навчально-освітніми закладами України, зокрема: Львівським, Чернівецьким, Івано-Франківським національними університетами, Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Національним університетом біоресурсів та природокористування України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, науковцями Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.       

За час існування кафедри на ній пройшли перепідготовку ряд викладачів майже з усіх регіонів України, в тому числі й професор Танзинського університету (КНР) Ген Ерлін. Кафедра є базовою провідною організацією для докторських та кандидатських дисертацій з проблем історії української філософії та культури. Члени кафедри постійно виступають опонентами на захистах докторських та кандидатських дисертацій, беруть активну участь у роботі наукових конференцій, дають фахові консультації викладачам інших навчально-освітніх та культурних закладів України. Ними розроблені програми курсів з історії філософії України, історії української культури, плани семінарських занять, методичні посібники з названих дисциплін, які стали типовими для всіх навчально-освітніх закладів країни.

З метою забезпечення навчального процесу викладачами кафедри спільно з науковцями Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України підготовлені й видані перші в історії України підручник та хрестоматія з історії філософії України («Історія філософії України: хрестоматія». – К., 1993; «Історія філософії України: підручник». – К., 1994). У 2008 р. колективом кафедри та провідними науковцями Інституту філософії НАН України імені Г. С. Сковороди були видані підручники «Історія української філософії» (К., 2008), «Історія української філософії (До 175-річчя заснування Київського університету)» (К., 2008).

Викладачами кафедри підготовлена й  видана унікальна праця «Україна: філософський спадок століть» («Хроніка-2000, Український культурологічний альманах». – К., 2000. – Т. I – ІІ, загальним обсягом 100 др. аркушів). У названих працях у найбільш повному обсязі представлені імена провідних українських мислителів, культурно-освітніх діячів як метропольної України, так і української наукової діаспори, які тривалий час були невиправдано забутими (П. Авсєнєв, І. Борисов, С. Гогоцький, М. Грот, В. Карпов, В. Лесєвич, П. Ліницький, О. Новицький, В. Петров, Г. Челпанов, П. Юркевич, В. Зеньковський, Д. Чижевський, О. Кульчицький та ін.). Проведено наукові конференції, присвячені Г. Сковороді, П. Юркевичу, В. Петрову.

Викладачами кафедри української філософії та культури читаються такі основні курси: «Історія філософії України», «Історія української та зарубіжної культури», «Історія української культури», Історія філософсько-психологічної думки в Україні», «Історія міфології», «Історія театрального та кіномистецтва», «Історія пластичного мистецтва», «Культурологія». Крім основних курсів читаються спецкурси: «Духовність українського етносу дохристиянського періоду», «Філософія в Україні радянської та пострадянської доби», «Фольклор як феномен культури».

За роки існування кафедри було захищено три докторські дисертації та 30 кандидатських дисертацій. Аспіранти кафедри різних років стали викладачами кафедр факультету: української філософії та культури, історії філософії, політології; викладачами інших ВНЗ, депутатами Верховної Ради України, працівниками апарату Кабінету Міністрів.

Колектив кафедри продовжує плідно працювати над розробкою нових спецкурсів, обґрунтуванням та введенням широкого курсу культурології на всіх факультетах університету.


На кафедрі української філософії та культури в різні періоди її історії працювали:

Доктор філософських наук, професор І.В. Огородник
Кандидат філософських наук, доцент В.О.Пшеничнюк.
 

Сьогодні на кафедрі української філософії та культури працюють:

 • завідувач кафедри, кандидат філософських наук, професор  М.Ю. Русин;
 • доктор філософських наук, професор Н.Ю. Кривда;
 • доктор філософських наук, доцент С.В.Руденко
 • кандидат філософських наук, доцент Г.П. Бежнар;
 • кандидат філософських наук, доцент Г.В. Вдовиченко;
 • кандидат філософських наук, доцент Т.К. Огнєва;
 • кандидат філософських наук, доцент А.О. Погорілий;
 • кандидат філософських наук, доцент В.В. Семикрас;
 • доктор філософських наук, професор Сторожук Світлана Володимирівна
 • кандидат філософських наук, доцент Омельченко Вікторія Юріївна
 • кандидат філософських наук, доцент Заруцька Олена Анатоліївна
 • кандидат історичних наук, асистент Адамська Ірина Генадіївна

Публікації кафедри:

Бежнар Г. П. Теорія масової культури: Курс лекцій. Навчальний посібник. Київ, 2020 

Омельченко В. Ю. Українська та зарубіжна культура (комплексна навчальна дисципліна): Навчально-методичний комплекс. Київ, 2021

Погорілий А. О. сторія культурологічної думки. Навчально-методичний комплекс. Київ, 2021

Семикрас В. В. Історія української філософії: Курс лекцій. Навчальний посібник. Київ, 2021